En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollektivavtal som slutits av en lokal arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen. Fråga har uppkommit om talan skall avvisas då talan väckts av organisationer som inte är parter i det lokala kollektivavtalet. - Arbetsdomstolen finner att den centrala arbetstagarorganisationen och avdelningen är obehöriga att som parter i Arbetsdomstolen föra medlemmarnas talan. Domstolen beslutar, med stöd av 2 kap. 6 § arbetstvistlagen, att tillfråga den lokala arbetstagarorganisationen på arbetsplatsen om den vill föra talan i målet.


Lagrum:
2 kap. 1 §, 2 kap. 6 § och 4 kap. 5 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 34 kap. 1 § och 2 § rättegångsbalken (1942:740); AD 1989 nr 13
AD 1989 nr 13; NJA 1990 s. 463; AD 1996 nr 87
AD 2007 nr 56

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-06-13

Målnummer:
A-90-2006