Fråga om fördelning av rättegångskostnaderna vid tingsrätten efter det att kärandena återkallat talan sedan motparten försatts i konkurs.


Lagrum:
18 kap. 5 § rättegångsbalken
AD 2002 nr 12

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-30

Målnummer:
B-41-2001