Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Högskolelag (1992:1434)
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:1, bet. 1992/93:UbU3, rskr 1992/93:103
Uppslagsord: högskolelag

Ändring 1994:267
Text: ändr. 3 kap 7 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:65, bet. 1993/94:AU16, rskr. 1993/94:257
Rubrik: Lag (1994:267) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 1995:96
Text: ändr. 4 kap 7 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:96) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:817
Text: ändr. 1 kap 11 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Rubrik: Lag (1995:817) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. De föreskrifter om vid vilka högskolor, med undantag av Sveriges lantbruksuniversitet, en viss examen får avläggas som regeringen har meddelat före ikraftträdandet och som träder i kraft senast den 1 juli 1995 ska fortsätta att gälla till dess den myndighet som regeringen bestämmer beslutar om något annat. Lag (2012:490).


Ändring 1996:298
Text: upph. 5 kap. 3 §; ändr. 5 kap 4 §
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:UbU7, rskr. 1995/96:194
Rubrik: Lag (1996:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ersättning enligt den upphävda föreskriften i 5 kap. 3 § skall inte betalas såvitt avser tiden efter den 31 december 1995. Den nya lydelsen av 5 kap. 4 § andra stycket tillämpas på ersättning avseende tiden efter den 31 december 1995.


Ändring 1996:555
Text: ändr. 4 kap 3, 7 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:184, bet. 1995/96:UbU11, rskr. 1995/96:264
Rubrik: Lag (1996:555) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Den äldre lydelsen av 4 kap. 7 § gäller för beslut som har meddelats av nämnden före ikraftträdandet.


Ändring 1996:1392
Text: ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100
Rubrik: Lag (1996:1392) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 1997:797
Text: ändr. 1 kap 5, 11 §§, 2 kap 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 §§; nya 1 kap 12 §, 2 kap 5 a §
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12
Rubrik: Lag (1997:797) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft i fråga om 2 kap. 4 § den 1 januari 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
2. Ett ärende om rätt att utfärda examina inom forskarutbildning, som Högskoleverket inte har avgjort vid utgången av december 1998, skall handläggas som en ansökan om beslut av Högskoleverket enligt den nya bestämmelsen i 2 kap. 5 §.
3. Har handläggningen av ett ärende om anställning av en person som lektor påbörjats men inte avslutats före den 1 januari 1999, skall de äldre bestämmelserna om behörighetskrav och bedömningsgrunder i 3 kap. 5 § tilllämpas.


Ändring 1997:1330
Text: upph. 3 kap 4 §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 16, bet. 1997/98:UbU6, rskr. 1997/98:106
Rubrik: Lag (1997:1330) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om den som före den 1 januari 1999 har fått en tjänst som professor utan tidsbegränsning.


Ändring 1998:1832
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 16, bet. 1998/99:UbU1, rskr. 1998/99:98
Rubrik: Lag (1998:1832) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2000:260
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 4 §; ny 1 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:28, bet. 1999/2000:UbU12, rskr. 1999/2000:180
Rubrik: Lag (2000:260) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2000:830
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:135, bet. 2000/01:UbU3, rskr. 2000/01:5
Rubrik: Lag (2000:830) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2000:1370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 11 §; nya 1 kap 3 a, 11 a §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU1, 2000/01:UbU6, rskr. 2000/02:99, 2000/01:98
Rubrik: Lag (2000:1370) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2001:1263
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Rubrik: Lag (2001:1263) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2001:1288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Rubrik: Lag (2001:1288) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2003:312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207
Rubrik: Lag (2003:312) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2003:1121
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 7 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92
Rubrik: Lag (2003:1121) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2005:1208
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 §
Ikraftträdande: 2006-02-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103
Rubrik: Lag (2005:1208) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2006:173
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 7, 8, 9, 11, 11 a, 12 §§, 2 kap 5, 5 a, 7 §§, 4 kap 2 §; nya 1 kap 9 a, 10 a §§
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Rubrik: Lag (2006:173) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 utom i fråga om 1 kap. 12 §, 2 kap. 5, 5 a och 7 §§ samt 4 kap. 2 § som träder i kraft den 1 juli 2007.
2. De nya bestämmelserna i 1 kap. 7-9 a och 10 a-11 a §§ skall tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2007 eller examina som utfärdas därefter.
3. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning utbildning får fullföljas och examen tas ut enligt äldre bestämmelser.
4. De beslut om tillstånd att utfärda examina som regeringen eller någon annan myndighet har fattat med stöd av äldre bestämmelser gäller fortfarande.


Ändring 2007:141
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4 §
Ikraftträdande: 2007-04-25
Förarbeten: Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11, rskr. 2006/07:122
Rubrik: Lag (2007:141) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2007:475
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 11 a §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Rubrik: Lag (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2007:511
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 11, 11 a §§, 2 kap 7 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193
Rubrik: Lag (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2007:512
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 11 a § i 2007:511
Förarbeten: Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17, rskr. 2006/07:202
Rubrik: Lag (2007:512) om ändring i lagen (2007:511) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2008:575
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Rubrik: Lag (2008:575) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2009:45
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160
Rubrik: Lag (2009:45) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2009:695
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 1 kap. 17, 18 §§, bil.
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Rubrik: Lag (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.


Ändring 2009:764
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 11, 11 a, 12 §§, 2 kap. 5 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 5 §; ändr. nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 6 §; nya 1 kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Rubrik: Lag (2009:764) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Regeringen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning andra högskolor än universitet får utfärda examina på forskarnivå enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2009:766
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 §; nya 4 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Rubrik: Lag (2009:766) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2009:1037
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8
Rubrik: Lag (2009:1037) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2009:1534
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. till 2009:695
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126
Rubrik: Lag (2009:1534) om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2010:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 4 kap. 4, 4 a, 4 b §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230
Rubrik: Lag (2010:298) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2010:385
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-12-31
Förarbeten: Prop. 2009/10:89, bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248
Rubrik: Lag (2010:385) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2010:701
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 5 a §, 3 kap. 5 §, 5 kap. 7 §; nuvarande 2 kap. 7 §, 5 kap. 2 § betecknas 2 kap. 9 §, 2 kap. 8 §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, nya 2 kap. 8, 9 §§, 3 kap. 2, 3 §§; ny 2 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Rubrik: Lag (2010:701) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2010:2002
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118
Rubrik: Lag (2010:2002) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2012:490
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11, 12, 14, 15 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:817
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Rubrik: Lag (2012:490) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2012:910
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 1 kap. 10 §, 5 kap. 4, 5 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 2 §, bil.
Ikraftträdande: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Rubrik: Lag (2012:910) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft i fråga om bilagan den 1 juli 2013 och i övrigt den 1 februari 2013.

Ändring 2013:119
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151
Rubrik: Lag (2013:119) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2013:1117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104
Rubrik: Lag (2013:1117) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2014:1579
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90
Rubrik: Lag (2014:1579) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2016:744
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 4, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266
Rubrik: Lag (2016:744) om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Ändring 2017:279
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Rubrik: Lag (2017:279) om ändring i högskolelagen (1992:1434)
SFS 1992:1434

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-17

Först inlagd:
1993-01-04

Senast ändrad:
2017-04-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:279