Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Uppslagsord: läkarvårdsersättning

Ändring 1994:750
Text: ändr. 9, 20 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SoU33, rskr. 1993/94:412
Rubrik: Lag (1994:750) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 1994:1257
Text: ikrafttr. av 7 § tredje stycket
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr. 1993/94:118
Rubrik: Förordning (1993:1651) om ikraftträdande av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:Regeringen föreskriver att lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skall träda i kraft den 1 januari 1995 såvitt avser 7 § tredje stycket.


Ändring 1994:1754
Text: ändr. 2, 6 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best,
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Rubrik: Lag (1994:1754) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. De nya bestämmelserna i 6 § tillämpas även för vård under år 1994 av personer som omfattas av lagen (1992:1776) om samordning av systemen för social trygghet när personer flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).


Ändring 1994:1961
Text: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 1, 5, 7, 19 §§, rubr. närmast före 5 §; ny rubr. närmast före 14 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:109, bet. 1994/95:SoU10, rskr. 1994/95:133
Rubrik: Lag (1994:1961) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. En läkare som vid ikraftträdandet är verksam mot läkarvårdsersättning enligt denna lag har rätt till fortsatt sådan ersättning även utan samverkansavtal enligt de nya föreskrifterna.
3. En läkare som inte omfattas av punkt 2 men som före den 14 november 1994 gjort anmälan enligt 11 § i dess tidigare lydelse och som uppfyller kraven för att få läkarvårdsersättning får påbörja verksamheten sex månader efter anmälan även utan samverkansavtal. Om verksamheten inte startat den 14 maj 1995 krävs samverkansavtal. Om läkaren inte har specialistkompetens krävs dock att landstinget har godtagit läkarens etablering inom landstingets område.


Ändring 1995:837
Text: upph. 21 §, 4, 5, 6 p övergångsbest, rubr. närmast före 21 §; ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 23, 26 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Rubrik: Lag (1995:837) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 § första stycket första och andra meningen den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning till privatpraktiserande läkare som avser tid före ikraftträdandet.
3. En läkare som vid ikraftträdandet är verksam mot läkarvårdsersättning enligt denna lag utan att ha samverkansavtal med landstinget och utan att uppfylla kravet på specialistkompetens enligt 7 § eller kravet på heltidsverksamhet enligt 8 § kan även utan samverkansavtal få ersättning enligt denna lag om inte annat följer av punkt 4. Detsamma gäller den som vid ikraftträdandet är verksam som privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:588) om husläkare. Om verksamheten hos en läkare som omfattas av denna punkt ändras i väsentligt hänseende skall dock frågan om rätt till läkarvårdsersättning prövas enligt denna lag.
4. Om en läkare som vid ikraftträdandet är verksam mot läkarvårdsersättning enligt denna lag, inte uppfyller ålderskravet i 9 § lämnas läkarvårdsersättning längst till utgången av år 1996, om inte läkaren och landstinget kommer överens om annat.


Ändring 1996:1159
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Rubrik: Lag (1996:1159) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Äldre bestämmelser skall alltjämt gälla för sådan kostnadsbefrielse som uppkommit före utgången av år 1996.


Ändring 1997:435
Text: ändr. 3, 7, 8, 9, 23 §§
Ikraftträdande: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:123, bet. 1996/97:SoU17, rskr. 1996/97:263
Rubrik: Lag (1997:435) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 § den 1 juli 1997, och i övrigt den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om vård som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 1998:1655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1655) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 1999:842
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Rubrik: Lag (1999:842) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Äldre bestämmelser gäller dock till utgången av år 2003 för vård som lämnas av läkare som vid ikraftträdandet är verksam inom företagshälsovård och då har rätt till läkarvårdsersättning enligt denna lag.


Ändring 2001:300
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Rubrik: Lag (2001:300) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2004:830
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:830) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2004:979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:146, bet. 2004/05:SoU4, rskr. 2004/05:11
Rubrik: Lag (2004:979) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2007:295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:97, bet. 2006/07:SoU15, rskr. 2006/07:166
Rubrik: Lag (2007:295) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2009:79
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 5 g §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträdande: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6, rskr. 2008/09:168
Rubrik: Lag (2009:79) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning för vård som givits före ikraftträdandet.
3. Äldre lydelse av 7 § gäller fortfarande för läkare med sådan specialistkompetens som anges i den äldre lydelsen.
4. Äldre lydelse av 20 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.


Ändring 2010:248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 25 a §
Ikraftträdande: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Rubrik: Lag (2010:248) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 2010:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:864) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2010:1318
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
Rubrik: Lag (2010:1318) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Celexnr: 304R0883, 371R1408
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.


Ändring 2011:1034
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 g §
Ikraftträdande: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Rubrik: Lag (2011:1034) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 november 2011 men tillämpas för tid från och med den 15 juli 2010.


Ändring 2012:312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218, EUTL255/2005 s22
Rubrik: Lag (2012:312) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Celexnr: 305L0036

Ändring 2012:928
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Rubrik: Lag (2012:928) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Ändring 2016:1151
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 5 g §§; ny 5 h §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Rubrik: Lag (2016:1151) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förfaranden för ersättningsetablering som har påbörjats före den 1 januari 2017.

Ändring 2017:40
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:40) om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning
SFS 1993:1651

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-12-22

Först inlagd:
1994-01-14

Senast ändrad:
2017-02-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:40