En arbetsgivare inleder ett förfarande för att avskeda en facklig förtroendeman genom att underrätta denne och varsla hans organisation om avskedande. Avskedandet kom därefter inte att fullföljas. Fråga om arbetsgivaren brutit bl.a. mot 8 § medbestämmandelagen och grunderna för anställningsskyddslagen.


Lagrum:
8 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet; 3 §, 4 § och 5 § lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
AD 2002 nr 6

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2002-01-23

Målnummer:
A-212-2000