Ett antal personer har ostridigt utfört arbete för ett bolags räkning vid två av bolagets arbetsställen. Fråga om personerna är att anse som arbetstagare hos bolaget eller om de varit inhyrd arbetskraft och därmed inte arbetstagare hos bolaget.


Lagrum:
1 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2006 nr 24

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-02-22

Målnummer:
A-56-2004