Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:147, SoU 1987/88:25, rskr 1987/88:382
Uppslagsord: vård av missbrukare
Stickord: missbrukare

Ändring 1990:606
Text: ändr. 24, 45 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Rubrik: Lag (1990:606) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1991:1672
Text: ändr. 22, 48 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1672) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1991:1965
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Rubrik: Lag (1991:1965) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1993:3
Text: upph. 48 §; ändr. 22, 23, 25, 33 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:61, bet. 1992/93:SoU10, rskr 1992/93:106
Rubrik: Lag (1993:3) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 22 eller 23 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde.


Ändring 1994:96
Text: upph. 14 §; nuvarande 8, 9, 10 §§ betecknas 10, 8, 9 §§; ändr. 6, 7 §§, de nya 8, 9, 10 §§, 11, 13, 15, 38, 44, 45, 47 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:97, bet. 1993/94:SoU16, rskr. 1993/94:150
Rubrik: Lag (1994:96) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Om ett ärende som har anhängiggjorts hos länsrätten före den 1 juli 1994 inte har avgjorts slutligt vid lagens ikraftträdande tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1317
Text: ändr. 43 §; ny 26 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Rubrik: Lag (1995:1317) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1996:797
Text: ändr. 24, 45 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Rubrik: Lag (1996:797) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1996:1645
Text: ändr. 16, 42 §§
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1645) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1997:1097
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Rubrik: Lag (1997:1097) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 1999:51
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31, 36 §§
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Rubrik: Lag (1999:51) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2001:464
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 4, 12, 22, 29, 34, 44, 47 §§; nya 32 a, 33 a §§
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:464) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
2. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).


Ändring 2001:487
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:487) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2003:416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34, 44 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:416) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2004:178
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 a §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Rubrik: Lag (2004:178) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2005:467
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8, 29 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32 a, 33 a, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 47 §§; nya 18 a, 18 b, 30 a, 36 a, 36 b §§
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271
Rubrik: Lag (2005:467) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Beträffande beslut om omedelbart omhändertagande som fattats före lagens ikraftträdande gäller bestämmelserna i 15, 16 och 18 §§ i sina tidigare lydelser. Bestämmelserna i 18 a § och 18 b § skall inte tillämpas på beslut om omedelbart omhändertagande som fattats före lagens ikraftträdande.
3. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården vid ett LVM-hem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Statens institutionsstyrelse.


Ändring 2009:800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44, 47 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:800) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2010:1954
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 41 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1954) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

Ändring 2011:330
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Rubrik: Lag (2011:330) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2011:737
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25, rskr. 2010/11:284
Rubrik: Lag (2011:737) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2014:751
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: rubr. närmast före 45 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:751) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2017:136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 §, rubr. närmast före 45 §; nya 45 a, 45 b, 45 c §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Rubrik: Lag (2017:136) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Ändring 2018:651
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 32, 32 a, 33, 33 a, 34, 36, 36 b, 44 §§; nya 32 b, 32 c, 34 a, 34 b §§
Ikraftträdande: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Rubrik: Lag (2018:651) om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1988:870

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-14

Först inlagd:
1988-07-25

Senast ändrad:
2018-06-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:651