En universitetslärare som hade haft en tidsbegränsad anställning med stöd av högskoleförordningen fick inte förnyad anställning. Fråga om läraren omfattades av regeln i 15 § anställningsskyddslagen om arbetsgivarens skyldighet att lämna besked i förväg om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas. Även fråga om den tidsbegränsade anställningen hade upphört på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.


Lagrum:
2 §, 5 §, 15 §, 16 §, 25 § och 30 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 4 kap. 30 § högskoleförordningen (1993:100); 5 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
AD 2003 nr 53

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-18

Målnummer:
A-76-2001