Författningen har upphävts / ska upphävas 2017-04-01 genom SFS 2017:30
Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
Ikraftträdande: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:97, SoU 1981/82:51, rskr 1981/82:381
Uppslagsord: hälso- och sjukvårdslag

Ändring 1983:335
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:116, SoU 1982/83:31, rskr 1982/83:335
Rubrik: Lag (1983:335) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1985:129
Text: ändr. 11, 12 §§
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:98, KU 1984/85:22, rskr 1984/85:137
Rubrik: Lag (1985:129) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1985:560
Text: ändr. 3 §; nya 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 2 a §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:181, SoU 1984/85:28, rskr 1984/85:400
Rubrik: Lag (1985:560) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1985:570
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:176, SoU 1984/85:27, rskr 1984/85:386
Rubrik: Lag (1985:570) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1985:1091
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:43, SoU 1985/86:9, rskr 1985/86:98
Rubrik: Lag (1985:1091) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1986:862
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Rubrik: Lag (1986:862) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1988:1544
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:33, 1988/89:SfU5, rskr 1988/89:46
Rubrik: Lag (1988:1544) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1990:601
Text: ändr. 4, 13-15 §§
Ikraftträdande: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Rubrik: Lag (1990:601) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft i fråga om 4 och 15 §§ den 1 juli 1990 och i övrigt den 1 juli 1991.


Ändring 1990:1465
Text: nuvarande 17-20 §§ betecknas 26-29 §§, rubr. närmast före 17, 18, 19, 20 sätts närmast före de nya 26, 27, 28, 29 §§; ändr. 3, 7, 11 §§, de nya 26-28 §§; nya 17-25 §§, rubr. närmast före nya 17, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast efter nya 25 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Rubrik: Lag (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en landstingskommun kan komma överens om att under år 1991 föra över till kommunen ansvaret för sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 §. I sådant fall tillämpas de nya bestämmelserna på verksamheten från och med den dag då ansvaret överförs. Om en överenskommelse som här avses har träffats, får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av överenskommelsen.


Ändring 1991:424
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:102 (bil.2), 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Rubrik: Lag (1991:424) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1991:903
Text: upph. 12 §; ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Rubrik: Lag (1991:903) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1991:909
Text: upph. 11 §; ändr. 22 § i 1990:1465
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:117, 1990/91:KU38, rskr 1990/91:360
Rubrik: Lag (1991:909) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1991:1949
Text: ändr. 3 § i 1990:1465
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Rubrik: Lag (1991:1949) om ändring i lagen (1990:1465) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1991:1971
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:61, 1991/92:SoU11, rskr 1991/92:84
Rubrik: Lag (1991:1971) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Äldre föreskrifter gäller alltjämt för läkare som har påbörjat sin specialistutbildning före ikraftträdandet.


Ändring 1992:567
Text: ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före 3, 17 §§, rubr. närmast efter 25 §; ny 2 c §; omtryck
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:152, 1991/92:SoU18, rskr 1991/92:309
Rubrik: Lag (1992:567) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1992:1382
Text: ändr. 3, 18 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:43, bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Rubrik: Lag (1992:1382) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1992:1423
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Rubrik: Lag (1992:1423) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1993:48
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Rubrik: Lag (1993:48) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1993:391
Text: nya 3 a, 18 a §§
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Rubrik: Lag (1993:391) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1993:587
Text: ändr. 5, 14 §§
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Rubrik: Lag (1993:587) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
2. Landstingets skyldighet enligt 5 § andra stycket inträder dock inte fullt ut förrän vid utgången av år 1995.


Ändring 1994:957
Text: ändr. 2 a §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410
Rubrik: Lag (1994:957) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1994:1750
Text: ändr. 26 §; ny 3 b §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Rubrik: Lag (1994:1750) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1995:835
Text: ändr. 5, 7, 8, 13, 14, 20, 21 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Rubrik: Lag (1995:835) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. En läkare som medgivits undantag från kravet på specialistkompetens i 2 § andra stycket lagen (1993:588) om husläkare i dess lydelse före den 1 januari 1996 skall anses uppfylla kravet på specialistkompetens i 5 § denna lag. Om medgivandet gäller för viss tid gäller dock detta endast under samma tid.


Ändring 1996:787
Text: upph. 13, 14, 23 §§; 28, 29 §§ betecknas 32, 33 §§, rubr. närmast före 28, 29 §§ sätts närmast före de nya 32, 33 §§; ändr. 27 §, den nya 32 §, rubr. närmast före 27 §; nya 2 d, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §, rubr. närmast före 28, 31 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281
Rubrik: Lag (1996:787) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1996:1151
Text: ändr. 18, 26 §§; nya 3 c, 18 b, 26 a §§
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Rubrik: Lag (1996:1151) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som uppkommer inom sluten vård, och 18 b § ersätts av den allmänna försäkringen.
3. Att kostnadsbefrielse enligt 7 § lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m. skall bestå efter utgången av år 1996 föreskrivs i punkt 3 övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.


Ändring 1996:1289
Text: ny 26 b §, rubr. närmast före 26 b §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:SoU6, rskr. 1996/97:59
Rubrik: Lag (1996:1289) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:142
Text: ändr. 2, 2 a §§
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU14, rskr. 1996/97:186
Rubrik: Lag (1997:142) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:316
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Rubrik: Lag (1997:316) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:980
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:5, bet. 1997/98:SoU8, rskr. 1997/98:53
Rubrik: Lag (1997:980) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:993
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Rubrik: Lag (1997:993) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:1306
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Rubrik: Lag (1997:1306) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1997:1319
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Rubrik: Lag (1997:1319) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1998:533
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a, 15, 29 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Rubrik: Lag (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1998:555
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Rubrik: Lag (1998:555) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. För tandvårdsbehandling som påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.


Ändring 1998:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:113, bet. 1997/98:SoU24, rskr. 1997/98:307
Rubrik: Lag (1998:856) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:856)

Ändring 1998:1654
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:189, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1654) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. En kommun som före ikraftträdandet av denna lag inte har ingått i ett landsting får svara för driften av primärvården inom kommunen enligt 5 § om kommunen och landstinget har träffat avtal om det.


Ändring 1998:1659
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a § i 1998:533
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1659) om ändring i lagen (1998:533) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1998:1660
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 b, 2 c, 2 d, 3 a, 3 b, 3 c, 18 a, 18 b §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e, 3 b, 3 c, 3 d, 18 b, 18 c §§; nya 2 b, 3 a, 18 a §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1660) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 1999:49
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Rubrik: Lag (1999:49) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2000:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 b, 18 b, 18 c, 26, 26 a §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195
Rubrik: Lag (2000:356) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2001:307
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:99, bet. 2000/01:SoU16, rskr. 2000/01:233
Rubrik: Lag (2001:307) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2001:461
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 22, 26 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:461) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2001:848
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Rubrik: Lag (2001:848) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 26 § tredje stycket som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter ikraftträdandet.
3. Ett överklagande av ett beslut enligt 26 § tredje stycket som fattats före den 1 juli 2002 skall prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före den 1 juli 2002. För den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de nya bestämmelserna.


Ändring 2002:163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 3 e, 18 d §§
Ikraftträdande: 2002-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Rubrik: Lag (2002:163) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2002:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §; ny 32 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261
Rubrik: Lag (2002:452) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2002:834
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 a §, rubr.närmast före 4 a §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:184, bet. 2002/03:KU11, rskr. 2002/03:10
Rubrik: Lag (2002:834) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2002:1028
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Rubrik: Lag (2002:1028) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2003:194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 22, 26 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Rubrik: Lag (2003:194) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2003:412
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 f §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:412) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2003:1212
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Rubrik: Lag (2003:1212) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2004:176
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Rubrik: Lag (2004:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2004:812
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:812) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna i 3 § femte stycket gäller även verksamhet som har bedrivits före ikraftträdandet.


Ändring 2005:372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 18 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Rubrik: Lag (2005:372) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Lagen tillämpas inte på avtal som har träffats dessförinnan.


Ändring 2005:534
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:145, bet. 2004/05:SoU18, rskr. 2004/05:300
Rubrik: Lag (2005:534) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 1 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som har träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Avtal om förlängning får inte träffas efter utgången av år 2011.
3. Bestämmelsen i 3 § fjärde stycket 2 gäller inte avtal om drift av hälso- och sjukvård som träffats före lagens ikraftträdande så länge detta avtal gäller. Ett avtal som förlängs får inte stå i strid med villkoret i 3 § fjärde stycket 2.


Ändring 2006:176
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Rubrik: Lag (2006:176) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2006:192
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178
Rubrik: Lag (2006:192) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2006:325
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23, rskr. 2005/06:239
Rubrik: Lag (2006:325) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2006:493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a, 3 d, 18 §§; nya 26 d, 26 e §§, rubr. närmast före 26 d §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Rubrik: Lag (2006:493) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2006:631
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 5 a §, betecknas 26 c §, rubr. närmast före 4 a § sätts närmast före 26 c §; ändr. nya 26 c §
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Rubrik: Lag (2006:631) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2007:241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11, rskr. 2006/07:152
Rubrik: Lag (2007:241) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2007:403
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Rubrik: Lag (2007:403) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2007:1428
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Rubrik: Lag (2007:1428) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2008:345
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199
Rubrik: Lag (2008:345) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2009:139
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Rubrik: Lag (2009:139) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2009:140
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9, rskr. 2008/09:172
Rubrik: Lag (2009:140) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 5 § fjärde stycket gäller inte avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal, till den del det avser tjänster som omfattas av ett vårdvalssystem, inte förlängas.


Ändring 2009:430
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 b, 2 f §§
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:430) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2009:979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 g, 3 f, 8 a §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Rubrik: Lag (2009:979) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2010:211
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 h §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:83, bet. 2009/10:SoU8, rskr. 2009/10:213
Rubrik: Lag (2010:211) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2010:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2 b, 3 a §§; nya 3 g, 3 h, 3 i, 29 a §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212
Rubrik: Lag (2010:243) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2010:245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträdande: 2010-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Rubrik: Lag (2010:245) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010.
2. De nya bestämmelserna gäller inte avgifter för vilka betalningsskyldighet uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 2010:662
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 b, 2 f, 15 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Rubrik: Lag (2010:662) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2010:1314
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 c §
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
Rubrik: Lag (2010:1314) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Celexnr: 304R0883, 371R1408
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.


Ändring 2011:1576
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 a §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Rubrik: Lag (2011:1576) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om kostnadsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2012.


Ändring 2012:598
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Rubrik: Lag (2012:598 ) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2012:926
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26, 26 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Rubrik: Lag (2012:926) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgiftsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2013.


Ändring 2013:302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 8 b §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Rubrik: Lag (2013:302) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2013:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230
Rubrik: Lag (2013:408) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2013:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 a §
Ikraftträdande: 2013-10-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
Rubrik: Lag (2013:515) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Celexnr: 311L0024

Ändring 2013:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 a §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Rubrik: Lag (2013:629) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2013:1141
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Rubrik: Lag (2013:1141) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För sjukgymnaster gäller 24 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2014:290
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 b, 3 b, 18 b §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224
Rubrik: Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2014:572
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 18 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Rubrik: Lag (2014:572) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2014:822
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 d §: ändr. 2 a, 2 b, 2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a, 18 b §§
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Rubrik: Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas.

Ändring 2015:311
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 a §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15, rskr. 2014/15:199
Rubrik: Lag (2015:311) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2016:655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 i §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258, direktiv 2011/24/EU
Rubrik: Lag (2016:655) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2016:1298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Rubrik: Lag (2016:1298) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Ändring 2017:30
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1982:763

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-06-30

Upphävandedatum:
2017-04-01

Senast ändrad:
2017-02-21

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:1298