Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1980:2 - SFS 1981:1371[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1980:2
Lag (1980:2) om finansbolag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:3
Förordning (1980:3) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:5
Förordning (1980:5) om tullfrihet för varor från Bulgarien, Rumänien och Folkrepubliken Kina
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:11
Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:12
Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:20 Tillkännagivande (1980:20) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1980:32 Förordning (1980:32) om tillämpning av en konvention den 20 oktober 1978 mellan Sverige och Schweiz rörande social trygghet  
  SFS 1980:38
Konsumentförsäkringslag (1980:38)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:50
Deltidsförordning (1980:50)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:63
Förordning (1980:63) om rätt för skolöverstyrelsen att meddela föreskrifter om läkarintyg för vissa lärartjänster m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:64
Förordning (1980:64) om mål och riktlinjer i 1980 års läroplan för grundskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:70 Statistiska centralbyråns kungörelse (1980:70) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1980:77
Förordning (1980:77) om ungdomsfängelsenämndens upphörande
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:94
Bostadsanvisningslag (1980:94)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:100
Sekretesslag (1980:100)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:116
Förordning (1980:116) om tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) på den som den 1 juli 1980 övergår från sysselsättning i statligt arkivarbete eller musikerhjälp till anställning med pensionsrätt enligt reglementet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:122
Förordning (1980:122) om utseende av riksmätplatser
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:123 Förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen  
  SFS 1980:133 Förordning (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor  
  SFS 1980:140
Förordning (1980:140) om användning av radiosändare under krig m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:152 Containerlag (1980:152)  
  SFS 1980:261
Förbättringslåneförordning (1980:261)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:287
Förordning (1980:287) om försöksverksamhet med särskild kontroll av innehav av televisionsmottagare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:301 Förordning (1980:301) om upphävande av brevet den 10 mars 1972 angående tillstånd för utländsk medborgare att tjänstgöra som radiotelegrafist i svenskt fartyg  
  SFS 1980:303
Förordning (1980:303) med instruktion för statens institut för psykosocial miljömedicin
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:307 Lag (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  SFS 1980:343
Skatteregisterlag (1980:343)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:361
Förordning (1980:361) med bemyndigande för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att fastställa taxa för viss järnvägstrafik
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:369
Epizootilag (1980:369)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:371
Epizootiförordning (1980:371)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:376
Utlänningslag (1980:376);
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:377
Utlänningsförordning (1980:377)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:384
Cirkulär (1980:384) till samtliga pastorsämbeten och lokala skattemyndigheter som ombesörjer kyrkobokföring, arbetsförmedlingskontor, socialnämnder och barnavårdsnämnder (sociala centralnämnder) samt skolstyrelser om underrättelseskyldighet enligt utlänningsförordningen (1980:377)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:387
Förordning (1980:387) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:393
Förordning (1980:393) med instruktion för statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:394
Förordning (1980:394) med instruktion för livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:398 Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik  
  SFS 1980:400
Förordning (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:402 Förordning (1980:402) om stöd till offentliga karantäner för djur  
  SFS 1980:411
Förordning (1980:411) med instruktion för statens planverks tekniska råd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:415
Förordning (1980:415) med instruktion för jämställdhetsombudsmannen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:416
Förordning (1980:416) med instruktion för jämställdhetsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:424 Lag (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg  
  SFS 1980:431
Förordning (1980:431) om säkerheten på örlogsfartyg
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:438
Utsädesförordning (1980:438)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:440
Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:447 Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.  
  SFS 1980:456
Lag (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:483
Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:489
Efterforskningsförordning (1980:489);
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:497
Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:507
Förordning (1980:507) om ersättning för vissa delgivningar m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:535
Förordning (1980:535) om grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:541
Förordning (1980:541) om förbud mot åldersdiskriminering vid tjänstetillsättning, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:547
Förordning (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:548
Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:556
Skatteregisterförordning (1980:556)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:565 Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp  
  SFS 1980:571
Förordning (1980:571) med instruktion för statens miljömedicinska laboratorium
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:572
Förordning (1980:572) med instruktion för barnmiljörådet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:578 Lag (1980:578) om ordningsvakter  
  SFS 1980:589 Ordningsvaktsförordning (1980:589)  
  SFS 1980:598
Förordning (1980:598) om förvaltning av vissa civila statliga fastigheter, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:607 Lag (RFS 1980:4) (1980:607) om beslutande organ i frågor om disciplinansvar m.m. beträffande arbetstagare hos riksdagen och dess myndigheter  
  SFS 1980:612 Lag (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister  
  SFS 1980:613 Tillkännagivande (1980:613) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1980:616 Förordning (1980:616) med instruktion för arbetsmiljöattaché  
  SFS 1980:620
Socialtjänstlag (1980:620)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:621
Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:624
Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:628
Förordning (1980:628) om rättsdatasystemet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:631 Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.  
  SFS 1980:640 Containerförordning (1980:640)  
  SFS 1980:657
Sekretessförordning (1980:657)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:659 Förordning (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt  
  SFS 1980:696
Förordning (1980:696) med bemyndigande för transportrådet att fastställa taxor m.m. för
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:705
Lag (1980:705) med bemyndigande att meddela föreskrifter om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:719
Förordning (1980:719) om särskild uppbörd av höjd vägtrafikskatt år 1980, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:743
Förordning (1980:743) med vissa anvisningar om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtalet den 16 juni 1976 mellan Sverige och Spanien
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:747
Förordning (1980:747) om behörighet i vissa fall till prästerlig tjänst
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:749
Förordning (1980:749) om tullvärde
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:754
Förordning (1980:754) om upplåtande av det allmänna kart- materialet för följdproduktion m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:759
Förordning (1980:759) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt vissa socialförsäkringsförmåner
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:770 Förordning (1980:770) om beräkning av kapitalbelopp m.m. inom sjömanspensioneringen  
  SFS 1980:772
Förordning (1980:772) om särskild höjning av låneunderlaget för bostadslån i vissa fall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:789 Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg  
  SFS 1980:803
Förordning (1980:803) om regionalpolitiskt transportbidrag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:806
Förordning (1980:806) med instruktion för biståndskontorschef
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:845
Förordning (1980:845) om frisläpp av vinstfonder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:846
Förordning (1980:846) om frisläpp av investeringsfonder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:848 Förordning (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder  
  SFS 1980:849
Förordning (1980:849) om tillämpning av GATT-överenskommelsen om statlig upphandling
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:863 Förordning (1980:863) om kupongskatt för person med hemvist i Tjeckoslovakien m.m.  
  SFS 1980:864 Förordning (1980:864) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tjeckoslovakien  
  SFS 1980:865
Lag (1980:865) mot skatteflykt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:872
Förordning (1980:872) med instruktion för allmänna reklamationsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:894
Lag (1980:894) om jaktvårdsområden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:896 Förordning (1980:896) om viltvårdsområden  
  SFS 1980:900
Förordning (1980:900) om statliga myndigheters serviceskyldighet, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:953
Lag (1980:953) om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:954
Lag (1980:954) om särskilt investeringsavdrag för byggnadsarbeten m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:966 Lag (1980:966) om bevarande av 1970 års allmänna fastighetsdeklarationer, m.m.  
  SFS 1980:995 Förordning (1980:995) om skyldighet för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att lämna uppgifter till andra myndigheter  
  SFS 1980:996 Försäkringsinspektionens kungörelse (1980:996) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1980:1021
Lag (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1024
Förordning (1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1030 Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion  
  SFS 1980:1035
Värnpliktsutbildningsförordning (1980:1035)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1068 Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån  
  SFS 1980:1070
Förordning (1980:1070) om godkännande av enskilda tandtekniska laboratorier
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1097 Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan  
  SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag  
  SFS 1980:1103
Lag (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1128
Förordning (1980:1128) om slakt av husdjur
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1980:1131 Förordning (1980:1131) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nya Zeeland  
  SFS 1980:1132 Förordning (1980:1132) om kupongskatt för person med hemvist i Nya Zeeland, m.m.  
  SFS 1981:2
Lag (1981:2) om handel med skrot och begagnade varor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:4
Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:6 Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land  
  SFS 1981:7 Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land  
  SFS 1981:10
Förordning (1981:10) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:48 Tillkännagivande (1981:48) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1981:49
Lag (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:50
Lag (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:96
Förordning (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:111
Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:112
Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:128
Förordning (1981:128) om fondkommissionärers bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens verksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:129 Förordning (1981:129) om statsbidrag för redovisningsåret 1979/80 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.  
  SFS 1981:130 Preskriptionslag (1981:130)  
  SFS 1981:131 Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer  
  SFS 1981:159
Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:175
Förordning (1981:175) om frilevande vildsvin
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:179
Förordning (1981:179) om finansbolags bidrag för att täcka kostnaden för bankinspektionens tillsynsverksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:181
Förordning (1981:181) med instruktion för försäkringsinspektionen;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:185 Statistiska centralbyråns kungörelse (1981:185) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1981:186
Förordning (1981:186) med instruktion för nordiska afrikainstitutet (Scandinavian Institute of African Studies)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:188
Förordning (1981:188) om frisläpp av investeringsreserver
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:193
Förordning (1981:193) om vissa postavgifter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:205
Förordning (1981:205) om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:208
Förordning (1981:208) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:234
Förordning (1981:234) med instruktion för kriminalvårdsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:247
Förordning (1981:247) om importlicensavgift
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:265
Lag (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:266
Förordning (1981:266) om investeringar i statliga ADB-system
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:289
Lag (1981:289) om radioaktiva läkemedel
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:292
Lag (1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:296
Lag (1981:296) om eldsvådefonder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:305
Förordning (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, anvisningar och råd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:324 Lag (1981:324) om medborgarvittnen  
  SFS 1981:327 Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)  
  SFS 1981:333
Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:340 Förordning (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.  
  SFS 1981:342
Lag (1981:342) om extra avdrag för vissa skogsuttag;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:353
Förordning (1981:353) med förteckning över kostnadsfria läkemedel;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:366 Förordning (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt  
  SFS 1981:367
Förordning (1981:367) om skyldighet att lämna vissa uppgifter rörande tillämpningen av lagen (1980:865) mot skatteflykt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:369 Lag (1981:369) om statens övertagande av skogsvårdsstyrelsernas egendom  
  SFS 1981:381 Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen  
  SFS 1981:402
Förordning (1981:402) om handel med skrot
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:403
Förordning (1981:403) om handel med begagnade varor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:409
Förordning (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:421
Förordning (1981:421) om säkerhetsskyddet vid statliga myndigheter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:432
Förordning (1981:432) om bensinskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:445
Förordning (1981:445) om statligt stöd till distribution av böcker
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:447
Förordning (1981:447) om statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:449
Förordning (1981:449) om minskning av vissa statsbidrag till kommunal utbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:471
Förordning (1981:471) om tidsbegränsad ändring av vissa bestämmelser om bostadslån
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:474
Förordning (1981:474) om statsbidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadshus
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:475
Förordning (1981:475) om ränta på statens kapital
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:485
Lag (1981:485) om förbud mot spridning av filmer och videogram med våldsinslag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:499
Förordning (1981:499) med instruktion för sprängämnesinspektionen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:500
Förordning (1981:500) med instruktion för nämnden för hemslöjdsfrågor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:503
Förordning (1981:503) om statsbidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationer
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:504
Förordning (1981:504) med instruktion för statens musiksamlingar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:508
Lag (1981:508) om radiotidningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:512
Förordning (1981:512) om radiotidningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:516
Förordning (1981:516) om studiedokumentation och statistik rörande högskolestuderande
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:518
Förordning (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:519
Förordning (1981:519) om statsbidrag till kulturverksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:530
Förordning (1981:530) om statsverkets checkräkning i riksbanken
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:531
Förordning (1981:531) med instruktion för skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:532
Förordning (1981:532) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:533 Lag (1981:533) om fiskevårdsområden  
  SFS 1981:542
Förordning (1981:542) om tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom textil- och konfektionsindustrin
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:562
Förordning (1981:562) med instruktion för mellankommunala skatterätten
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:574
Miljöskyddsförordning (1981:574)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:584 Förordning (1981:584) om tillämpning av en konvention den 12 december 1979 mellan Sverige och Frankrike om social trygghet  
  SFS 1981:599
Fastbränslelag (1981:599)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:600 Lag (1981:600) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja svenskt-norskt industriellt samarbete  
  SFS 1981:605
Förordning (1981:605) med instruktion för nämnden för lokalanställda
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:606
Förordning (1981:606) om förslags- och trivselverksamheten vid statliga myndigheter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:607
Förordning (1981:607) med instruktion för statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:608
Förordning (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:632 Lag (1981:632) om tidsbegränsning av anställning av marknadssekreterare m.fl.  
  SFS 1981:639
Förordning (1981:639) om utjämning av industrins kostnader för jordbruksråvaror;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:642
Förordning (1981:642) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:648 Krigsveterinärförordning (1981:648)  
  SFS 1981:655 Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn  
  SFS 1981:659
Förordning (1981:659) om lån till investeringar inom den manuella glasindustrin
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:660 Förordning (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin  
  SFS 1981:661
Förordning (1981:661) om strukturgarantier, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:664
Förordning (1981:664) med instruktion för nämnden för u-landsutbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:665 Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd  
  SFS 1981:666 Förordning (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall  
  SFS 1981:669
Lag (1981:669) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:671
Förordning (1981:671) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:672
Förordning (1981:672) med instruktion för statens kärnbränslenämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:673
Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:675
Förordning (1981:675) med föreskrifter om behörighet till och tillsättande av vissa tjänster vid socialstyrelsens läkemedelsavdelning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:681
Förordning (1981:681) med instruktion för statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:683
Förordning (1981:683) med instruktion för socialstyrelsen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:691
Lag (1981:691) om socialavgifter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:716
Riksåklagarens beslut (1981:716) om ordningsbot för vissa brott
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:717 Förordning (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol  
  SFS 1981:731 Förordning (1981:731) om uppräkning av vissa statliga tjänstepensioner från och med den 1 juli 1981  
  SFS 1981:739 Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.  
  SFS 1981:749
Förordning (1981:749) om överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:750
Socialtjänstförordningen (1981:750)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:766
Förordning (1981:766) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:772 Riksrevisionsverkets cirkulär (1981:772) angående allmänna leveransbestämmelser;  
  SFS 1981:774 Utsökningsbalk (1981:774)  
  SFS 1981:775 Lag (1981:775) om införande av utsökningsbalken  
  SFS 1981:847
Handräckningslag (1981:847)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:923
Förordning (1981:923) om stöd genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:955 Kreditupplysningsförordning (1981:955)  
  SFS 1981:956 Inkassoförordning (1981:956)  
  SFS 1981:967 Förordning (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse  
  SFS 1981:971 Tillkännagivande (1981:971) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1981:972
Fastbränsleförordning (1981:972)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:977 Förordning (1981:977) om information genom dagspressannonsering  
  SFS 1981:978
Förordning (1981:978) om rikets indelning i militär- och civilområden m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)  
  SFS 1981:991 Förordning (1981:991) om statsbidrag för redovisningsåret 1980/81 till avgifter till försäkring för tilläggspension för särskollärare m.fl.  
  SFS 1981:994 Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 1981:997
Förordning (1981:997) med instruktion för teleanslutningsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1006 Förordning (1981:1006) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Australien  
  SFS 1981:1007 Förordning (1981:1007) om kupongskatt för person med hemvist i Australien, m.m.  
  SFS 1981:1027
Förordning (1981:1027) om överlämnande av mål m.m. i samband med avskaffandet av överexekutor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1032
Förordning (1981:1032) om uppbörd av vägtrafikskatt för vissa eldrivna fordon, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1056
Förordning (1981:1056) om ersättning för kostnader i mål om lagsökning, betalningsföreläggande eller handräckning vid tingsrätt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1057
Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1064 Lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol  
  SFS 1981:1099
Lag (1981:1099) om särskilt investeringsavdrag vid redovisningen av mervärdeskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1102
Förordning (1981:1102) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1104 Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler  
  SFS 1981:1114
Lag (1981:1114) om utseende av ledamöter i lantbruksnämnderna och skogsvårdsstyrelserna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1123
Förordning (1981:1123) om lån för förvärv från staten av bostadsfastigheter för permanent bruk
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1131
Förordning (1981:1131) om garantital
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1136
Förordning (1981:1136) om radioaktiva läkemedel
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1137 Förordning (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset  
  SFS 1981:1145
Förordning (1981:1145) om tandvård för värnpliktiga m.fl.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1170 Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1981:1184
Förordning (1981:1184) med instruktion för kronofogdemyndigheterna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1185
Förordning (1981:1185) om utsökningsavgifter;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1216
Lag (1981:1216) om kyrklig beredskap
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1217
Förordning (1981:1217) om förvaltningen av statens fisken m.m
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1243
Lag (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1265 Förordning (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m.  
  SFS 1981:1269
Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1273
Förordning (1981:1273) om dagbok och aktbildning m.m. i mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1284
Förordning (1981:1284) om tillämpning av en konvention den 5 mars 1981 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om social trygghet;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1293 Förordning (1981:1293) om försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång  
  SFS 1981:1310 Lag (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.  
  SFS 1981:1311 Förordning (1981:1311) om reglering av offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål  
  SFS 1981:1354
Lag (1981:1354) om allmänna värmesystem
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1361
Hemförsäljningslag (1981:1361)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1362
Hemförsäljningsförordning (1981:1362)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1981:1363 Lag (1981:1363) om notarius publicus  
  SFS 1981:1370 Förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter  
  SFS 1981:1371
Förordning (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen
Författningen är upphävd/ska upphävas.