Propositioner, prop. 2002/03:1 - prop. 2002/03:151[Detaljerad lista]
 • prop. 2002/03:1
 • prop. 2002/03:2
 • prop. 2002/03:4
 • prop. 2002/03:5
 • prop. 2002/03:6
 • prop. 2002/03:7
 • prop. 2002/03:9
 • prop. 2002/03:10
 • prop. 2002/03:11
 • prop. 2002/03:12
 • prop. 2002/03:14
 • prop. 2002/03:15
 • prop. 2002/03:16
 • prop. 2002/03:17
 • prop. 2002/03:18
 • prop. 2002/03:19
 • prop. 2002/03:20
 • prop. 2002/03:21
 • prop. 2002/03:24
 • prop. 2002/03:26
 • prop. 2002/03:27
 • prop. 2002/03:32
 • prop. 2002/03:33
 • prop. 2002/03:34
 • prop. 2002/03:35
 • prop. 2002/03:36
 • prop. 2002/03:37
 • prop. 2002/03:38
 • prop. 2002/03:39
 • prop. 2002/03:40
 • prop. 2002/03:41
 • prop. 2002/03:42
 • prop. 2002/03:43
 • prop. 2002/03:44
 • prop. 2002/03:45
 • prop. 2002/03:46
 • prop. 2002/03:47
 • prop. 2002/03:49
 • prop. 2002/03:50
 • prop. 2002/03:52
 • prop. 2002/03:53
 • prop. 2002/03:54
 • prop. 2002/03:55
 • prop. 2002/03:56
 • prop. 2002/03:57
 • prop. 2002/03:58
 • prop. 2002/03:59
 • prop. 2002/03:61
 • prop. 2002/03:62
 • prop. 2002/03:63
 • prop. 2002/03:64
 • prop. 2002/03:65
 • prop. 2002/03:66
 • prop. 2002/03:67
 • prop. 2002/03:68
 • prop. 2002/03:69
 • prop. 2002/03:70
 • prop. 2002/03:71
 • prop. 2002/03:72
 • prop. 2002/03:73
 • prop. 2002/03:74
 • prop. 2002/03:76
 • prop. 2002/03:77
 • prop. 2002/03:78
 • prop. 2002/03:79
 • prop. 2002/03:80
 • prop. 2002/03:84
 • prop. 2002/03:85
 • prop. 2002/03:86
 • prop. 2002/03:87
 • prop. 2002/03:88
 • prop. 2002/03:89
 • prop. 2002/03:91
 • prop. 2002/03:92
 • prop. 2002/03:93
 • prop. 2002/03:94
 • prop. 2002/03:95
 • prop. 2002/03:96
 • prop. 2002/03:97
 • prop. 2002/03:98
 • prop. 2002/03:99
 • prop. 2002/03:100
 • prop. 2002/03:105
 • prop. 2002/03:106
 • prop. 2002/03:107
 • prop. 2002/03:108
 • prop. 2002/03:109
 • prop. 2002/03:110
 • prop. 2002/03:112
 • prop. 2002/03:113
 • prop. 2002/03:115
 • prop. 2002/03:116
 • prop. 2002/03:117
 • prop. 2002/03:119
 • prop. 2002/03:121
 • prop. 2002/03:122
 • prop. 2002/03:123
 • prop. 2002/03:124
 • prop. 2002/03:127
 • prop. 2002/03:128
 • prop. 2002/03:131
 • prop. 2002/03:132
 • prop. 2002/03:133
 • prop. 2002/03:134
 • prop. 2002/03:135
 • prop. 2002/03:136
 • prop. 2002/03:138
 • prop. 2002/03:139
 • prop. 2002/03:142
 • prop. 2002/03:143
 • prop. 2002/03:144
 • prop. 2002/03:146
 • prop. 2002/03:147
 • prop. 2002/03:148
 • prop. 2002/03:149
 • prop. 2002/03:150
 • prop. 2002/03:151
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003  
  prop. 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2002/03:2  
  prop. 2002/03:4 Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt Prop. 2002/03:4  
  prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. Prop. 2002/03:5  
  prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Prop. 2002/03:6  
  prop. 2002/03:7 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag Prop. 2002/03:7  
  prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan Prop. 2002/03:9  
  prop. 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor Prop. 2002/03:10  
  prop. 2002/03:11 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien  
  prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Prop. 2002/03:12  
  prop. 2002/03:14 Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid Prop. 2002/03:14  
  prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten Prop. 2002/03:15  
  prop. 2002/03:16 Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen Prop. 2002/03:16  
  prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro  
  prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor Prop. 2002/03:18  
  prop. 2002/03:19 Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande Prop. 2002/03:19  
  prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet  
  prop. 2002/03:21 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan  
  prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB Prop. 2002/03:24  
  prop. 2002/03:26 Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26  
  prop. 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen  
  prop. 2002/03:32 Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa Prop. 2002/03:32  
  prop. 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag  
  prop. 2002/03:34 Adelns offentligrättsliga status Prop. 2002/03:34  
  prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan  
  prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  
  prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m. Prop. 2002/03:37  
  prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Prop. 2002/03:38  
  prop. 2002/03:39 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 2002/03:39  
  prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor  
  prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 2002/03:41  
  prop. 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar  
  prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien Prop. 2002/03:43  
  prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks Prop. 2002/03:44  
  prop. 2002/03:45 Lagrådets arbetsformer Prop. 2002/03:45  
  prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron Prop. 2002/03:46  
  prop. 2002/03:47 Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m. m. Prop. 2002/03:47  
  prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49  
  prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning  
  prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk  
  prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.  
  prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Prop. 2002/03:54  
  prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Prop. 2002/03:55  
  prop. 2002/03:56 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Prop. 2002/03:56  
  prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. Prop. 2002/03:57  
  prop. 2002/03:58 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo  
  prop. 2002/03:59 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar  
  prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2002/03:61  
  prop. 2002/03:62 Några förvaltningsrättsliga frågor Prop. 2002/03:62  
  prop. 2002/03:63 Avgifter vid Riksrevisionen Prop. 2002/03:63  
  prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB Prop. 2002/03:64  
  prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65  
  prop. 2002/03:66 Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete Prop. 2002/03:66  
  prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Prop. 2002/03:67  
  prop. 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning, m.m. Prop. 2002/03:68  
  prop. 2002/03:69 En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd Prop. 2002/03:69  
  prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer Prop. 2002/03:70  
  prop. 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare Prop. 2002/03:71  
  prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Prop. 2002/03:72  
  prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Prop. 2002/03:73  
  prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering Prop. 2002/03:74  
  prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning  
  prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Prop. 2002/03:77  
  prop. 2002/03:78 Upphävande av 1988 års EFTA-konvention om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse m.m. Prop. 2002/03:78  
  prop. 2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering Prop. 2002/03:79  
  prop. 2002/03:80 Ny sambolag Prop. 2002/03:80  
  prop. 2002/03:84 Ändring i avtalet om Sveriges exportråd  
  prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Prop. 2002/03:85  
  prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB Prop. 2002/03:86  
  prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor Prop. 2002/03:87  
  prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän Prop. 2002/03:88  
  prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet Prop. 2002/03:89  
  prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile Prop. 2002/03:91  
  prop. 2002/03:92 Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m. Prop. 2002/03:92  
  prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m.  
  prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag Prop. 2002/03:94  
  prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Prop. 2002/03:95  
  prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Prop. 2002/03:96  
  prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m. Prop. 2002/03:97  
  prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Prop. 2002/03:98  
  prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99  
  prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. Prop. 2002/03:105  
  prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. Prop. 2002/03:106  
  prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Prop. 2002/03:107  
  prop. 2002/03:108 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Libanon Prop. 2002/03:108  
  prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet Prop. 2002/03:109  
  prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.  
  prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Prop. 2002/03:112  
  prop. 2002/03:113 Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren Prop. 2002/03:113  
  prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet Prop. 2002/03:115  
  prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. 2002/03:116  
  prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Prop. 2002/03:117  
  prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Prop. 2002/03:119  
  prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument Prop. 2002/03:121  
  prop. 2002/03:122 Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling  
  prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Prop. 2002/03:123  
  prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Prop. 2002/03:124  
  prop. 2002/03:127 Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m. Prop. 2002/03:127  
  prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Prop. 2002/03:128  
  prop. 2002/03:131 Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) Prop. 2002/03:131  
  prop. 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Prop. 2002/03:132  
  prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter Prop. 2002/03:133  
  prop. 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134  
  prop. 2002/03:135 Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Prop. 2002/03:135  
  prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. Prop. 2002/03:136  
  prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Prop. 2002/03:138  
  prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse  
  prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit Prop. 2002/03:142  
  prop. 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo Prop. 2002/03:143  
  prop. 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m. Prop. 2002/03:144  
  prop. 2002/03:146 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet Prop. 2002/03:146  
  prop. 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147  
  prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder, m.m. Prop. 2002/03:148  
  prop. 2002/03:149 Ändringar i djurskyddslagen (1988:534) Prop. 2002/03:149  
  prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150  
  prop. 2002/03:151 Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade