Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om tillträde till högskoleutbildning på grundnivå som leder fram till en sådan yrkeslärarexamen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Tillämpliga bestämmelser

2 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas i fråga om tillträde till utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

3 § För särskild behörighet till utbildningen gäller 4 § i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 811 och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100).

4 § Särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen har den som genom yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning har tillägnat sig kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.
   Universitets- och högskolerådet får meddela närmare föreskrifter om vad som är kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper.
   Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100) gäller även behörighetsvillkor enligt denna förordning. Förordning (2012:733).

Urval

5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 § andra och tredje styckena, 1319, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100) får universitetet eller högskolan föreskriva vilka urvalsgrunder som ska användas.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2010:2021
Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011 och ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 maj 2011.
SFS 2010:2021

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-12-22

Först inlagd:
2010-12-30

Senast ändrad:
2013-03-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2012:733