Myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Diskrimineringslag (2008:567)
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219, EGTL45/1975 s9, EGTL39/1976 s40, EGTL269/2002 s15, EGTL6/1979 s24, EGTL359/1986 s56, EGTL14/1998 s6, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42, EUTL373/2004 s37, EUTL204/2006 s23
Uppslagsord: diskrimineringslag
Celexnr: 375L0117, 376L0207, 302L0073, 379L0007, 386L0613, 397L0080, 300L0043, 300L0043, 300L0078, 300L0078R/01/, 304L0113, 306L0054
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:526
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:526) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Ändring 2010:464
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:464) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Ändring 2010:861
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5, 6 §, 3 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:861) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.


Ändring 2010:1979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 4, 7 §§; ny 4 kap. 15 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1979) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2011:742
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 8 §, ny 5 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Rubrik: Lag (2011:742) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas endast vid bestämmande av ersättning med anledning av en dom som har meddelats efter den 31 juli 2011.


Ändring 2012:483
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 12, 19 §§, 6 kap. 1 §; ny 2 kap. 12 a §
Ikraftträdande: 2012-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11, rskr. 2011/12:267
Rubrik: Lag (2012:483) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 21 december 2012.
2. För försäkringsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Om ett försäkringsavtal som ingåtts före ikraftträdandet till följd av avtalet förlängs efter ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2012:673
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 12 a, 13, 14, 17 §§, 6 kap. 1 §; nya 2 kap. 12 b, 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3, rskr. 2012/13:21
Rubrik: Lag (2012:673) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Ändring 2012:913
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Rubrik: Lag (2012:913) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Ändring 2014:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1, 4, 5 §§, 2 kap. 1, 5 §§, 3 kap. 14, 15, 16 §§, 4 kap. 18 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 5 §; ny 2 kap. 12 c §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Rubrik: Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om diskriminering som ägt rum före ikraftträdandet.


Ändring 2016:828
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap.; ändr. 2 kap. 19 §, 4 kap. 5 §; nya 3 kap., 4 kap. 1 a §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:135, bet. 2015/16:AU10, rskr. 2015/16:304
Rubrik: Lag (2016:828) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om aktiva åtgärder som har eller skulle ha vidtagits före ikraftträdandet.


Ändring 2017:282
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 18 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Rubrik: Lag (2017:282) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.

Ändring 2017:1081
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 12 c §
Ikraftträdande: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:220, bet. 2017/18:AU3, rskr. 2017/18:29
Rubrik: Lag (2017:1081) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

Ändring 2017:1128
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 14 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Rubrik: Lag (2017:1128) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
SFS 2008:567

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-06-05

Först inlagd:
2008-06-25

Senast ändrad:
2017-12-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1128