Författningen har upphävts / ska upphävas 1994-04-01 genom SFS 1993:1617
Myndighet: Justitiedepartementet L5
Rubrik: Allmän ordningsstadga (1956:617)
Förarbeten: Prop. 1956:143; 1LU 1956:37; Rskr 1956:401
Uppslagsord: ordningsstadga

Ändring 1958:663
Text: upph. 35 §

Ändring 1964:677
Text: upph. 32 §; ändr. 6, 8, 17, 19, 21, 26-29, 31 §§

Ändring 1966:733
Text: ändr. 21 §

Ändring 1967:786
Text: ändr. 2, 21 §§

Ändring 1969:413
Text: upph. 10 §; ändr. 14, 19, 29 §§

Ändring 1969:613
Text: ändr. 12 §

Ändring 1970:227
Text: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1970:125, 1LU 47, rskr 267

Ändring 1970:895
Text: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1970:157, 3LU 90, rskr 445

Ändring 1971:672
Text: ändr. 8, 14, 23-25, 27-29 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222

Ändring 1971:953
Text: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1971:123, TU 24, rskr 316

Ändring 1972:184
Text: ändr. 2, 14, 22 §§
Förarbeten: Prop. 1972:68, CU 27, rskr 179

Ändring 1972:784
Text: ändr. 2, 6, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348

Ändring 1973:561
Text: ändr. 9, 12, 21, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1973:115, JuU 1973:26, rskr 1973:258

Ändring 1973:1178
Text: ändr. 6, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1973:166, JuU 1973:38, rskr 1973:345

Ändring 1976:749
Text: ändr. 24 §
Rubrik: Förordning (1976:749) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1976:1003
Text: ändr. 9, 11, 21, 23, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:39, KU 1976/77:16, rskr 1976/77:56
Rubrik: Lag (1976:1003) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1977:926
Text: ändr. 24 §
Rubrik: Förordning (1977:926) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1979:970
Text: ändr. 2, 12, 14-17, 27, 28 §§; nya 17 a, 17 b §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:17, KU 1979/80:19, rskr 1979/80:35
Rubrik: Lag (1979:970) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1980:281
Text: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Rubrik: Lag (1980:281) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1982:344
Text: ändr. 9, 12, 21, 29 §§; ny 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:187, JuU 1981/82:56, rskr 1981/82:355
Rubrik: Lag (1982:344) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1982:1171
Text: ändr. 7, 28, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:9, JuU 1982/83:6, rskr 1982/83:58
Rubrik: Lag (1982:1171) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1990:1185
Text: ändr. 9, 12 §§
Ikraftträdande: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:17, 1990/91:NU14, rskr 1990/91:69
Rubrik: Lag (1990:1185) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.
2. Bestämmelserna om tillståndsplikt i 12 § och om anmälningsplikt i 13 § tillämpas inte i den mån tillstånd fortfarande gäller enligt den upphävda kungörelsen (1941:206) med vissa bestämmelser angående marknader.


Ändring 1991:275
Text: ändr. 28, 29 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Rubrik: Lag (1991:275) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1991:595
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Rubrik: Lag (1991:595) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1991:1650
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1650) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1992:1646
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:67, bet. 1992/93:TU6, rskr 1992/93:91
Rubrik: Lag (1992:1646) om ändring i allmänna ordningsstadgan (1956:617)

Ändring 1993:1617
Text: upph.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1994.
Vid ikraftträdandet skall följande författningar upphöra att gälla, nämligena) lagen (1956:618) om allmänna sammankomster,
b) allmänna ordningsstadgan (1956:617),
c) förordningen (1874 nr 26 s.11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket, samt
d) kungörelsen (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen (1874 nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarne i riket.
Vid ikraftträdandet skall också punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion upphöra att gälla.
Vid ikraftträdandet skall taxor och reglementen som har beslutats med stöd av 23 § ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868 (nr 22) eller med stöd av 25 § allmänna ordningsstadgan upphöra att gälla.
Den 1 januari 1996 skall lokala ordningsföreskrifter, hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för hamnar som har utfärdats före ordningslagens ikraftträdande upphöra att gälla.
Föreskrifter som har beslutats med stöd av 10 § länsstyrelseinstruktionen (1971:460) skall upphöra att gälla den 1 januari 1995.
2. I ett ärende som gäller en ansökan eller anmälan enligt en författning som avses i punkt 1 andra stycket tillämpas ordningslagen vid prövning efter ikraftträdandet, om inte något annat sägs i det följande.
3. Ett godkännande enligt 6 § tredje stycket allmänna ordningsstadgan gäller till den 1 januari 1995 som ett tillstånd enligt 3 kap. 6 § tredje stycket ordningslagen.
4. Utan hinder av bestämmelserna om besiktning i 2 kap. 12 och 13 §§ ordningslagen får ett samlingstält eller en tivolianordning användas för sitt ändamål till dess första besiktning sker. Rätten till användning utan föregående besiktning upphör dock den 30 september 1994, om inte skriftlig ansökan om besiktning har gjorts dessförinnan.
5. I fråga om överklagande av ett beslut som har meddelats före ordningslagens ikraftträdande enligt en författning som avses i punkt 1 andra--fjärde styckena gäller äldre bestämmelser.
6. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den nya föreskriften.