Fråga om förutsättningar förelegat för interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning sedan vissa arbetstagare, med hänvisning till att deras resp. fackliga organisation utövat tolkningsföreträde, inte accepterat ett arbetstidsschema innefattande viss kvällstjänstgöring.


Lagrum:
69 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 15 kap. 3 § rättegångsbalken
AD 2002 nr 84

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-07-03

Målnummer:
A-76-2002