Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Köplag (1990:931)
Ikraftträdande: 1991-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:77, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Uppslagsord: köplag

Ändring 1996:776
Text: ändr. 63 §
Ikraftträdande: 1996-09-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Rubrik: Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
2. Har god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.