Myndighet: Justitiedepartementet L5
Rubrik: Brottsbalk (1962:700)
Ikraftträdande: 1965-01-01
Förarbeten: Prop. 1962:10; 1LU 1962:42, 43; Rskr 1962:390
Uppslagsord: brottsbalken
Stickord: företagsbot

Ändring 1965:280
Text: ändr. 20 kap 4 §, 21 kap 18 § 31 kap 3 §, 33 kap 5 §, 36 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235

Ändring 1965:620
Text: ändr. 26 kap 6-10, 23 §§

Ändring 1965:726
Text: ändr. 16 kap 13 §

Ändring 1966:188
Text: ändr. 37 kap 1, 2 §§

Ändring 1966:295
Text: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §

Ändring 1966:415
Text: ändr. 21 kap 20 §

Ändring 1967:942
Text: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §

Ändring 1968:165
Text: ändr. 36 kap 1-4, 9, 10 §§; nya 36 kap 11, 12 §§

Ändring 1969:162
Text: ändr. 6 kap 4, 7, 8 §§

Ändring 1969:259
Text: ändr. 38 kap 6 §

Ändring 1969:512
Text: ikrafttr. av 1969:259

Ändring 1970:224
Text: ändr. 16 kap 8 §; ny 16 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1970:87, 1LU 41, rskr 261

Ändring 1970:225
Text: upph. 16 kap 7, 9 §§, 19 kap 10 §; nuvarande 16 kap 8 a § betecknas 9 §; ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 5, 11 §§, 19 kap 11, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1970:125, 1LU 47, rskr 267

Ändring 1970:414
Text: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1970:57, 3LU 45, rskr 260

Ändring 1970:489
Text: ändr. 14 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263

Ändring 1971:188
Text: ny 13 kap 5 a §; ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1971:92, JuU 9, rskr 164

Ändring 1971:570
Text: ändr. 37 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222

Ändring 1971:874
Text: ändr. 5 kap 5 §, 8 kap 3, 13 §§, 17 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299

Ändring 1971:964
Text: upph. 35 kap 5 §; ändr. 2 kap 5 §, 35 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295

Ändring 1972:41
Text: ikrafttr. av 1971:964 såvitt avser 2 kap 5 §

Ändring 1972:222
Text: ändr. 16 kap 14 §; nya 16 kap 14 a, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1972:96, JuU 15, rskr 206

Ändring 1972:362
Text: ändr. 21 kap 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1972:44, FöU 13, rskr 166

Ändring 1972:629
Text: ändr. 16 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1972:122, JuU 27, rskr 298

Ändring 1972:812
Text: ändr. 2 kap 1-3, 6 §§; ny 2 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285

Ändring 1973:17
Text: upph. 22 kap 19 §; ändr. 32 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1972:138, JuU 1972:28, rskr 1972:344

Ändring 1973:43
Text: upph. 33 kap 3 §; ändr. 26 kap 8 §; nya 33 kap 5-8 §§
Förarbeten: Prop. 1972:146, JuU 1973:3, rskr 1973:23

Ändring 1973:342
Text: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:92, JuU 1973:21, rskr 1973:222

Ändring 1973:648
Text: upph. 7 kap 2 §; ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 6 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256

Ändring 1973:918
Text: upph. 38 kap 11 §; ändr. 26 kap 12, 14, 15, 18-20 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 5, 7-9 §§, 29 kap 8 §, 30 kap 11 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7-9 §§, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:131, JuU 1973:35, rskr 1973:306

Ändring 1974:205
Text: ändr. 26 kap 5, 7-9 §§, 28 kap 3 §, 29 kap 3 §, 30 kap 4 §, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99

Ändring 1974:565
Text: upph. 38 kap 13 §; ändr. 2 kap 5, 5 a §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1 §, 18 kap 1, 2, 8 §§, 19 kap 1, 4, 12, 16 §§, 20 kap 12-14 §§, 21 kap 20 §, 22 kap 14, 16 §§, 37 kap 1-4 §§, 38 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160

Ändring 1974:596
Text: upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 10, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268

Ändring 1974:753
Text: ny 15 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297

Ändring 1975:239
Text: ändr. 4 kap 11 §; nya 4 kap 9 a, 9 b §§
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90

Ändring 1975:293
Text: ändr. 38 kap 4, 6, 8, 9 §§; ny 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1975:35, JuU 1975:13, rskr 1975:112

Ändring 1975:297
Text: ikrafttr. av 1974:753

Ändring 1975:667
Text: upph. 17 kap 3, 14 §§, 20 kap 6-15 §§, 21 kap 17 §, 32 kap 1-5 §§, 34 kap 14-17 §§, 35 kap 2 §; ändr. 1 kap 3-5 §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15 §§, 20 kap 1-5 §§, 21 kap 18, 21, 22 §§, 33 kap 5 §, 35 kap 4 §, 38 kap 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 20, 32 kap; nya 32 kap 8 §, 33 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
Lagen (1948:491) om ämbetsansvar för vigselförrättare i vissa fall skall samtidigt upphöra att gälla.
Till suspension och avsättning får ej dömas efter ikraftträdandet. Är fråga om gärning, som har begåtts före ikraftträdandet och som är straffbelagd enligt såväl äldre bestämmelse i 20 kap. 1, 2, 3 eller 4 § som motsvarande bestämmelse i dess nya lydelse, dömes till det straff för gärningen som föreskrives i den nya bestämmelsen. Den äldre bestämmelsen skall dock tillämpas, om den leder till lindrigare allmänt straff. I övrigt skall 5 § första och andra styckena lagen (1964:163) om införande av brottsbalken äga motsvarande tillämpning.
Finns i författning som gäller när denna lag träder i kraft föreskrift om tystnadsplikt utan att straffansvar är föreskrivet för åsidosättande därav, äger 20 kap. 3 § i dess nya lydelse ej tillämpning.
Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som har ersatts genom ny bestämmelse, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
Har i författning, som tillkommit genom beslut av Kungl. Maj:t ensam, meddelats särskild föreskrift om straff eller åtal för åsidosättande av förbud att yppa eller utnyttja vad någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt, får föreskriften upphävas eller ändras av regeringen, om upphävandet eller ändringen innebär att 20 kap. 3 § och 5 § tredje stycket i den nya lydelsen blir tillämpliga. Lag (1985:740).


Ändring 1975:1292
Text: ändr. 15 kap 1, 4 a §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124

Ändring 1975:1395
Text: upph. 26 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 5 §§, 27 kap 6 §, 28 kap 9 §, 34 kap 5, 6 §§, 38 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:42, JuU 1975/76:16, rskr 1975/76:111

Ändring 1976:20
Text: ändr. 2 kap. 5 a §; ny 2 kap. 3 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:3, JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22
Rubrik: Lag (1976:20) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:56
Text: ändr. 11 kap. 1, 3-5 §§; ny 11 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:82, JuU 1975/76:20, rskr 1975/76:150
Rubrik: Lag (1976:56) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:509
Text: upph. 16 kap 6 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8, 13 §§; ändr. 19 kap 4, 5, 7, 9, 14, 15 §§; nya 19 kap 8, 10 §§, 22 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:174, JuU 1975/76:46, rskr 1975/76:393
Rubrik: Lag (1976:509) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:510
Text: upph. 16 kap 15 §, 21 kap 15 §; ändr. 16 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Rubrik: Lag (1976:510) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:601
Text: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Rubrik: Lag (1976:601) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:614
Text: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Rubrik: Lag (1976:614) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:905
Text: ikrafttr. av 1976:510
Rubrik: Förordning (1976:905) om ikraftträdande av lagen (1976:510) om ändring i brottsbalken

Ändring 1976:1139
Text: ändr. 9 kap 2, 3, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:148, JuU 1976/77:11, rskr 1976/77:90
Rubrik: Lag (1976:1139) om ändring i brottsbalken

Ändring 1977:103
Text: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 20 kap 2, 5 §§, rubr. till 17 kap; ny 17 kap 17 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:176, JuU 1976/77:17, rskr 1976/77:141
Rubrik: Lag (1977:103) om ändring i brottsbalken

Ändring 1977:312
Text: ändr. 37 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:88, JuU 1976/77:31, rskr 1976/77:287
Rubrik: Lag (1977:312) om ändring i brottsbalken

Ändring 1977:492
Text: ny 16 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:121, JuU 1976/77:35, rskr 1976/77:329
Rubrik: Lag (1977:492) om ändring i brottsbalken

Ändring 1977:984
Text: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:123, LU 1977/78:5, rskr 1977/78:25
Rubrik: Lag (1977:984) om ändring i brottsbalken

Ändring 1978:101
Text: ikrafttr. av 1976:20
Rubrik: Förordning (1978:101) om ikraftträdande av lagen (1976:20) om ändring i brottsbalken

Ändring 1978:103
Text: ändr. 6 kap 4, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:69, JuU 1977/78:26, rskr 1977/78:155
Rubrik: Lag (1978:103) om ändring i brottsbalken

Ändring 1978:597
Text: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:142, LU 1977/78/30, rskr 1977/78:372
Rubrik: Lag (1978:597) om ändring i lagen (1977:984) om ändring i brottsbalken

Ändring 1978:802
Text: ändr. 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:3, JuU 1978/79:12, rskr 1978/79:44
Rubrik: Lag (1978:802) om ändring i brottsbalken

Ändring 1978:894
Text: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Rubrik: Lag (1978:894) om ändring i brottsbalken

Ändring 1979:190
Text: ändr. 25 kap 7 §, 35 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
Rubrik: Lag (1979:190) om ändring i brottsbalken

Ändring 1979:375
Text: ny 16 kap 10 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:179, KU 1978/79:33, rskr 1978/79:317
Rubrik: Lag (1979:375) om ändring i brottsbalken

Ändring 1979:680
Text: upph. 29 kap, 34 kap 7, 8, 12 §§; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 4, 6, 19, 23 §§, 28 kap 1, 3, 4, 7-9, 11 §§, 33 kap 2, 4, 5, 7 §§, 34 kap 1, 4, 6, 9-11, 13, 18 §§, 35 kap 10 §, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 4-6, 8, 9, 11 §§, 38 kap 1, 4, 6-9, 12 §§; ny 28 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Rubrik: Lag (1979:680) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:102
Text: ändr. 20 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Rubrik: Lag (1980:102) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:107
Text: ändr. 3 kap 11 §, 9 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:66, JuU 1979/80:26, rskr 1979/80:183
Rubrik: Lag (1980:107) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:579
Text: ändr. 22 kap 14 §, 24 kap 2, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Rubrik: Lag (1980:579) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:892
Text: ny 16 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Rubrik: Lag (1980:892) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:1022
Text: ändr. 21 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:43, FöU 1980/81:13, rskr 1980/81:76
Rubrik: Lag (1980:1022) om ändring i brottsbalken

Ändring 1980:1133
Text: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1-3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Rubrik: Lag (1980:1133) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:29
Text: upph. 31 kap 2 §; ändr. 17 kap 12 §, 28 kap 1 §, 31 kap 1 §, 38 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Rubrik: Lag (1981:29) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:85
Text: ikrafttr. av 1980:1133
Rubrik: Förordning (1981:85) om ikraftträdande av lagen (1980:1133) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:211
Text: upph. 30 kap, 34 kap 9, 13 §§, 35 kap 10 §, 37 kap 4, 9 §§, 38 kap 7 §; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 7 §§, 33 kap 5, 7 §§, 34 kap 1, 10, 11, 18 §§, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 5, 6, 10, 11 §§, 38 kap 1, 3-6, 8, 9, 12 §§; ny 26 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Rubrik: Lag (1981:211) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:328
Text: ändr. 28 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Rubrik: Lag (1981:328) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:331
Text: ändr. 26 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Rubrik: Lag (1981:331) om ändring i lagen (1981:211) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:462
Text: ändr. 17 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Rubrik: Lag (1981:462) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:463
Text: ändr. 17 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Rubrik: Lag (1981:463) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:469
Text: ändr. 13 kap 9, 11 §§; ny 13 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:108, JuU 1980/81:37, rskr 1980/81:379
Rubrik: Lag (1981:469) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:827
Text: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §, 36 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:827) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:1126
Text: ändr. 37 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:21, JuU 1981/82:12, rskr 1981/82:36
Rubrik: Lag (1981:1126) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:1165
Text: ändr. 19 kap 5, 7, 9, 16 §§; ny 19 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:176, JuU 1981/82:8, rskr 1981/82:43
Rubrik: Lag (1981:1165) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:1252
Text: ny 31 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Rubrik: Lag (1981:1252) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:1253
Text: ändr. 38 kap 2 §; ny 3 p övergångsbest. till 1981:29
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Rubrik: Lag (1981:1253) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken

Ändring 1981:1313
Text: ändr. 3 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:43, JuU 1981/82:18, rskr 1981/82:104
Rubrik: Lag (1981:1313) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:102
Text: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Ikraftträdande: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Rubrik: Lag (1982:102) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:150
Text: ändr. 11 kap 5, 7, 8 §§, 14 kap 4 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:85, JuU 1981/82:31, rskr 1981/82:159
Rubrik: Lag (1982:150) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:271
Text: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:58, JuU 1981/82:41, rskr 1981/82:222
Rubrik: Lag (1982:271) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:335
Text: ändr. 36 kap 4 §; ny 36 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:142, JuU 1981/82:53, rskr 1981/82:328
Rubrik: Lag (1982:335) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:363
Text: ändr. 26 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:153, JuU 1981/82:51, rskr 1981/82:297
Rubrik: Lag (1982:363) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:396
Text: ändr. 24 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
Rubrik: Lag (1982:396) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:405
Text: ändr. 17 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:141, JuU 1981/82:49, 60, rskr 1981/82:361
Rubrik: Lag (1982:405) om ändring i brottsbalken

Ändring 1982:1061
Text: ändr. 16 kap 14, 14 a §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:170, JuU 1982/83:7, rskr 1982/83:59
Rubrik: Lag (1982:1061) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:48
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:168, LU 1982/83:17, rskr 1982/83:131
Rubrik: Lag (1983:48) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:224
Text: ändr. 36 kap 3 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:89, JuU 1982/83:23, rskr 1982/83:216
Rubrik: Lag (1983:224) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:240
Text: upph. 28 kap 6 a §; nuvarande 37 kap 3 § betecknas 37 kap 4 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9-16, 18, 19, 22, 23 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-7, 11 §§, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§, 37 kap 1, 2, nya 4, 7, 8, 10 §§, 38 kap 1, 3, 9, 12 §§; nya 37 kap 3 §, 38 kap 13, 14 §§
Ikraftträdande: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Rubrik: Lag (1983:240) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:295
Text: ändr. 21 kap 20 §
Ikraftträdande: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:143, FöU 1982/83:13, rskr 1982/83:299
Rubrik: Lag (1983:295) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:351
Text: ändr. 25 kap 7 §, 26 kap 2 §, 34 kap 11 §, 35 kap 7 §
Ikraftträdande: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:93, JuU 1982/83:29, rskr 1982/83:264
Rubrik: Lag (1983:351) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:377
Text: ändr. 38 kap 6 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Rubrik: Lag (1983:377) om ändring i brottsbalken

Ändring 1983:486
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Rubrik: Lag (1983:486) om ändring i lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken

Ändring 1984:275
Text: ändr. 22 kap 14 §
Ikraftträdande: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:114, FöU 1983/84:16, rskr 1983/84:287
Rubrik: Lag (1984:275) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. För dem som efter lagens ikraftträdande alltjämt är krigsplacerade för tjänstgöring inom tjänstegrenen ordnings- och bevakningstjänst gäller äldre bestämmelser fortfarande.


Ändring 1984:389
Text: ändr. 24 kap 2, 3, 5 §§
Ikraftträdande: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Rubrik: Lag (1984:389) om ändring i brottsbalken

Ändring 1984:399
Text: ändr. 4 kap 3 §, 6 kap
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Rubrik: Lag (1984:399) om ändring i brottsbalken

Ändring 1984:723
Text: ikrafttr. av 1984:389
Ikraftträdande: 1984-10-01
Rubrik: Förordning (1984:723) om ikraftträdande av lagen (1984:389) om ändring i brottsbalken

Ändring 1985:397
Text: ändr. 31 kap 1 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:171, SoU 1984/85:31, rskr 1984/85:356
Rubrik: Lag (1985:397) om ändring i brottsbalken

Ändring 1985:518
Text: ny 2 kap 7 a §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:156, JuU 1984/85:40, rskr 1984/85:359
Rubrik: Lag (1985:518) om ändring i brottsbalken

Ändring 1985:740
Text: ändr. övergångsbest. till 1975:667
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1984/85:34, rskr 1984/85:341
Rubrik: Lag (1985:740) om ändring i lagen (1975:667) om ändring i brottsbalken

Ändring 1985:942
Text: ändr. 37 kap 3 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Rubrik: Lag (1985:942) om ändring i brottsbalken

Ändring 1986:43
Text: ändr. rubr. till 11 kap, 11 kap 1-7 §§
Ikraftträdande: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:30, JuU 1985/86:12, rskr 1985/86:66
Rubrik: Lag (1986:43) om ändring i brottsbalken

Ändring 1986:47
Text: ändr. 20 kap 2 §
Ikraftträdande: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Rubrik: Lag (1986:47) om ändring i brottsbalken

Ändring 1986:118
Text: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7-10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§
Ikraftträdande: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 7--10 §§ gäller inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 1986:123
Text: ändr. 9 kap 1, 5 §§, 10 kap 5, 7 §§, 20 kap 2 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:65, JuU 1985/86:17, rskr 1985/86:121
Rubrik: Lag (1986:123) om ändring i brottsbalken

Ändring 1986:444
Text: ändr. 16 kap 9 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Rubrik: Lag (1986:444) om ändring i brottsbalken

Ändring 1986:645
Text: upph. 21 kap 18-22 §§, 22 kap 2 a, 12-18 §§, 32 kap, 35 kap 11 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 5, 17 §§, 20 kap 2 §, 21 kap 1-14, 16 §§, 22 kap 1-11 §§, 24 kap 6 §, 33 kap 5, 9 §§, 34 kap 11 §, rubr. till 22 kap; nya 16 kap 6 §, 21 kap 15 §
Ikraftträdande: 1987-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Rubrik: Lag (1986:645) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987.
I fråga om disciplinstraff som har ålagts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
När någon före ikraftträdandet har varit tagen i förvarsarrest, tillämpas 33 kap. 5 § första stycket i dess äldre lydelse.


Ändring 1986:1007
Text: ändr. 16 kap 14 §, 36 kap 1, 4, 7, 16, 17 §§
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Rubrik: Lag (1986:1007) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller 36 kap. 1 och 17 §§ i deras äldre lydelse.


Ändring 1986:1104
Text: ändr. 16 kap 15 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:170, FöU 1986/87:2, rskr 1986/87:58
Rubrik: Lag (1986:1104) om ändring i brottsbalken

Ändring 1987:610
Text: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:124, SoU 1986/87:31, rskr 1986/87:351
Rubrik: Lag (1987:610) om ändring i brottsbalken

Ändring 1987:761
Text: upph. 33 kap 7 §; ändr. 2 kap 5 a §, 27 kap 5 §, 28 kap 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 34 kap 6 §, 38 kap 3, 6, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:106, JuU 1986/87:32, rskr 1986/87:279
Rubrik: Lag (1987:761) om ändring i brottsbalken

Ändring 1987:791
Text: upph. 8 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 13 §§, 17 kap 11 §, 36 kap 5 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:791) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:2
Text: ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:14,JuU 1987/88:16, rskr 1987/88:84
Rubrik: Lag (1988:2) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:821
Text: ändr. 31 kap 1 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Rubrik: Lag (1988:821) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:835
Text: ändr. 16 kap 8 §; nya 16 kap 10 b, 10 c, 19 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290
Rubrik: Lag (1988:835) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:925
Text: ändr. 13 kap 9 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Rubrik: Lag (1988:925) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:942
Text: upph. 1 kap 7 §, 26 kap 4 §, 33 kap 1, 2, 4, 9 §§; ändr. 1 kap 3-6 §§, 13 kap 11 §, 20 kap 4 §, 26 kap 2, 11 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-3, 6-9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 8 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7 §, 38 kap 6, 8 §§, rubr. till 33 kap; nya 29, 30 kap, 28 kap 6 a §, 38 kap 2 a §
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Rubrik: Lag (1988:942) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1988:942.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
2. Bestämmelsen i 38 kap. 2 a § gäller även i fråga om gärning som har begåtts före ikraftträdandet. Har påföljd ådömts dessförinnan får dock undanröjande endast ske i fall då antagande att den dömde till följd av brottet inte kommer att drabbas av avskedande eller uppsägning visat sig felaktigt.


Ändring 1988:1324
Text: ändr. 37 kap 3 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1324) om ändring i brottsbalken

Ändring 1988:1483
Text: ändr. 31 kap 2 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Rubrik: Lag (1988:1483) om ändring i brottsbalken

Ändring 1989:136
Text: ändr. 36 kap 3 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:143, 1988/89:JuU13, rskr 1988/89:145
Rubrik: Lag (1989:136) om ändring i brottsbalken

Ändring 1989:608
Text: ändr. rubr. till 20 kap, 20 kap 1 §
Ikraftträdande: 1989-10-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:113, 1988/89:JuU24, rskr 1988/89:312
Rubrik: Lag (1989:608) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:36
Text: ändr. 38 kap 2 a §
Ikraftträdande: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Rubrik: Lag (1990:36) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:64
Text: ändr. 7 kap 4 §, 31 kap 1 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Rubrik: Lag (1990:64) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:218
Text: ändr. 21 kap 3 §
Ikraftträdande: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Rubrik: Lag (1990:218) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:416
Text: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§; ny 13 kap 5 b §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:130, 1989/90:JuU33, rskr 1989/90:286
Rubrik: Lag (1990:416) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:894
Text: ändr. 16 kap 10 b §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Rubrik: Lag (1990:894) om ändring i brottsbalken

Ändring 1990:1009
Text: upph. 38 kap 14 §; ändr. 26 kap 11-16 §§, 28 kap 6 a §, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13 §§
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Rubrik: Lag (1990:1009) om ändring i brottsbalken

Ändring 1991:240
Text: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 2 §, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§; ny 25 kap 9 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Rubrik: Lag (1991:240) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Är i äldre bestämmelser för böter utsatt ett visst högsta belopp som inte överstiger ettusen kronor skall böter dömas ut i penningböter till högst det utsatta beloppet. I fråga om brott för vilket det i en bestämmelse som har trätt i kraft före den 1 januari 1965 har utsatts ett högsta belopp för böter som överstiger femhundra kronor skall dock straffet dömas ut i dagsböter eller, om brottet förskyller lägre straff än trettio dagsböter, i penningböter.
3. Äldre bestämmelser om böter som skall tillfalla annan än staten, skall fortfarande tillämpas. Detsamma skall gälla beträffande äldre bestämmelser om viten, som blivit någon i särskilt fall förelagda av domstol eller annan myndighet och som skall tillfalla annan än staten.


Ändring 1991:451
Text: ändr. 9 kap 6, 7 §§, 26 kap 8 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Rubrik: Lag (1991:451) om ändring i brottsbalken

Ändring 1991:510
Text: ändr. 37 kap 3 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag (1991:510) om ändring i brottsbalken

Ändring 1991:679
Text: nuvarande 3 kap 10, 11 §§ betecknas 3 kap 11, 12 §§; ändr. den nya 3 kap 12 §; ny 3 kap 10 §
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Rubrik: Lag (1991:679) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. I fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.


Ändring 1991:1138
Text: upph. 31 kap 4 §; ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §,
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Rubrik: Lag (1991:1138) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
2. Beträffande en gärning som har begåtts före ikraftträdandet gäller 30 kap. 6 § och 36 kap. 13 § i deras äldre lydelser.
3. I mål, som avgörs efter ikraftträdandet men i vilket utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning eller utlåtande av socialstyrelsen enligt 3 § andra stycket lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål har avgetts före denna tidpunkt, skall 31 kap. 3 § i dess äldre lydelse tillämpas.
4. Förordnande enligt 31 kap. 4 § om överlämnande till öppen psykiatrisk vård som har meddelats före ikraftträdandet skall verkställas även om verkställigheten inte har påbörjats före den tidpunkten. Efter ikraft- trädandet får sådant förordnande inte meddelas.


Ändring 1991:1560
Text: ändr. 16 kap 19 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Rubrik: Lag (1991:1560) om ändring i brottsbalken

Ändring 1992:147
Text: ändr. 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:35, 1991/92:JuU7, rskr 1991/92:159
Rubrik: Lag (1992:147) om ändring i brottsbalken

Ändring 1992:373
Text: ändr. 33 kap 5 §; ny 28 kap 6 b §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:109, 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Rubrik: Lag (1992:373) om ändring i brottsbalken

Ändring 1992:1154
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Rubrik: Lag (1992:1154) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:83
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 15 kap 4 b §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU14, rskr. 1992/93:74
Rubrik: Lag (1993:83) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:201
Text: ändr. 25 kap 1, 6 §§, 26 kap 6, 7, 8, 9, 11 §§; ny 26 kap 6 a §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr 1992/93:223
Rubrik: Lag (1993:201) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 6--9 §§ i deras äldre lydelse skall fortfarande gälla för den som före ikraftträdandet dömts till fängelse på viss tid eller ålagts förvandlingsstraff för böter.
Verkställs gemensamt efter ikraftträdandet fängelse som ådömts dessförinnan och fängelse som ådömts därefter, skall första stycket tillämpas på det förra straffet.
3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag, tillämpas i stället den nya föreskriften.


Ändring 1993:207
Text: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 5, 7 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 4, 5 §§, 8 kap 10 §, 9 kap 6, 9 §§, 10 kap 7 §, 13 kap 1, 3 §§, 16 kap 10, 10 a, 15 §§, 17 kap 10, 11, 12 §§, 19 kap 10 §, 20 kap 2 §, 38 kap 12 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:141, 1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220
Rubrik: Lag (1993:207) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:209
Text: ändr. 26 kap 15 §, 28 kap 6, 6 a §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:142, bet. 1992/93:JuU17, rskr. 1992/93:221
Rubrik: Lag (1993:209) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:350
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§ i 1993:83
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Rubrik: Lag (1993:350) om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:601
Text: ändr. 4 kap 8 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:601) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:1462
Text: ändr. 3 kap 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Rubrik: Lag (1993:1462) om ändring i brottsbalken

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 1993:83

Ändring 1994:97
Text: ändr. 31 kap 2 §, 38 kap 2 §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:97, bet. 1993/94:SoU16, rskr. 1993/94:150
Rubrik: Lag (1994:97) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Vad i 38 kap. 2 § andra stycket i dess nya lydelse sägs om yttrande av socialnämnden skall även avse yttrande som före den 1 juli 1994 avgivits av länsstyrelse.


Ändring 1994:119
Text: ändr. 2 kap 3 §; ny 22 kap 6 a §
Ikraftträdande: 1997-04-29
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Rubrik: Lag (1994:119) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:306
Text: ändr. 29 kap 2 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:JuU13, rskr. 1993/94:298
Rubrik: Lag (1994:306) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:335
Text: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Rubrik: Lag (1994:335) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:458
Text: nuvarande 24 kap 5, 6 §§ betecknas 24 kap 6, 8 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 23 kap 4 §, 24 kap 1, 2, 3, 4 §§, de nya 24 kap 6, 8 §§, 29 kap 3 §; nya 24 kap 5, 7, 9 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr. 1993/94:321
Rubrik: Lag (1994:458) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Före den 1 juli 1999 skall, såvitt avser straffbestämmelse i annan lag eller författning än brottsbalken, 1 kap. 2 § första stycket i dess nya lydelse tillämpas endast på straffbestämmelse som trätt i kraft efter utgången av juni månad 1994 eller som ändrats i något avseende efter denna tidpunkt.


Ändring 1994:1037
Text: ändr. 37 kap 8 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1037) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:1119
Text: ändr. 7 kap 1 §; ny 7 kap 1 a §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Rubrik: Lag (1994:1119) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:1222
Text: ändr. 11 kap 5 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Rubrik: Lag (1994:1222) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:1411
Text: ändr. 9 kap 12 §, 10 kap 10 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1411) om ändring i brottsbalken

Ändring 1994:1499
Text: upph. 6 kap 5 §; ändr. 6 kap 3, 4, 7, 12, 13 §§, 35 kap 4 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:2, bet. 1994/95:JuU5, rskr 1994/95:58
Rubrik: Lag (1994:1499) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1994:1622
Text: ändr. 37 kap 2 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Rubrik: Lag (1994:1622) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
2. Val enligt den nya bestämmelsen skall äga rum första gången år 1998.
3. Löpande tjänstgöringstid för dem som har valts enligt äldre bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.


Ändring 1994:1721
Text: ändr. 22 kap 6 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Rubrik: Lag (1994:1721) om ändring i brottsbalken

Ändring 1995:316
Text: ändr. 15 kap 4 b §
Ikraftträdande: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196
Rubrik: Lag (1995:316) om ändring i brottsbalken

Ändring 1996:401
Text: ny 2 kap 7 b §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Rubrik: Lag (1996:401) om ändring i brottsbalken

Ändring 1996:659
Text: ändr. 35 kap 4 §
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Rubrik: Lag (1996:659) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 1996:1623
Text: ny 37 kap 9 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1623) om ändring i brottsbalken

Ändring 1997:120
Text: ikrafttr. av 1994:119

Ändring 1997:389
Text: ändr. 17 kap 10 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:135, bet. 1996/97:JuU19, rskr. 1996/97:218
Rubrik: Lag (1997:389) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:206
Text: ändr. 4 kap 10 §; ny 4 kap 9 c §
Ikraftträdande: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180
Rubrik: Lag (1998:206) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:393
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§; ny 4 kap 4 a §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Rubrik: Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:598
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 kap 2 §
Ikraftträdande: 1998-09-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208
Rubrik: Lag (1998:598) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:604
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 kap 6 a §; ändr. 26 kap 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 3, 5, 6 a, 9 §§, 30 kap 5, 7, 8, 9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 34 kap 1, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 1, 2, 2 a, 3, 6, 8, 9, 12, 13 §§; nya 27 kap 2 a §, 28 kap 2 a, 5 a §§, 31 kap 1 a §, 34 kap 7 §, 35 kap 10 §, 38 kap 14, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Rubrik: Lag (1998:604) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Bestämmelserna i 26 kap. 6, 6 a, och 9 §§ skall tillämpas i sina äldre lydelser i fråga om den som före ikraftträdandet dömts till fängelse på viss tid, lägst tre månader. Beslut som avses i 6 § femte stycket skall dock fattas av Kriminalvården.
Första stycket tillämpas även på fängelse som verkställs gemensamt med fängelse som dömts ut efter ikraftträdandet. Lag (2005:967).
3. Beslut enligt 26 kap. 7 § i dess nya lydelse får endast grundas på förhållanden som har inträffat efter ikraftträdandet.
4. Bestämmelserna i 26 kap. 10 § i sin äldre lydelse skall tillämpas i fall då en villkorlig frigivning har ägt rum före ikraftträdandet.
5. Bestämmelserna i 34 kap. 4 § om förverkande av villkorligt medgiven frihet i sin äldre lydelse skall tillämpas när återfall i brott under prövotiden har skett före ikraftträdandet.
6. Bestämmelserna i 31 kap. 1 och 1 a §§ i deras nya lydelser skall tillämpas också på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.
7. Genom denna lag upphävs lagen (1989:928) om samhällstjänst. Bestämmelserna i 4 § lagen om samhällstjänst skall dock fortfarande gälla beträffande den som utför sådant arbete som där avses på grund av en föreskrift som meddelats med stöd av den lagen.


Ändring 1998:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 13 kap 8 a §; ändr. 13 kap 9, 11 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Rubrik: Lag (1998:809) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:1444
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 10 a, 10 b, 10 c, 12, 17 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1444) om ändring i brottsbalken

Ändring 1998:1703
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §, 22 kap 7 §; nya 22 kap 6 b, 6 c §§
Ikraftträdande: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, 1997/98:175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Rubrik: Lag (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999 såvitt avser 2 kap. 3 § och 22 kap. 6 b § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.


Ändring 1999:164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 6 §; nya 9 kap 6 a, 7 a §§
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134
Rubrik: Lag (1999:164) om ändring i brottsbalken

Ändring 1999:197
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 a §, 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§; ny 9 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:32, bet. 1998/99:JuU16, rskr. 1998/99:167
Rubrik: Lag (1999:197) om ändring i brottsbalken

Ändring 1999:792
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap 15 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4
Rubrik: Lag (1999:792) om ändring i brottsbalken

Ändring 1999:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:145, bet. 1999/2000:JuU3, rskr. 1999/2000:22
Rubrik: Lag (1999:845) om ändring i brottsbalken

Ändring 1999:1081
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 5 §
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Rubrik: Lag (1999:1081) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för de räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
2. I fråga om understödsföreningar som med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:1114) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag alltjämt tillämpar 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar gäller 11 kap. 5 § fortfarande i sin äldre lydelse.


Ändring 1999:1154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1, rskr. 1999/2000:78
Rubrik: Lag (1999:1154) om ändring i brottsbalken

Ändring 2000:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap 8 §, 33 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Rubrik: Lag (2000:175) om ändring i brottsbalken

Ändring 2000:345
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Rubrik: Lag (2000:345) om ändring i brottsbalken

Ändring 2000:563
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Rubrik: Lag (2000:563) om ändring i brottsbalken

Ändring 2000:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikraftr. av 2000:345
Rubrik: Förordning (2000:646) om ikraftträdande av lagen (2000:345) om ändring i brottsbalken

Ändring 2000:1157
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträdande: 2000-12-08
Förarbeten: Bet. 2000/01:JuU8, rskr. 2000/01:77
Rubrik: Lag (2000:1157) om ändring i brottsbalken

Ändring 2001:31
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 6, 12 §§; ny 14 kap 6 a §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:40, bet. 2000/01:JuU9, rskr. 2000/01:138
Rubrik: Lag (2001:31) om ändring i brottsbalken

Ändring 2001:348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 7, 8 §§, 23 kap 2 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:85, bet. 2000/01:JuU25, rskr. 2000/01:224
Rubrik: Lag (2001:348) om ändring i brottsbalken

Ändring 2001:457
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:457) om ändring i brottsbalken

Ändring 2001:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 a §, 9 kap 11 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:133, bet. 2001/02:JuU2, rskr. 2001/02:3
Rubrik: Lag (2001:780) om ändring i brottsbalken

Ändring 2002:117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap 10 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:164
Rubrik: Lag (2002:117) om ändring i brottsbalken

Ändring 2002:332
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234
Rubrik: Lag (2002:332) om ändring i brottsbalken

Ändring 2002:436
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 2, 3, 10 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:124, bet. 2001/02:JuU27, rskr. 2001/02:270
Rubrik: Lag (2002:436) om ändring i brottsbalken

Ändring 2002:800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 8 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, 2002/03:KU7, rskr. 2001/02:234, 2002:03:8
Rubrik: Lag (2002:800) om ändring i brottsbalken

Ändring 2003:149
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Rubrik: Lag (2003:149) om ändring i brottsbalken

Ändring 2003:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr., 3 kap 12 §, 5 kap 5 §, 29 kap 2 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Rubrik: Lag (2003:408) om ändring i brottsbalken

Ändring 2003:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 15 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Rubrik: Lag (2003:780) om ändring i brottsbalken

Ändring 2003:857
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 1, 5 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15
Rubrik: Lag (2003:857) om ändring i brottsbalken

Ändring 2003:1157
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5 a, 8 §§, 33 kap 7 §, 34 kap 18 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Lag (2003:1157) om ändring i brottsbalken

Ändring 2004:404
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:70, bet. 2003/04:JuU21, rskr. 2003/04:233
Rubrik: Lag (2004:404) om ändring i brottsbalken

Ändring 2004:406
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1 a, 10 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232
Rubrik: Lag (2004:406) om ändring i brottsbalken

Ändring 2004:785
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 2 §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Rubrik: Lag (2004:785) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller beträffande gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2004:1000
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7 b §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Rubrik: Lag (2004:1000) om ändring i brottsbalken

Ändring 2004:1072
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap 19 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33
Rubrik: Lag (2004:1072) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:45
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 kap 8 §
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Rubrik: Lag (2005:45) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2005:90
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap; ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 1 a §, 16 kap 10 a §, 35 kap 4 §; nya 6 kap
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164
Rubrik: Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005, då lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster skall upphöra att gälla.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2005:242
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Rubrik: Lag (2005:242) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 1, 2, 5, 17 §§; ny 36 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:283) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:437) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:688
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 kap 8 §
Ikraftträdande: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:688) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:885
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. rubr. till 6 kap
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56
Rubrik: Lag (2005:885) om ändring i brottsbalken

Ändring 2005:967
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 38 kap 15 §; nuvarande 38 kap 16 § betecknas 38 kap 19 §; ändr. 26 kap 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 27 kap 4 §, 28 kap 5 a, 6 a §§, 37 kap 2 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:604, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13, 14 §§; nya 38 kap 15, 16, 17, 18 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Rubrik: Lag (2005:967) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattats före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.


Ändring 2006:274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 5 §; ny 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194
Rubrik: Lag (2006:274) om ändring i brottsbalken

Ändring 2006:283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 7, 8, 9, 10 §§; ny 36 kap 10 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Rubrik: Lag (2006:283) om ändring i brottsbalken

Ändring 2006:431
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 38 kap 19 §, betecknas 38 kap 20 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9 §§, 38 kap 14 §; ny 38 kap 19 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292
Rubrik: Lag (2006:431) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Beslut enligt 26 kap. 6 § andra stycket i dess nya lydelse får endast grundas på förhållanden som har inträffat efter ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 26 kap. 7 § skall tillämpas i sin äldre lydelse i fråga om förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet. I ett sådant fall skall 38 kap. 14 § tillämpas i sin äldre lydelse.
4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2. Lag (2006:892).


Ändring 2006:549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Rubrik: Lag (2006:549) om ändring i brottsbalken

Ändring 2006:574
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap 2, 3, 6 §§
Ikraftträdande: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262
Rubrik: Lag (2006:574) om ändring i brottsbalken

Ändring 2006:891
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 31 kap 1, 1 a §§; ändr. 30 kap 1, 5 §§, 33 kap 6 §, 34 kap 11 §, 38 kap 2, 3, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 31 kap; nya 34 kap 8 §, 35 kap 11 §, nytt 32 kap
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Rubrik: Lag (2006:891) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Bestämmelserna i 32 kap. 1-3 §§ i deras nya lydelser skall tillämpas också på gärningar som begåtts före ikraftträdandet. 3. Den upphävda bestämmelsen i 31 kap. 1 § fjärde stycket samt bestämmelserna i 38 kap. 2, 3, 6, 8 och 9 §§ i sina äldre lydelser skall fortfarande tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 §.


Ändring 2006:892
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 kap 20 § i 2006:431; ny 4 p övergångsbest. till 2006:431
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Rubrik: Lag (2006:892) om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken

Ändring 2007:213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 9 c §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147
Rubrik: Lag (2007:213) om ändring i brottsbalken

Ändring 2007:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2005:688
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken

Ändring 2008:34
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap 15 §
Ikraftträdande: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Rubrik: Lag (2008:34) om ändring i brottsbalken

Ändring 2008:264
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 12 §; ny 8 kap 10 a §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Rubrik: Lag (2008:264) om ändring i brottsbalken

Ändring 2008:320
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25, rskr. 2007/08:204
Rubrik: Lag (2008:320) om ändring i brottsbalken

Ändring 2008:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap 1, 1 a, 5 §§; nya 36 kap 1 b, 1 c, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 36 kap 1, 2, 5 §§
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Rubrik: Lag (2008:370) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För brott begångna före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Även om ett brott har begåtts efter ikraftträdandet, gäller dock äldre bestämmelser vid förverkande hos någon som avses i 5 a § första stycket 2 och vars förvärv har skett före ikraftträdandet.


Ändring 2008:569
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Rubrik: Lag (2008:569) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:255
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Rubrik: Lag (2009:255) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 14 §; ny 6 kap 10 a §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27, rskr. 2008/09:235
Rubrik: Lag (2009:343) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:396
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 13 kap. 2, 3, 5, 5 a, 5 b, 7 §§, 16 kap. 6 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 1, 3, 6 §§, 22 kap. 6, 6 a, 6 b §§, 26 kap. 1, 2, 3 §§ 29 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Rubrik: Lag (2009:396 ) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:398
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Rubrik: Lag (2009:398) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:776) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:1281
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 4 b §, 16 kap. 4 §, 17 kap. 10, 11, 17 §§, 20 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 c §, 17 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Rubrik: Lag (2009:1281) om ändring i brottsbalken

Ändring 2009:1283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Rubrik: Lag (2009:1283) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:60
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 35 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180
Rubrik: Lag (2010:60) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2010:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Rubrik: Lag (2010:308) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.


Ändring 2010:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 6, 7 §§, 9 kap. 4 §, 29 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:147, bet. 2009/10:JuU32, rskr. 2009/10:272
Rubrik: Lag (2010:370) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Rubrik: Lag (2010:371) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:399
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 16 kap. 10 b, 10 c §§ betecknas 16 kap. 10 c, 10 d §§; ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a, 17, 19 §§, 35 kap. 4 §; ny 16 kap. 10 b §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, 2009/10:70 och 2009/10:152, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Rubrik: Lag (2010:399) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2010:612
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 37 kap. 4 §; ändr. 37 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 38 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Rubrik: Lag (2010:612) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Ärenden som kommit in till hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2010:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8 och 2009/10:JuU34, rskr. 2009/10:269 och 2009/10:335
Rubrik: Lag (2010:636) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:637
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU35, rskr. 2009/10:336
Rubrik: Lag (2010:637) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:1357
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Rubrik: Lag (2010:1357) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:1394
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Rubrik: Lag (2010:1394) om ändring i brottsbalken

Ändring 2010:1881
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 kap. 19 §; ändr. 16 kap. 10 c, 10 d §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Rubrik: Lag (2010:1881) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För filmer eller videogram som Statens biografbyrå har godkänt för visning före ikraftträdandet gäller 16 kap. 10 c § i sin äldre lydelse. Detsamma gäller tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma innehåll som en film eller ett videogram som har godkänts av Statens biografbyrå.
3. De nya bestämmelserna i 16 kap. 10 d § andra och tredje styckena om filmer, videogram och andra tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma innehåll som en framställning som Statens medieråd har godkänt för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år gäller också för filmer och videogram som före ikraftträdandet godkänts av Statens biografbyrå för visning för någon åldersgrupp av barn under femton år. Detsamma gäller tekniska upptagningar med rörliga bilder med samma innehåll som en film eller ett videogram som har godkänts av Statens biografbyrå.


Ändring 2011:115
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Rubrik: Lag (2011:115) om ändring i brottsbalken

Ändring 2011:422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219
Rubrik: Lag (2011:422) om ändring i brottsbalken

Ändring 2011:485
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 4 b §
Ikraftträdande: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Rubrik: Lag (2011:485) om ändring i brottsbalken

Ändring 2011:511
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 15 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 6 §, 17 kap. 16, 17 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Rubrik: Lag (2011:511) om ändring i brottsbalken

Ändring 2011:517
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251
Rubrik: Lag (2011:517) om ändring i brottsbalken

Ändring 2011:1298
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1298) om ändring i brottsbalken

Ändring 2012:280
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Rubrik: Lag (2012:280) om ändring i brottsbalken

Ändring 2012:301
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17 kap. 7, 17 §§, 20 kap. 2 §; ändr. 10 kap. 9, 10 §§, 17 kap. 8, 16 §§, 20 kap. 5 §, rubr. till 10 kap.; nya 10 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Rubrik: Lag (2012:301) om ändring i brottsbalken

Ändring 2012:625
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2012-11-15
Förarbeten: Bet. 2012/13:JuU6, rskr. 2012/13:7
Rubrik: Lag (2012:625) om ändring i brottsbalken

Ändring 2013:216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Rubrik: Lag (2013:216) om ändring i brottsbalken

Ändring 2013:365
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 4, 6 §§, 35 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:111, bet. 2012/13:JuU20, rskr. 2012/13:234
Rubrik: Lag (2013:365) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2013:366
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 b, 9 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:69, bet. 2012/13:JuU21, rskr. 2012/13:250
Rubrik: Lag (2013:366) om ändring i brottsbalken

Ändring 2013:367
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:108, bet. 2012/13:JuU25, rskr. 2012/13:251
Rubrik: Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken

Ändring 2013:425
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 15 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Lag (2013:425) om ändring i brottsbalken

Ändring 2013:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2013-12-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
Rubrik: Lag (2013:856) om ändring i brottsbalken
Celexnr: 311L0093, 311L0093R[01
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 18 december 2013.
2. Bestämmelsen i 35 kap. 4 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2014:222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211
Rubrik: Lag (2014:222) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:274
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223
Rubrik: Lag (2014:274) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:302
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 9 c, 10 §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27, rskr. 2013/14:244, EUTL218/2013 s8-14
Rubrik: Lag (2014:302) om ändring i brottsbalken
Celexnr: 313L0040

Ändring 2014:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24, rskr. 2013/14:252
Rubrik: Lag (2014:303) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9 kap. 6 a, 7 a §§; ändr. 9 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Rubrik: Lag (2014:308) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:381
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §; nya 4 kap. 4 c, 4 d §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Rubrik: Lag (2014:381) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:382
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 10 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Rubrik: Lag (2014:382) om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 5, 7, 9, 10, 14, 16 §§, rubr. till 19 kap.; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Rubrik: Lag (2014:383) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:407
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 22 kap. 6, 8 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 22 kap. 6 a, 6 b §§, 35 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Rubrik: Lag (2014:407) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Bestämmelserna i 35 kap. 2 § tillämpas även på gärningar som utgör folkmord, försök till detta brott och grov krigsförbrytelse som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2014:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 6 c §
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Rubrik: Lag (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Ändring 2014:615
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 7 §, 16 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:615) om ändring i brottsbalken

Ändring 2015:78
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8, rskr. 2014/15:111
Rubrik: Lag (2015:78) om ändring i brottsbalken

Ändring 2015:80
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Rubrik: Lag (2015:80) om ändring i brottsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelsen i den nya lydelsen ska tillämpas även på gärningar som begåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2015:97
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Rubrik: Lag (2015:97) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181, direktiv 2014/62/EU
Rubrik: Lag (2016:348) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:485
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 b §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240
Rubrik: Lag (2016:485) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1 b, 5, 14 §§
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:155, bet. 2015/16:JuU28, rskr. 2015/16:239, direktiv 2014/42/EU
Rubrik: Lag (2016:486) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:491
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 34 kap. 10, 11, 18 §§; ändr. 27 kap. 6 §, 28 kap. 7, 9 §§, 30 kap. 3 §, 32 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 34 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 38 kap. 3, 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 34 kap.
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Rubrik: Lag (2016:491) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 11 §, 4 kap. 4, 5, 10 §§, 6 kap. 15 §, 8 kap. 6, 12 §§, 9 kap. 4, 11 §§, 10 kap. 5, 9 §§, 11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 12 §, 14 kap. 13 §, 16 kap. 17 §, 17 kap. 1, 2, 10, 16 §§, 18 kap. 7 §, 19 kap. 14 §, 21 kap. 15 §, 22 kap. 7 §, 23 kap. 2, 6 §§
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Rubrik: Lag (2016:508) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:509
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap. 7 § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Rubrik: Lag (2016:509) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken

Ändring 2016:677
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Rubrik: Lag (2016:677) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:332
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 6, 11 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6 §, 9 kap. 4, 12 §§
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Rubrik: Lag (2017:332) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:442
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 kap. 10 a §; nuvarande 9 kap. 3 a § betecknas 9 kap. 3 b §; ändr. 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9, 11 §§, 10 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 30 kap. 8 §; nya 9 kap. 3 a §, 12 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Rubrik: Lag (2017:442) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:443
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 4, 12 §§ i 2017:332
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Rubrik: Lag (2017:443) om ändring i lagen (2017:332) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:497
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Rubrik: Lag (2017:497) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:1068
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26
Rubrik: Lag (2017:1068) om ändring i brottsbalken

Ändring 2017:1136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4 b, 7, 11 §§, 5 kap. 2 §; nya 4 kap. 6 c, 6 d §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Rubrik: Lag (2017:1136) om ändring i brottsbalken

Ändring 2018:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:73, bet. 2017/18:JuU20, rskr. 2017/18:204
Rubrik: Lag (2018:165) om ändring i brottsbalken

Ändring 2018:409
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Rubrik: Lag (2018:409) om ändring i brottsbalken

Ändring 2018:540
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 5 §, 16 kap. 9, 14 a §§, 29 kap. 2 § b
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281
Rubrik: Lag (2018:540) om ändring i brottsbalken

Ändring 2018:601
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1 a, 10 §§, 6 kap. 12 §; ny 4 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Rubrik: Lag (2018:601) om ändring i brottsbalken

Ändring 2018:618
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15 §§, 35 kap. 4 §; nya 6 kap. 1 a, 3 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:30
Rubrik: Lag (2018:618) om ändring i brottsbalken
SFS 1962:700

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1962-12-21

Senast ändrad:
2018-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1310