Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Lag (1982:80) om anställningsskydd
Ikraftträdande: 1982-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Uppslagsord: anställningsskydd

Ändring 1983:1073
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Rubrik: Lag (1983:1073) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 1984:510
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 1983/84:367
Rubrik: Lag (1984:510) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas på lokala kollektivavtal som träffas därefter.


Ändring 1984:1008
Text: upph. 24 §; ändr. 2, 12, 21, 22, 33 §§, rubr. närmast före 22 §
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:62, AU 1984/85:4, rskr 1984/85:78
Rubrik: Lag (1984:1008) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Avtal om permittering, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, är utan verkan i den mån avtalet innefattar avvikelse från den nya lagen.


Ändring 1989:428
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Rubrik: Lag (1989:428) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.


Ändring 1989:963
Text: ändr. 2, 30 §§; ny 30 a §
Ikraftträdande: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Rubrik: Lag (1989:963) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.
Har underrättelse eller varsel lämnats före ikraftträdandet om att en tidsbegränsad anställning skall upphöra, tillämpas även efter ikraftträdandet äldre föreskrifter.


Ändring 1990:1357
Text: ändr. 5, 33 §§
Ikraftträdande: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.6), 1990/91:AU15, rskr 1990/91:99
Rubrik: Lag (1990:1357) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.
2. Den nya bestämmelsen i 5 § gäller endast anställningsavtal som har ingåtts efter lagens ikraftträdande. Beträffande tidigare sådana anställningsavtal tillämpas även efter ikraftträdandet den äldre bestämmelsen.
3. I fråga om arbetstagare som fyller 65 år före den 1 maj 1991 tillämpas 33 § första stycket i den äldre lydelsen.


Ändring 1992:324
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Rubrik: Lag (1992:324) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 1993:718
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Rubrik: Lag (1993:718) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft 1 juli 1993. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande om uppsägningstiden har börjat löpa före ikraftträdandet.


Ändring 1993:1496
Text: ändr. 2, 5, 6, 7, 18, 22 §§; ny 6 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:67, bet. 1993/94:AU4, rskr. 1993/94:103
Rubrik: Lag (1993:1496) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
2. har upphävts genom lag (1994:1685).
3. Såvitt avser anställningsförhållanden som råder när denna lag träder i kraft skall arbetsgivaren, om arbetstagaren begär det, inom två månader därefter lämna sådan information som avses i 6 a §.
4. Bestämmelserna i 7 § tredje stycket och 18 § andra stycket i deras nya lydelse skall bara tillämpas i fråga om omständigheter som arbetsgivaren har fått kännedom om efter det att den nya lydelsen har trätt i kraft. I annat fall tillämpas bestämmelserna enligt den äldre lydelsen.
5. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.


Ändring 1994:1046
Text: ändr. 43 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1046) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 1994:1685
Text: upph. 2 p övergångsbest, till 1993:1496; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 22, 25 §§; ny 6 b §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:76, 1994/95:102,, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:124
Rubrik: Lag (1994:1685) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Lagen skall dock inte tillämpas beträffande en övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet som inträffat före ikraftträdandet.
3. Äldre föreskrifter om turordning enligt 22 § skall tillämpas i samband med förhandling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet i fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist, om förhandlingen har begärts före lagens ikraftträdande.


Ändring 1995:777
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:AU15, rskr. 1994/95:399
Rubrik: Lag (1995:777) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 1996:1424
Text: ändr. 2, 3, 4, 5, 11, 15, 25, 26, 32, 33 §§, rubr. närmast före 25 §; nya 5 a, 25 a §§
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:16, bet. 1996/97:AU4, rskr. 1996/97:107, EGTL61/77 s26, EGTL288/91 s32
Rubrik: Lag (1996:1424) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Celexnr: 377L0187 391L0533
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 juli 1997, i fråga om 5 § andra stycket den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1997.
2. För anställningsavtal som har ingåtts före den 1 januari 1997 gäller 11 § i sin äldre lydelse.
3. För den som har förvärvat företrädesrätt till återanställning enligt 25 § före den 1 januari 1997 gäller 25 § i sin äldre lydelse.
4. Vid tillämpning av bestämmelserna om anställningstid i 15 § första stycket och 25 § första stycket bortses från anställningstid före den 1 januari 1995.


Ändring 2000:626
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Rubrik: Lag (2000:626) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2000:763
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:86, 1999/2000:144, bet. 2000/01:AU4, rskr. 2000/01:3
Rubrik: Lag (2000:763) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2001:298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 33 §; ändr. 5, 33 §§; nya 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträdande: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Rubrik: Lag (2001:298) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.
2. Kollektivavtal, som har ingåtts före lagens ikraftträdande, gäller utan hinder av 32 a § till dess avtalet löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.
3. Föreskrifter av vilka avgångsskyldighet följer enligt förordningen (1991:1427) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke- statlig anställning, i dess lydelse den 1 januari 2001, tillämpas utan hinder av 32 a § till dess Pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. löpt ut, dock längst till och med utgången av år 2002.


Ändring 2002:195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 33 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, 2001/02:215
Rubrik: Lag (2002:195) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser tilllämpas fortfarande beträffande pension som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2005:1193
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Rubrik: Lag (2005:1193) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2006:439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 a §; ändr. 2, 11, 41 §§; nya 6 c, 6 d, 6 e, 6 f §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
Rubrik: Lag (2006:439) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Celexnr: 377L0187, 391L0533
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2006 skall bestämmelserna i den upphävda 6 a § tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 c-e §§.


Ändring 2006:440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 a §; ändr. 2, 4, 5, 6 c, 15, 25, 25 a §§; ny 6 g §
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8, rskr. 2005/06:282, EGTL61/1977 s26, EGTL288/1991 s32
Rubrik: Lag (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Celexnr: 377L0187, 391L0533
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 juli 2007 gäller 2, 4, 5, 5 a, 6 c, 15, 25 och 25 a §§ i den äldre lydelsen.
3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie enligt 5 § andra stycket skall även anställningstid som vikarie före den 1 juli 2007 beaktas.
4. Utgår genom lag (2007:390).


Ändring 2007:389
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 6 f, 11, 39 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Rubrik: Lag (2007:389) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. För arbetstagare som har sagts upp före den 1 juli 2007 gäller 3 § i äldre lydelse.
3. Vid bestämmande av skadestånd med anledning av en dom som har meddelats före den 1 juli 2007 gäller 3 och 39 §§ i äldre lydelse.


Ändring 2007:390
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. p 4 överg.best. till 2006:440; ändr. 5, 15, 25 §§ i 2006:440
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Rubrik: Lag (2007:390) om ändring i lagen (2006:440) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2007:391
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14, rskr. 2006/07:185
Rubrik: Lag (2007:391) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För anställningsavtal som ingåtts före den 1 januari 2008 gäller 5 § i sin äldre lydelse.
3. Vid beräkning av anställningstid som vikarie skall även anställningstid som vikarie före den 1 januari 2008 beaktas.


Ändring 2008:564
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10, rskr. 2007/08:240
Rubrik: Lag (2008:564) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2010:1230
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 33 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1230) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2014:423
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Rubrik: Lag (2014:423) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Ändring 2015:759
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Rubrik: Lag (2015:759) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när uppsägning sker under tid då kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.


Ändring 2016:248
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 4, 5, 6 g §§; nya 5 a, 5 b §§
Ikraftträdande: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156, direktiv 1999/70/EG
Rubrik: Lag (2016:248) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om övergång till tillsvidareanställning.
3. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömningen av om anställningar följt på varandra enligt 5 a § ska även anställningsavtal som ingåtts före ikraftträdandet beaktas.
4. För anställningar som upphört före ikraftträdandet gäller 6 g § i den äldre lydelsen.


Ändring 2016:1271
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129
Rubrik: Lag (2016:1271) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 1 § i den äldre lydelsen.

Ändring 2017:363
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241, direktiv (EU) 2015/1794
Rubrik: Lag (2017:363) om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
SFS 1982:80

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-02-24

Senast ändrad:
2017-05-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:363