Detaljerad information om författningarna
  SFS 1995:105 Förordning (1995:105) om behörig myndighet för äkthetskontroll av domar och akter av Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen  
  SFS 1995:137 Vägtrafikförordning (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap  
  SFS 1995:156 Tillkännagivande (1995:156) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet  
  SFS 1995:157 Förordning (1995:157) om tidsbegränsning av uppdrag som ledamot och suppleant i styrelse för en allmän försäkringskassa  
  SFS 1995:238 Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt  
  SFS 1995:239 Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga  
  SFS 1995:241 Förordning (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.  
  SFS 1995:268 Förordning (1995:268) om samordning av statlig tjänstepension med vissa pensioner till riksdagens ledamöter och ledamöter av Europaparlamentet  
  SFS 1995:287 Lag (1995:287) om anställningsstöd  
  SFS 1995:320 Förordning (1995:320) om ikraftträdande av lagen (1995:287) om anställningsstöd och lagen (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter  
  SFS 1995:336 Förordning (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)  
  SFS 1995:342 Förordning (1995:342) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1995/96  
  SFS 1995:361 Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund  
  SFS 1995:379 Förmynderskapsförordning (1995:379)  
  SFS 1995:409 Lag (1995:409) om arbetslivsutveckling  
  SFS 1995:411 Lag (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter  
  SFS 1995:436 Förordning (1995:436) om behörig myndighet enligt vissa EU-rättsakter rörande järnväg m.m.  
  SFS 1995:439 Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.  
  SFS 1995:471 Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein  
  SFS 1995:479 Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster  
  SFS 1995:543 Lag (1995:543) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten  
  SFS 1995:559 Förordning (1995:559) om stipendium efter genomfört basår inom kommunal vuxenutbildning  
  SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt  
  SFS 1995:584 Föräldraledighetslag (1995:584)  
  SFS 1995:642 Tillkännagivande (1995:642) av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen  
  SFS 1995:649 Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring  
  SFS 1995:657 Förordning (1995:657) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1995/96  
  SFS 1995:665 Förordning (1995:665) om revisorer  
  SFS 1995:667 Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan  
  SFS 1995:669 Lag (1995:669) om märkning av skor  
  SFS 1995:670 Förordning (1995:670) om märkning av skor  
  SFS 1995:732 Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia  
  SFS 1995:831 Lag (1995:831) om transplantation m.m.  
  SFS 1995:832 Lag (1995:832) om obduktion m.m.  
  SFS 1995:896 Lag (1995:896) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1996  
  SFS 1995:908 Förordning (1995:908) om ändring i förordningen (1991:1932) om upphävande av vissa författningar om bostadslån och räntebidrag  
  SFS 1995:911 Förordning (1995:911) om övertagande av vissa lån för bostadsändamål  
  SFS 1995:1000 Pantbankslag (1995:1000)  
  SFS 1995:1024 Tillkännagivande (1995:1024) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1995:1027 Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna  
  SFS 1995:1051 Förordning (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall  
  SFS 1995:1055 Förordning (1995:1055) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia  
  SFS 1995:1059 Förordning (1995:1059) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland  
  SFS 1995:1079 Förordning (1995:1079) om Kollegiet för avancerade studier  
  SFS 1995:1091 Förordning (1995:1091) om schablonersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar som första gången togs emot i en kommun under åren 1994 och 1995  
  SFS 1995:1096 Riksbankens föreskrifter (1995:1096) om mynt på fem kronor med anledning av FN:s 50-årsjubileum  
  SFS 1995:1100 Förordning (1995:1100) med instruktion för Svenska FAO-kommittén  
  SFS 1995:1113 Tillkännagivande (1995:1113) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1995:1117 Förordning (1995:1117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia  
  SFS 1995:1120 Förordning (1995:1120) om fortsatt praktik  
  SFS 1995:1122 Förordning (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering  
  SFS 1995:1131 Förordning (1995:1131) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1995:1145 Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet  
  SFS 1995:1150 Förordning (1995:1150) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 1996  
  SFS 1995:1185 Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)  
  SFS 1995:1188 Pantbanksförordning (1995:1189)  
  SFS 1995:1189 Pantbanksförordning (1995:1189)  
  SFS 1995:1213 Förordning (1995:1213) om upphävande av två förordningar på kyrkoområdet  
  SFS 1995:1217 Förordning (1995:1217) om basbelopp för år 1996  
  SFS 1995:1219 Förordning (1995:1219) om upphävande av två förordningar om husläkare  
  SFS 1995:1232 Förordning (1995:1232) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater  
  SFS 1995:1250 Förordning (1995:1250) om ränta på studielån för år 1996  
  SFS 1995:1255 Lag (1995:1255) om mästarbrev för hantverkare  
  SFS 1995:1256 Förordning (1995:1256) om mästarbrev för hantverkare  
  SFS 1995:1280 Stiftelseförordning (1995:1280)  
  SFS 1995:1285 Lag (1995:1285) om försöksverksamhet med gemensam nämnd för flera landsting  
  SFS 1995:1292 Lag (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokalradio  
  SFS 1995:1300 Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering  
  SFS 1995:1301 Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten  
  SFS 1995:1338 Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina  
  SFS 1995:1339 Lag (1995:1339) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ukraina  
  SFS 1995:1393 Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet  
  SFS 1995:1459 Förordning (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar  
  SFS 1995:1468 Lag (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika  
  SFS 1995:1475 Förordning (1995:1475) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika  
  SFS 1995:1504 Lag (1995:1504) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malta  
  SFS 1995:1506 Lag (1995:1506) om hemlig kameraövervakning  
  SFS 1995:1535 Förordning (1995:1535) om upphävande av vissa förordningar om omräknade punktskattebelopp för år 1996  
  SFS 1995:1536 Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter  
  SFS 1995:1552 Riksbankens föreskrifter (1995:1552) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor  
  SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)  
  SFS 1995:1559 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag  
  SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag  
  SFS 1995:1570 Lag (1995:1570) om medlemsbanker  
  SFS 1995:1571 Lag (1995:1571) om insättningsgaranti  
  SFS 1995:1600 Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag  
  SFS 1995:1633 Förordning (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor  
  SFS 1995:1644 Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting  
  SFS 1995:1649 Lag (1995:1649) om byggande av järnväg  
  SFS 1995:1655 Förordning (1995:1655) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1995:1667 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus  
  SFS 1995:1677 Statistiska centralbyråns kungörelse (1995:1677) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag