Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2007:1 - SFS 2007:1475[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2007:1 Tillkännagivande (2007:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2007:11 Lag (2007:11) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott  
  SFS 2007:12 Förordning (2007:12) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet  
  SFS 2007:19 Förordning (2007:19) om PCB m.m.  
  SFS 2007:24 Förordning (2007:24) om tillfälligt undantag från bestämmelserna om trafiktillstånd m.m. i yrkestrafiklagen (1998:490)  
  SFS 2007:33 Förordning (2007:33) om befälhavares skyldighet vid faror för sjötrafiken och sjönöd  
  SFS 2007:73 Lag (2007:73) om tingsrätts behörighet i vissa fall  
  SFS 2007:82 Förordning (2007:82) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt  
  SFS 2007:90 Vägmärkesförordning (2007:90)  
  SFS 2007:108 Förordning (2007:108) om lägenhetsregister  
  SFS 2007:127 Förordning (2007:127) med särskilda bestämmelser om skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp  
  SFS 2007:138 Riksbankens föreskrifter (2007:138) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2007:148 Förordning (2007:148) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2007/08  
  SFS 2007:156 Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa  
  SFS 2007:159 Förordning (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.  
  SFS 2007:160 Förordning (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft  
  SFS 2007:162 Lag (2007:162) om bilskrotningsfonden  
  SFS 2007:171 Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn  
  SFS 2007:185 Förordning (2007:185) om producentansvar för bilar  
  SFS 2007:186 Bilskrotningsförordning (2007:186)  
  SFS 2007:215 Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)  
  SFS 2007:222 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare  
  SFS 2007:223 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare  
  SFS 2007:227 Förordning (2007:227) om handläggning av statliga bosättningslån  
  SFS 2007:229 Tillkännagivande (2007:229) om länens indelning i kommuner  
  SFS 2007:231 Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter  
  SFS 2007:258 Lag (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst  
  SFS 2007:259 Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet  
  SFS 2007:260 Förordning (2007:260) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst  
  SFS 2007:261 Förordning (2007:261) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet  
  SFS 2007:273 Förordning (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor  
  SFS 2007:324 Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter  
  SFS 2007:375 Förordning (2007:375) om handel med finansiella instrument  
  SFS 2007:386 Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.  
  SFS 2007:414 Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin  
  SFS 2007:459 Lag (2007:459) om strukturfondspartnerskap  
  SFS 2007:460 Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.  
  SFS 2007:482 Förordning (2007:482) om diversifierings- och övergångsstöd till sockerproducenter  
  SFS 2007:515 Myndighetsförordning (2007:515)  
  SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden  
  SFS 2007:572 Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden  
  SFS 2007:603 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll  
  SFS 2007:606 /Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall  
  SFS 2007:609 Förordning (2007:609) om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet  
  SFS 2007:612 Bidragsbrottslag (2007:612)  
  SFS 2007:623 Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier  
  SFS 2007:624 Förordning (2007:624) om statliga ersättningsgarantier för bostäder  
  SFS 2007:629 Lag (2007:629) om tävling med hästdjur  
  SFS 2007:630 Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur  
  SFS 2007:656 Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti  
  SFS 2007:659 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2007:659) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier  
  SFS 2007:662 Förordning (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden  
  SFS 2007:667 Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador  
  SFS 2007:679 Tillkännagivande (2007:679) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2007:699 Förordning (2007:699) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008  
  SFS 2007:701 Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster  
  SFS 2007:703 Förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 2007:704 Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran  
  SFS 2007:721 Förordning (2007:721) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om försäkringstekniska grunder  
  SFS 2007:725 Förordning (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen  
  SFS 2007:737 Förordning (2007:737) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2008  
  SFS 2007:748 /Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Förordning (2007:748) om utredningar avseende vissa dödsfall /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Förordning (2007:748) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall  
  SFS 2007:753 Förordning (2007:753) om utbildning på forskarnivå för lärare  
  SFS 2007:755 Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret  
  SFS 2007:757 Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk  
  SFS 2007:758 Förordning (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket  
  SFS 2007:759 Förordning (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet  
  SFS 2007:768 Försäkringskassans föreskrifter (2007:768) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2007:772 Lag (2007:772) om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning  
  SFS 2007:785 Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden  
  SFS 2007:786 Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden  
  SFS 2007:789 Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter  
  SFS 2007:813 Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar  
  SFS 2007:824 Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet  
  SFS 2007:826 Förordning (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd  
  SFS 2007:827 Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret  
  SFS 2007:829 Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket  
  SFS 2007:830 Förordning (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor  
  SFS 2007:831 Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd  
  SFS 2007:832 Förordning (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk  
  SFS 2007:833 Förordning (2007:833) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd  
  SFS 2007:835 Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd  
  SFS 2007:842 Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden  
  SFS 2007:845 Artskyddsförordning (2007:845)  
  SFS 2007:853 Förordning (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen  
  SFS 2007:854 Förordning (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk  
  SFS 2007:855 Förordning (2007:855) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar  
  SFS 2007:858 Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna  
  SFS 2007:859 Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden  
  SFS 2007:860 Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission  
  SFS 2007:861 Förordning (2007:861) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut  
  SFS 2007:906 Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  
  SFS 2007:907 Förordning (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige  
  SFS 2007:908 Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar  
  SFS 2007:909 Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor  
  SFS 2007:911 Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
  SFS 2007:912 Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet  
  SFS 2007:913 Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket  
  SFS 2007:934 Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)  
  SFS 2007:936 Förordning (2007:936) om folkrättslig granskning av vapenprojekt  
  SFS 2007:937 Förordning (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt  
  SFS 2007:939 Förordning (2007:939) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering  
  SFS 2007:948 Förordning (2007:948) med instruktion för Skolväsendets överklagandenämnd  
  SFS 2007:951 Förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen  
  SFS 2007:954 Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet  
  SFS 2007:964 Förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut  
  SFS 2007:975 Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen  
  SFS 2007:976 Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket  
  SFS 2007:977 Förordning (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten  
  SFS 2007:978 Lag (2007:978) om hemlig rumsavlyssning  
  SFS 2007:979 Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott  
  SFS 2007:980 Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet  
  SFS 2007:989 Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning  
  SFS 2007:990 Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd  
  SFS 2007:991 Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan  
  SFS 2007:994 Förordning (2007:994) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2008  
  SFS 2007:996 Förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket  
  SFS 2007:1021 Förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen  
  SFS 2007:1022 Förordning (2007:1022) om inkomstindex för år 2008  
  SFS 2007:1023 Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008  
  SFS 2007:1024 Förordning (2007:1024) om balanstal för år 2008  
  SFS 2007:1025 Förordning (2007:1025) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008  
  SFS 2007:1030 Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen  
  SFS 2007:1054 Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar  
  SFS 2007:1055 Förordning (2007:1055) med instruktion för Kärnavfallsfonden  
  SFS 2007:1068 Förordning (2007:1068) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden  
  SFS 2007:1069 Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder  
  SFS 2007:1072 Förordning (2007:1072) med instruktion för Polarforskningssekretariatet  
  SFS 2007:1073 Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket  
  SFS 2007:1074 Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden  
  SFS 2007:1075 Förordning (2007:1075) med instruktion för Gentekniknämnden  
  SFS 2007:1076 Förordning (2007:1076) med instruktion för Notarienämnden  
  SFS 2007:1077 Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen  
  SFS 2007:1078 Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten  
  SFS 2007:1079 Förordning (2007:1079) med instruktion för Rättshjälpsnämnden  
  SFS 2007:1081 Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag  
  SFS 2007:1108 Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling  
  SFS 2007:1110 Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket  
  SFS 2007:1111 Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket  
  SFS 2007:1115 Förordning (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen  
  SFS 2007:1117 Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket  
  SFS 2007:1119 Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät  
  SFS 2007:1121 Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket  
  SFS 2007:1132 Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse  
  SFS 2007:1135 Förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet  
  SFS 2007:1141 Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden  
  SFS 2007:1144 Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott  
  SFS 2007:1150 Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter  
  SFS 2007:1152 Förordning (2007:1152) med instruktion för Oljekrisnämnden  
  SFS 2007:1157 Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens  
  SFS 2007:1161 Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket  
  SFS 2007:1163 Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik  
  SFS 2007:1164 Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan  
  SFS 2007:1171 Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten  
  SFS 2007:1172 Förordning (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården  
  SFS 2007:1174 Förordning (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna  
  SFS 2007:1175 Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum  
  SFS 2007:1176 Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet  
  SFS 2007:1177 Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet  
  SFS 2007:1178 Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer  
  SFS 2007:1181 Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen  
  SFS 2007:1185 Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur  
  SFS 2007:1188 Förordning (2007:1188) med instruktion för Statens konstråd  
  SFS 2007:1193 Förordning (2007:1193) med instruktion för Nämnden för hemslöjdsfrågor  
  SFS 2007:1197 Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia  
  SFS 2007:1198 Förordning (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer  
  SFS 2007:1199 Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden  
  SFS 2007:1205 Förordning (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket  
  SFS 2007:1206 Förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  
  SFS 2007:1216 Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden  
  SFS 2007:1217 Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden  
  SFS 2007:1222 Förordning (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet (NAI)  
  SFS 2007:1227 Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden  
  SFS 2007:1233 Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  
  SFS 2007:1240 Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar  
  SFS 2007:1244 Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning  
  SFS 2007:1266 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten  
  SFS 2007:1268 Officersförordning (2007:1268)  
  SFS 2007:1305 Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008  
  SFS 2007:1308 Förordning (2007:1308) om ränta på återbetalning för år 2008 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd  
  SFS 2007:1336 Förordning (2007:1336) om ränta på studielån för 2008  
  SFS 2007:1345 Förordning (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning  
  SFS 2007:1347 Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska  
  SFS 2007:1348 Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd  
  SFS 2007:1365 Finansinspektionens tillkännagivande (2007:1365) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2007:1368 Förordning (2007:1368) om statsbidrag till enskilda arkiv  
  SFS 2007:1398 Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift  
  SFS 2007:1412 Lag (2007:1412) om fastighetstaxering av småhusenheter år 2009  
  SFS 2007:1413 Lag (2007:1413) om utbetalning till kommuner av fastighetsavgiftsmedel 2008-2010  
  SFS 2007:1431 Förordning (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd  
  SFS 2007:1435 Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet  
  SFS 2007:1436 Förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan  
  SFS 2007:1447 Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret  
  SFS 2007:1470 Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens  
  SFS 2007:1472 Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2007:1475 Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet som rör svenska som andraspråk och utbildning i svenska för invandrare