Frågor om bestämmande av allmänt skadestånd till arbetstagare vilkas företrädesrätt till återanställning vid flera tillfällen har åsidosatts av den tidigare arbetsgivaren.


Lagrum:
38 § lagen (1982:80) om anställningsskydd
AD 2000 nr 68

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-06-21

Målnummer:
A-52-1994