Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Rennäringslag (1971:437)
Förarbeten: Prop. 1971:51, JoU 37, rskr 216
Uppslagsord: rennäringslag

Ändring 1971:893
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299

Ändring 1972:726
Text: ändr. 26, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1972:109, CU 34, rskr 346

Ändring 1973:658
Text: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256

Ändring 1974:246
Text: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169

Ändring 1974:349
Text: ändr. 93 §
Förarbeten: Prop. 1974:81, JoU 1974:21, rskr 1974:241

Ändring 1977:698
Text: ändr. 22, 25-27, 33, 34, 73, 98, 100 §§, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Rubrik: Lag (1977:698) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1981:835
Text: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:835) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1985:919
Text: ändr. 85, 86, 88 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:226, JoU 1985/86:2, rskr 1985/86:11
Rubrik: Lag (1985:919) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
2. En ägare av skötesrenar som vid lagens ikraftträdande äger eller brukar jordbruksfastighet inom ett koncessionsområde men som inte är bosatt på fastigheten eller inom området får utan hinder av bestämmelsen i 85 § första stycket 1 ha skötesrenar i koncessionshavarens vård intill den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Motsvarande gäller när ägare av skötesrenar vid lagens ikraftträdande har fler skötesrenar i koncessionshavares vård än som anges i 88 § andra stycket. Lag (1990:1490).
3. Länsstyrelsen får medge renskötselberättigad, som vid lagens ikraftträdande vid sidan av annat huvudsakligt förvärvsarbete biträder koncessionshavare i renskötseln, rätt att såsom medlem i samebyn under en övergångstid ha kvar renar i byn. Lag (1990:1490).


Ändring 1987:154
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:154) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1987:804
Text: ändr. 81 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:804) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1988:1314
Text: ändr. 49 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1314) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1990:1490
Text: upph. 98 §; ändr. 4, 7, 15, 16, 24, 36, 66, 67, 71, 72, 87, 89, 99, 100, 102 §§, 2, 3 p övergångsbest. till 1985:919
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1991:387
Text: ändr. 99, 100 §§ i 1990:1490
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Rubrik: Lag (1991:387) om ändring i lagen (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1992:785
Text: ändr. 3, 16, 17, 18, 21, 25 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351
Rubrik: Lag (1992:785) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1993:36
Text: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 26, 30, 35, 59, 65, 66, 68, 71, 85, 86, 89, 94, 99 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 65 a, 66 a §§, rubr. närmast före 3, 31 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Rubrik: Lag (1993:36) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Äldre bestämmelser om renskötselrätt gäller fortfarande i fråga om äktenskap som ingåtts före lagens ikraftträdande.
3. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1994:625
Text: ändr. 101 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Rubrik: Lag (1994:625) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1995:1693
Text: ändr. 99 §
Ikraftträdande: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Rubrik: Lag (1995:1693) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.


Ändring 1996:949
Text: ändr. 3, 17, 21, 25, 102 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Rubrik: Lag (1996:949) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 1996:1553
Text: ändr. 65 a, 99 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Rubrik: Lag (1996:1553) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men skall inte tillämpas i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

Ändring 2000:595
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Rubrik: Lag (2000:595) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2001:439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 65 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:439) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2006:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 96 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:686) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2006:802
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 83 §; ändr. 7, 12, 14, 25, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 73, 74, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 102 §§, rubr. närmast före 73 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:86, bet. 2005/06:KU32, rskr. 2005/06:253
Rubrik: Lag (2006:802) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2010:817
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:817) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2014:696
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 93, 96 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:696) om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Ändring 2018:364
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 74 §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Rubrik: Lag (2018:364) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
SFS 1971:437

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1971-06-18

Senast ändrad:
2018-05-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:364