En privatperson utförde visst arbete åt aktiebolaget X. Ersättningen för arbetet betalades med medel som tillhörde X-bolagets dotterbolag, C, som inte stod i något avtalsförhållande till privatpersonen. C-bolaget gick kort tid härefter i konkurs. Betalningen har befunnits utgöra en sådan benefik transaktion med gåvoavsikt mellan C-bolaget och privatpersonen som skall bedömas som gåva enligt 4 kap. 6 § konkurslagen.


Författningsreferens:
Konkurslagen (1987:672) Kap 4

Lagrum:
4 kap. 6 § första stycket konkurslagen (1987:672)
NJA 1980 s. 642 I och II
Litteratur:
Prop. 1975:6 s. 210; Walin m.fl., Konkurslagen, supplement 5, nov. 1994, IV:5, s. 227 f.; Lennander, Återvinning i konkurs, 2 uppl. 1994, s. 177.
RH 1995:81

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
95-03-31

Målnummer:
T-1114/94