Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Terrängkörningsförordning (1978:594)
Ikraftträdande: 1979-01-01 överg.best.
Uppslagsord: terrängkörningsförordning

Ändring 1989:320
Text: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Rubrik: Förordning (1989:320) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1991:1103
Text: ändr. 5, 10 §§; ny 5 a §
Ikraftträdande: 1991-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1991:1103) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning5 träder i kraft den 1 augusti 1991. I fråga om överklagande av beslut som avses i 10 § gäller äldre föreskrifter, om beslutet meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1993:37
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1993-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Rubrik: Förordning (1993:37) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1994:678
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:678) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1995:147
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Rubrik: Förordning (1995:147) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1995:209
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:209) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1996:1254
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Rubrik: Förordning (1996:1254) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1997:713
Text: upph. rubr, närmast före 2 §; nuvarande 2, 3, 4, 5 a, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 4, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 3, 5 §§ sätts närmast före 6, 18 §§; ändr. 1, de nya 4, 6, 7, 23 §§, bil. 1-12; nya 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 §§, rubr. närmast före den nya 4 §, 8, 12, 17, 22 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1997-11-01
Rubrik: Förordning (1997:713) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997. Bestämmelser eller beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller fortfarande. Förordnanden om undantag från bestämmelserna i 1 § terrängkörningslagen (1975:1313) skall omprövas med tillämpning av denna förordning före den 1 november 1998. Har omprövning inte skett innan dess, upphör förordnandet att gälla. Körning på snötäckt mark inom de områden som tidigare inte omfattats av 1 § terrängkörningslagen får fram till den 1 november 1998 ske på led där sådan körning genom beslut tillåts av länsstyrelsen. Beslut om sådant tillstånd skall i fråga om överklagande anses som undantag enligt 12 § denna förordning. Tillstånd för körning i områden som klassificeras A får endast ges om det finns synnerliga skäl.

Ändring 1997:964
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:713
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:964) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1998:1172
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1172) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1998:1288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 14, 17, 21, 23 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1288) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1998:1316
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 1999-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1316) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 1999:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 1999-11-01
Rubrik: Förordning (1999:765) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2002:929
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2003-05-01
Rubrik: Förordning (2002:929) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2003:792
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 18 §§
Ikraftträdande: 2003-04-01
Rubrik: Förordning (2003:792) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2007:95
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §; ny 21 a §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Rubrik: Förordning (2007:95) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2012:650
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 21 b §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:650) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2014:1237
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13, 17 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1237) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2017:1043
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 b §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:1043) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

Ändring 2018:33
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 21 b §; ändr. 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2018-02-08
Rubrik: Förordning (2018:33) om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)
SFS 1978:594

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1978-06-15

Senast ändrad:
2018-02-06

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:33