Detaljerad information om författningarna
  SFS 2002:3 Föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder  
  SFS 2002:23 Förordning (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden  
  SFS 2002:61 Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val  
  SFS 2002:62 Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning  
  SFS 2002:93 Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt  
  SFS 2002:105 Förordning (2002:105) om förteckning över kommunala bostadsföretag  
  SFS 2002:106 Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt  
  SFS 2002:124 Tillkännagivande (2002:124) om ikraftträdande av en överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samordning av pensionsrätt enligt statliga pensionsordningar  
  SFS 2002:125 Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna  
  SFS 2002:135 Förordning (2002:135) om årlig redovisning av det inkomstgrundade ålderspensionssystemets finansiella ställning och utveckling  
  SFS 2002:143 Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz  
  SFS 2002:144 Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan  
  SFS 2002:147 Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter  
  SFS 2002:160 Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.  
  SFS 2002:179 Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting  
  SFS 2002:181 Förordning (2002:181) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2002/03  
  SFS 2002:221 Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada  
  SFS 2002:231 Förordning (2002:231) om upphävande av vissa författningar inom det sociala området  
  SFS 2002:242 Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.  
  SFS 2002:265 Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut  
  SFS 2002:286 Riksbankens föreskrifter (2002:286) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2002:287 Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt  
  SFS 2002:293 Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning  
  SFS 2002:297 Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.  
  SFS 2002:329 Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen  
  SFS 2002:366 Förordning (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting  
  SFS 2002:375 Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet  
  SFS 2002:380 Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina  
  SFS 2002:385 Lag (2002:385) om lagfart i vissa fall för Svenska kyrkan m.m.  
  SFS 2002:394 Förordning (2002:394) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatte förordningen (1994:223)  
  SFS 2002:444 Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall  
  SFS 2002:445 Lag (2002:445) om medling med anledning av brott  
  SFS 2002:546 Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  SFS 2002:562 Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster  
  SFS 2002:567 Förordning (2002:567) om upphävande av vissa förordningar rörande sanktioner mot "Förbundsrepubliken Jugoslavien" (Serbien-Montenegro)  
  SFS 2002:569 Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet  
  SFS 2002:574 Fordonslag (2002:574)  
  SFS 2002:598 Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar  
  SFS 2002:599 Lag (2002:599) om grupprättegång  
  SFS 2002:623 Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  SFS 2002:644 Förordning (2002:644) om bidrag till arbetslivsmuseer  
  SFS 2002:658 Förordning (2002:658) om upphävande av vissa föreskrifter hos Statistiska centralbyrån  
  SFS 2002:664 Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet  
  SFS 2002:687 Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.  
  SFS 2002:701 Förordning (2002:701) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i hovrätt  
  SFS 2002:702 Förordning (2002:702) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i tingsrätt  
  SFS 2002:703 Förordning (2002:703) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt  
  SFS 2002:704 Förordning (2002:704) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i länsrätt  
  SFS 2002:709 Förordning (2002:709) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2003  
  SFS 2002:713 Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet  
  SFS 2002:733 Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003  
  SFS 2002:746 Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.  
  SFS 2002:747 Förordning (2002:747) om inkomstindex för år 2003  
  SFS 2002:750 Riksbankens föreskrifter (2002:750) om minnesmynt på femtio kronor  
  SFS 2002:760 Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor  
  SFS 2002:763 Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning  
  SFS 2002:778 Förordning (2002:778) om inkomstbasbelopp för år 2003  
  SFS 2002:779 Förordning (2002:779) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2003  
  SFS 2002:780 Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal  
  SFS 2002:782 Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner  
  SFS 2002:787 Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning  
  SFS 2002:814 Förordning (2002:814) om behörighet för tingsrätter att handlägga mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång, m.m.  
  SFS 2002:829 Förordning (2002:829) om skatt på gödselmedel  
  SFS 2002:831 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt  
  SFS 2002:836 Förordning (2002:836) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2004 års taxering  
  SFS 2002:838 Förordning (2002:838) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2003  
  SFS 2002:869 Förordning (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner  
  SFS 2002:916 Förordning (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden  
  SFS 2002:949 Förordning (2002:949) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2003  
  SFS 2002:950 Förordning (2002:950) om ränta på studielån för år 2003  
  SFS 2002:954 Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område  
  SFS 2002:965 Förordning (2002:965) om upphävande av vissa författningar om folkpension  
  SFS 2002:966 Förordning (2002:966) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2003  
  SFS 2002:976 Lag (2002:976) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2004 års taxering, m.m.  
  SFS 2002:985 Förordning (2002:985) om balanstal för år 2003  
  SFS 2002:986 Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning  
  SFS 2002:989 Förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering  
  SFS 2002:1022 Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.  
  SFS 2002:1023 Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen  
  SFS 2002:1044 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2002:1044) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2002:1054 Förordning (2002:1054) om gränstullsamarbete med Norge  
  SFS 2002:1066 Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  
  SFS 2002:1086 Förordning (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön  
  SFS 2002:1091 Förordning (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne  
  SFS 2002:1146 Lag (2002:1146) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag för år 2003  
  SFS 2002:1175 Finansinspektionens tillkännagivande (2002:1175) om ändring i vissa skadelivräntor