Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Lönegarantilag (1992:497)
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:139, 1991/92:LU37, rskr 1991/92:318
Uppslagsord: lönegarantilag

Ändring 1994:636
Text: ändr. 7, 25 §§; nya 9 a, 9 b §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:208, bet. 1993/94:LU34, rskr. 1993/94:394
Rubrik: Lag (1994:636) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Den äldre bestämmelsen i 25 § om utbetalning av garantibelopp skall fortfarande gälla i fråga om fordringar mot arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.


Ändring 1995:310
Text: ändr. 6, 24 §§
Ikraftträdande: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Rubrik: Lag (1995:310) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 1995:675
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:180, bet. 1994/95:LU30, rskr. 1994/95:380
Rubrik: Lag (1995:675) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 1997:204
Text: upph. 9 a §; ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:102, bet. 1996/97:LU19, rskr. 1996/97:199
Rubrik: Lag (1997:204) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2000:1362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Rubrik: Lag (2000:1362) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2003:544
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 9 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Rubrik: Lag (2003:544) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2004:824
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:824) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2005:273
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35 §§, rubr. närmast före 16 §; nya 7 a, 7 b, 20 a §§
Ikraftträdande: 2005-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:57, bet. 2004/05:LU28, rskr. 2004/05:234
Rubrik: Lag (2005:273) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.
2. De nya bestämmelserna om lönegaranti vid företagsrekonstruktion skall tillämpas om beslutet om företagsrekonstruktion fattas på grund av en ansökan om företagsrekonstruktion som inkommit till tingsrätten den 1 juni 2005 eller senare.


Ändring 2005:681
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 10, 21, rubr. närmast före 21 §; nya 2 a, 3 a, 21 §§
Ikraftträdande: 2005-10-07 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270, EGTL283/1980 s23, EGTL270/2002 s10
Rubrik: Lag (2005:681) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Celexnr: 1980L0987, 302L0074
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 7 oktober 2005 och tillämpas i fråga om insolvensförfaranden som inletts därefter.


Ändring 2006:711
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 20 a, 21, 29 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:711) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2008:995
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Rubrik: Lag (2008:995) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

Ändring 2009:1442
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83, EUTL283/2008 s36
Rubrik: Lag (2009:1442) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
Celexnr: 308L0094

Ändring 2010:1253
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 9 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1253) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2012:83
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 17, 22 §§; ny 6 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Rubrik: Lag (2012:83) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

Ändring 2017:364
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Rubrik: Lag (2017:364) om ändring i lönegarantilagen (1992:497)
SFS 1992:497

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-06-04

Först inlagd:
1992-06-17

Senast ändrad:
2017-05-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:364