En kyrklig samfällighet beslutade - mot bakgrund av svåra personalproblem som förelåg i en församling - att erbjuda församlingens personal att vara hemma med full lön i två veckor. Fråga om samfälligheten uteslutit ett regionalt skyddsombud från den process som ledde fram till detta beslut på ett sådant sätt att skyddsombudet skall anses ha hindrats från att fullgöra sina uppgifter. - Även fråga om det förekommit brott mot förtroendemannalagen och medbestämmandelagen.


Lagrum:
6 kap. 4 §, 6 §, 10 § och 11 § arbetsmiljölagen (1977:1160); 1 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen; 11 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
AD 2002 nr 9

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-23

Målnummer:
A-144-2000