En arbetstagare som efter att på arbetsplatsen ha blivit utsatt för ringa misshandel från en arbetskamrats sida har efter långvarig sjukskrivning erbjudits att återgå i arbete. Sedan han avböjt de erbjudna arbetsuppgifterna sades han upp under åberopande av arbetsbrist. Fråga bl.a. om uppsägningen varit sakligt grundad.


Lagrum:
7 § och 29 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 10 § och 13 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
AD 2002 nr 25

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-02-20

Målnummer:
A-14-2001