Detaljerad information om författningarna
  SFS 2000:3 Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland  
  SFS 2000:4 Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.  
  SFS 2000:6 Tillkännagivande (2000:6) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 2000:7 Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer  
  SFS 2000:20 Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.  
  SFS 2000:22 Förordning (2000:22) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring  
  SFS 2000:35 Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag  
  SFS 2000:46 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.  
  SFS 2000:130 Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet  
  SFS 2000:131 Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet  
  SFS 2000:138 Förordning (2000:138) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 2000/01  
  SFS 2000:140 Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen  
  SFS 2000:142 Lag (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund  
  SFS 2000:150 Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser  
  SFS 2000:151 Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser  
  SFS 2000:162 Tillkännagivande (2000:162) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 2000:171 Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning  
  SFS 2000:192 Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)  
  SFS 2000:193 Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden  
  SFS 2000:194 Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder  
  SFS 2000:208 Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer  
  SFS 2000:209 Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna  
  SFS 2000:224 Lag (2000:224) om fastighetsregister  
  SFS 2000:225 Lag (2000:225) om upphävande av vissa lagar på fastighetsrättens område  
  SFS 2000:268 Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund  
  SFS 2000:271 Förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer  
  SFS 2000:278 Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten  
  SFS 2000:281 Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag  
  SFS 2000:284 Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service  
  SFS 2000:306 Förordning (2000:306) om ersättning av allmänna medel till likvidatorer  
  SFS 2000:308 Förordning (2000:308) om fastighetsregister  
  SFS 2000:309 Inskrivningsförordning (2000:309)  
  SFS 2000:310 Förordning (2000:310) om upphävande av vissa författningar  
  SFS 2000:334 Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling  
  SFS 2000:344 Lag (2000:344) om Schengens informationssystem  
  SFS 2000:450 Förordning (2000:450) med instruktion för Åsbackaskolans resurscenter  
  SFS 2000:451 Förordning (2000:451) med instruktion för Tomtebodaskolans resurscenter  
  SFS 2000:452 Förordning (2000:452) med instruktion för Ekeskolans resurscenter  
  SFS 2000:453 Förordning (2000:453) med instruktionn för Hällsboskolans resurscenter  
  SFS 2000:523 Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område  
  SFS 2000:542 Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003  
  SFS 2000:553 Förordning (2000:553) om vissa sanktioner mot Burma/Myanmar  
  SFS 2000:562 Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål  
  SFS 2000:592 Lag (2000:592) om viltvårdsområden  
  SFS 2000:604 Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark  
  SFS 2000:605 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag  
  SFS 2000:606 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring  
  SFS 2000:614 Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion  
  SFS 2000:625 Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program  
  SFS 2000:628 Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  SFS 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program  
  SFS 2000:648 Förordning (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen  
  SFS 2000:650 Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag  
  SFS 2000:654 Förordning (2000:654) om elektorsförsamling vid forskningsråd  
  SFS 2000:655 Studiestödsförordning (2000:655)  
  SFS 2000:662 Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet  
  SFS 2000:702 Förordning (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001  
  SFS 2000:704 Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål  
  SFS 2000:724 Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader  
  SFS 2000:725 Tillkännagivande (2000:725) av internationella överenskommelser om översändande av ansökningar om rättshjälp  
  SFS 2000:740 Förordning (2000:740) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001  
  SFS 2000:836 Förordning (2000:836) om Schengens informationssystem  
  SFS 2000:866 Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)  
  SFS 2000:980 Socialavgiftslag (2000:980)  
  SFS 2000:981 Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter  
  SFS 2000:1006 Lag (2000:1006) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2002 och 2003 års taxering  
  SFS 2000:1012 Lag (2000:1012) om underlag för förmögenhetsskatt i vissa fall vid 2001 års taxering  
  SFS 2000:1025 Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)  
  SFS 2000:1036 Förordning (2000:1036) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001  
  SFS 2000:1047 Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag  
  SFS 2000:1059 Förordning (2000:1059) om ränta på studielån för år 2001  
  SFS 2000:1064 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd  
  SFS 2000:1077 Förordning (2000:1077) om handläggning av ärenden enligt skatteavtal  
  SFS 2000:1078 Förordning (2000:1078) om bidrag till arbetslivsmuseer  
  SFS 2000:1087 Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument  
  SFS 2000:1125 Förordning (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare  
  SFS 2000:1127 Förordning (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säkerhetsreserver i skadeförsäkringsföretag  
  SFS 2000:1149 Isbrytarförordning (2000:1149)  
  SFS 2000:1156 Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001  
  SFS 2000:1169 Tillkännagivande (2000:1169) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen  
  SFS 2000:1171 Förordning (2000:1171) om inkomstindex för år 2001  
  SFS 2000:1172 Förordning (2000:1172) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2001  
  SFS 2000:1175 Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer  
  SFS 2000:1217 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd  
  SFS 2000:1219 Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete  
  SFS 2000:1222 Förordning (2000:1222) om internationellt tullsamarbete  
  SFS 2000:1225 Lag (2000:1225) om straff för smuggling  
  SFS 2000:1329 Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001  
  SFS 2000:1330 Utsädesförordning (2000:1330)  
  SFS 2000:1377 Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter  
  SFS 2000:1380 Lag (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation  
  SFS 2000:1383 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
  SFS 2000:1385 Förordning (2000:1385) om upphävande av vissa förordningar om bostadslån och räntebidrag  
  SFS 2000:1418 Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst  
  SFS 2000:1440 Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan  
  SFS 2000:1445 Förordning (2000:1445) om upphävande av vissa förordningar om försäljningsskatt på motorfordon  
  SFS 2000:1446 Förordning (2000:1446) om upphävande av vissa förordningar om viss vägtrafikskatt m.m.  
  SFS 2000:1449 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2000:1477 Finansinspektionens tillkännagivande (2000:1477) om ändring av vissa skadelivräntor