Sedan en fastställelsetalan väckts återkallade käranden sin talan. Motparten yrkade då att målet skulle prövas i sak enligt 13 kap. 5 § rättegångsbalken. Fråga uppkom om det fortfarande var av avgörande betydelse att få fastställelsetalan prövad. Arbetsdomstolen finner att så inte är fallet och avvisar talan.


Lagrum:
4 kap. 6 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 13 kap. 5 § samt 18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)
AD 2007 nr 49

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2007-05-30

Målnummer:
A-86-2006