Begreppet hemvist i 2 kap. 2 § tredje stycket arbetstvistlagen har ansetts ha samma innebörd som i 10 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken (jfr beslutet 1999 nr 78).


Lagrum:
2 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 10 kap. 1 § rättegångsbalken
AD 2000 nr 49

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-05-10

Målnummer:
B-54-2000