Propositioner, prop. 2002/03:1 - prop. 2002/03:151[Detaljerad lista]
 • prop. 2002/03:1
 • prop. 2002/03:2
 • prop. 2002/03:4
 • prop. 2002/03:5
 • prop. 2002/03:6
 • prop. 2002/03:7
 • prop. 2002/03:8
 • prop. 2002/03:9
 • prop. 2002/03:10
 • prop. 2002/03:11
 • prop. 2002/03:12
 • prop. 2002/03:13
 • prop. 2002/03:14
 • prop. 2002/03:15
 • prop. 2002/03:16
 • prop. 2002/03:17
 • prop. 2002/03:18
 • prop. 2002/03:19
 • prop. 2002/03:20
 • prop. 2002/03:21
 • prop. 2002/03:22
 • prop. 2002/03:24
 • prop. 2002/03:25
 • prop. 2002/03:26
 • prop. 2002/03:27
 • prop. 2002/03:28
 • prop. 2002/03:29
 • prop. 2002/03:30
 • prop. 2002/03:31
 • prop. 2002/03:32
 • prop. 2002/03:33
 • prop. 2002/03:34
 • prop. 2002/03:35
 • prop. 2002/03:36
 • prop. 2002/03:37
 • prop. 2002/03:38
 • prop. 2002/03:39
 • prop. 2002/03:40
 • prop. 2002/03:41
 • prop. 2002/03:42
 • prop. 2002/03:43
 • prop. 2002/03:44
 • prop. 2002/03:45
 • prop. 2002/03:46
 • prop. 2002/03:47
 • prop. 2002/03:48
 • prop. 2002/03:49
 • prop. 2002/03:50
 • prop. 2002/03:51
 • prop. 2002/03:52
 • prop. 2002/03:53
 • prop. 2002/03:54
 • prop. 2002/03:55
 • prop. 2002/03:56
 • prop. 2002/03:57
 • prop. 2002/03:58
 • prop. 2002/03:59
 • prop. 2002/03:60
 • prop. 2002/03:61
 • prop. 2002/03:62
 • prop. 2002/03:63
 • prop. 2002/03:64
 • prop. 2002/03:65
 • prop. 2002/03:66
 • prop. 2002/03:67
 • prop. 2002/03:68
 • prop. 2002/03:69
 • prop. 2002/03:70
 • prop. 2002/03:71
 • prop. 2002/03:72
 • prop. 2002/03:73
 • prop. 2002/03:74
 • prop. 2002/03:76
 • prop. 2002/03:77
 • prop. 2002/03:78
 • prop. 2002/03:79
 • prop. 2002/03:80
 • prop. 2002/03:81
 • prop. 2002/03:82
 • prop. 2002/03:83
 • prop. 2002/03:84
 • prop. 2002/03:85
 • prop. 2002/03:86
 • prop. 2002/03:87
 • prop. 2002/03:88
 • prop. 2002/03:89
 • prop. 2002/03:90
 • prop. 2002/03:91
 • prop. 2002/03:92
 • prop. 2002/03:93
 • prop. 2002/03:94
 • prop. 2002/03:95
 • prop. 2002/03:96
 • prop. 2002/03:97
 • prop. 2002/03:98
 • prop. 2002/03:99
 • prop. 2002/03:100
 • prop. 2002/03:102
 • prop. 2002/03:104
 • prop. 2002/03:105
 • prop. 2002/03:106
 • prop. 2002/03:107
 • prop. 2002/03:108
 • prop. 2002/03:109
 • prop. 2002/03:110
 • prop. 2002/03:111
 • prop. 2002/03:112
 • prop. 2002/03:113
 • prop. 2002/03:114
 • prop. 2002/03:115
 • prop. 2002/03:116
 • prop. 2002/03:117
 • prop. 2002/03:118
 • prop. 2002/03:119
 • prop. 2002/03:121
 • prop. 2002/03:122
 • prop. 2002/03:123
 • prop. 2002/03:124
 • prop. 2002/03:125
 • prop. 2002/03:127
 • prop. 2002/03:128
 • prop. 2002/03:129
 • prop. 2002/03:130
 • prop. 2002/03:131
 • prop. 2002/03:132
 • prop. 2002/03:133
 • prop. 2002/03:134
 • prop. 2002/03:135
 • prop. 2002/03:136
 • prop. 2002/03:137
 • prop. 2002/03:138
 • prop. 2002/03:139
 • prop. 2002/03:140
 • prop. 2002/03:141
 • prop. 2002/03:142
 • prop. 2002/03:143
 • prop. 2002/03:144
 • prop. 2002/03:145
 • prop. 2002/03:146
 • prop. 2002/03:147
 • prop. 2002/03:148
 • prop. 2002/03:149
 • prop. 2002/03:150
 • prop. 2002/03:151
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003  
   Utgiftsområde 23: Jord- och skogsbruk, fiske, med anslutande näringar
 Bilaga 2: Svensk ekonomi
 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet
 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse
 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan
 Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner
 Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg
 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution
 Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
 Utgiftsområde 22: Kommunikationer
 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom
 Bilaga 1: Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster 2003
 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid
 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd
 Utgiftsområde 15: Studiestöd
 Utgiftsområde 14: Arbetsliv
 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning
 Utgiftsområde 8: Invandrare och flyktingar
 Utgiftsområde 24: Näringsliv
 Utgiftsområde 19: Regional utjämning och utveckling
 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.
 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård
 Bilaga 3: Avstämningen av målet om en halvering av antalet socialbidragsberoende mellan 1999 och 2004
 Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn
 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning
 Utgiftsområde 21: Energi
 Utgiftsområde 6: Försvar samt beredskap mot sårbarhet
 Utgiftsområde 13: Arbetsmarknad
 Förslag till statsbudget för budgetåret 2003
 Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska gemenskapen
 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 oktober 2002
  prop. 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2002/03:2  
   Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
  prop. 2002/03:4 Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt Prop. 2002/03:4  
   Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt
  prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. Prop. 2002/03:5  
   Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.
  prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Prop. 2002/03:6  
   Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
  prop. 2002/03:7 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag Prop. 2002/03:7  
  prop. 2002/03:8 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag  
   Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag
 skr 2003/03:8
  prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan Prop. 2002/03:9  
   Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan
  prop. 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor Prop. 2002/03:10  
   Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
  prop. 2002/03:11 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien  
   Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien
  prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Prop. 2002/03:12  
   Olika bostadsrättsfrågor
 Olika bostadsrättsfrågor
  prop. 2002/03:13 Kontroll av postförsändelser  
   Kontroll av postförsändelser
  prop. 2002/03:14 Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid Prop. 2002/03:14  
   Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid
  prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten Prop. 2002/03:15  
   Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten
  prop. 2002/03:16 Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen Prop. 2002/03:16  
   Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen
  prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro  
   Förvärv av stöldgods i god tro
  prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor Prop. 2002/03:18  
   Ersättning vid flygolyckor
  prop. 2002/03:19 Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande Prop. 2002/03:19  
   Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande
  prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet  
   Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
  prop. 2002/03:21 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan  
   Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
  prop. 2002/03:22 Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rät  
   Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt till att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9)
  prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB Prop. 2002/03:24  
  prop. 2002/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken  
   Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
  prop. 2002/03:26 Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26  
   Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
  prop. 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen  
   Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen
  prop. 2002/03:28 Migration och asylpolitik  
   Migration och asylpolitik
  prop. 2002/03:29 Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling  
   Johannesburg - The UN World Summit on Sustainable Development
 Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling
  prop. 2002/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken  
   Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken
  prop. 2002/03:31 Utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken  
   Utvärdering av miljömålet i konsumentpolitiken
  prop. 2002/03:32 Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa Prop. 2002/03:32  
   Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa
  prop. 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag  
   Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag
  prop. 2002/03:34 Adelns offentligrättsliga status Prop. 2002/03:34  
   Adelns offentligrättsliga status
  prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan  
   Mål för folkhälsan
  prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  
   Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
  prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m. Prop. 2002/03:37  
   Reklam för kemiska produkter, m.m.
  prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Prop. 2002/03:38  
   Straffansvar för terroristbrott
  prop. 2002/03:39 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 2002/03:39  
   Ändringar i foderlagen m.m.
  prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor  
   Elcertifikat för att främja förnybara energikällor
  prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 2002/03:41  
   Ändringar i fiskelagen, m.m.
  prop. 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar  
   Vissa förbrukningsartiklar
  prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien Prop. 2002/03:43  
   Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien
  prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks Prop. 2002/03:44  
   Arbetsmarknadspolitiken förstärks
  prop. 2002/03:45 Lagrådets arbetsformer Prop. 2002/03:45  
   Lagrådets arbetsformer
  prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron Prop. 2002/03:46  
   Folkomröstning om införande av euron
  prop. 2002/03:47 Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m. m. Prop. 2002/03:47  
   Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m.m.
  prop. 2002/03:48 Vissa frågor om Försvarsmaktens anpassningsförmåga  
   Vissa frågor om Försvarsmaktens anpassningsförmåga
  prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49  
   Nya förmånsrättsregler
  prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning  
   Proposition 2002/03:50
  prop. 2002/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år  
   Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003
  prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk  
   Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
  prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.  
   Del 1 (t.o.m. kapitel 12) Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.
 Del 2 bilagorna
  prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Prop. 2002/03:54  
   Tillsyn och sanktioner på miljörättens område
  prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Prop. 2002/03:55  
   Ändrade regler för körkort och alkolås m.m.
  prop. 2002/03:56 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Prop. 2002/03:56  
   Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar
  prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. Prop. 2002/03:57  
   Effektivare pantbrevshantering m.m.
  prop. 2002/03:58 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo  
   Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo
  prop. 2002/03:59 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar  
   Gallring av uppgifter i kreditupplysningar
  prop. 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen  
   Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
  prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2002/03:61  
   Vissa socialförsäkringsfrågor
  prop. 2002/03:62 Några förvaltningsrättsliga frågor Prop. 2002/03:62  
   Några förvaltningsrättsliga frågor
  prop. 2002/03:63 Avgifter vid Riksrevisionen Prop. 2002/03:63  
   Avgifter vid Riksrevisionen
  prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB Prop. 2002/03:64  
   Kapitaltillskott till Teracom AB
  prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65  
   Ett utvidgat skydd mot diskriminering
  prop. 2002/03:66 Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete Prop. 2002/03:66  
   Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
  prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Prop. 2002/03:67  
   Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial
  prop. 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning, m.m. Prop. 2002/03:68  
  prop. 2002/03:69 En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd Prop. 2002/03:69  
   En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd
  prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer Prop. 2002/03:70  
   Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
  prop. 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare Prop. 2002/03:71  
   Registrering av hyresförmedlare
  prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Prop. 2002/03:72  
   Digitala TV-sändningar
  prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Prop. 2002/03:73  
   Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning
  prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering Prop. 2002/03:74  
   Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
  prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning  
   EG:s bevisupptagningsförordning
  prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Prop. 2002/03:77  
   Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar
  prop. 2002/03:78 Upphävande av 1988 års EFTA-konvention om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse m.m. Prop. 2002/03:78  
  prop. 2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering Prop. 2002/03:79  
   Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering
  prop. 2002/03:80 Ny sambolag Prop. 2002/03:80  
   Ny sambolag
  prop. 2002/03:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. andra halvåret 2001 och under år 2002  
   Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. andra halvåret 2001 och under år 2002
  prop. 2002/03:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under  
   Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under år 2002
  prop. 2002/03:83 Sverige i Förenta Nationerna  
   Sverige i Förenta Nationerna
  prop. 2002/03:84 Ändring i avtalet om Sveriges exportråd  
   Ändring i avtalet om Sveriges exportråd
  prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Prop. 2002/03:85  
   Vissa elmarknadsfrågor
  prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB Prop. 2002/03:86  
   Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB
  prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor Prop. 2002/03:87  
   Vissa alkohol- och tobaksfrågor
  prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän Prop. 2002/03:88  
   Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän
  prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet Prop. 2002/03:89  
   Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet
  prop. 2002/03:90 Nordiskt samarbete 2002  
   Nordiskt samarbete 2002
  prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile Prop. 2002/03:91  
  prop. 2002/03:92 Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m. Prop. 2002/03:92  
   Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m.
  prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m.  
   Vissa frågor inom spelområdet m.m.
  prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag Prop. 2002/03:94  
   Ändrade solvensregler för försäkringsbolag
  prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Prop. 2002/03:95  
   Vakansstatistik
  prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Prop. 2002/03:96  
   Kapitel 1-10
 Bilagor
  prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m. Prop. 2002/03:97  
   Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m.
  prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Prop. 2002/03:98  
   Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder
  prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99  
   Kapitel 7-9
 Kapitel 1-6
  prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition  
   Lagförslag
 Bilaga 2: Redovisning av skatteavvikelser
 Förslag till riksdagsbeslut
 Bilaga 3: Fördelningspolitisk redogörelse
 Tilläggsbudget
 Hela ekonomiska vårpropositionen utan bilagor
 Kommunal ekonomi
 Inkomster
 Budgetpolitiska mål och statsbudgeten
 Bilaga 1: Svensk ekonomi
 Bilagorna 1-3
 Utgifter
 Budget Statement
 Finansplan
 Sweden´s Economy
  prop. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn  
   sammanfattning av skrivelsen
 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
  prop. 2002/03:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 19982002  
   Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 19982002
  prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. Prop. 2002/03:105  
   Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m.
  prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. Prop. 2002/03:106  
   Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m.
  prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Prop. 2002/03:107  
   Säkerställda obligationer
  prop. 2002/03:108 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Libanon Prop. 2002/03:108  
  prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet Prop. 2002/03:109  
   Sjöfart, Kapitel 1-8
 Sjöfart, Bilagor
  prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.  
   Lag om elektronisk kommunikation, m.m. bilaga 1-4
 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. utan bilagor
 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. bilaga 5-12
  prop. 2002/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning  
   Landsbygdspolitik - resultatredovisning
  prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Prop. 2002/03:112  
   Rätt att lyfta konkursförvaltararvode
  prop. 2002/03:113 Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren Prop. 2002/03:113  
   Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren
  prop. 2002/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002  
   Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002
 Report on Sweden's Export Control Policy and Exports of Military Equipment in 2002
 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002
  prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet Prop. 2002/03:115  
   Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet
  prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. 2002/03:116  
   Tredimensionell fastighetsindelning Del 2, bilagor
 Tredimensionell fastighetsindelning Del 1
  prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Prop. 2002/03:117  
   Engelsk sammanfattning av prop. 2002/03:117
 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
 Svensk sammanfattning av prop. 2002/03:117
  prop. 2002/03:118 Spelregler för globala marknader - svensk strategi för ökad internationell finansiell stabilitet  
   Spelregler för globala marknader - svensk strategi för ökad internationell finansiell stabilitet
  prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Prop. 2002/03:119  
   Reformerad räddningstjänstlagstiftning
  prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument Prop. 2002/03:121  
  prop. 2002/03:122 Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling  
   Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling
 Shared Responsibility: Sweden's Policy for Global Development
  prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Prop. 2002/03:123  
   Beskattning av vissa förmåner
  prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Prop. 2002/03:124  
   Sjöfartsskydd
  prop. 2002/03:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2002  
   Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2002
  prop. 2002/03:127 Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m. Prop. 2002/03:127  
   Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m.
  prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Prop. 2002/03:128  
   Företrädaransvar m.m.
  prop. 2002/03:129 Arkitektur, form och design  
   Arkitektur, form och design
  prop. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002  
   Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002
  prop. 2002/03:131 Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) Prop. 2002/03:131  
   Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
  prop. 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Prop. 2002/03:132  
   Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
  prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter Prop. 2002/03:133  
   Lag om finansiell rådgivning till konsumenter
  prop. 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134  
   Avtal om samarbete i konkurrensfrågor
  prop. 2002/03:135 Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Prop. 2002/03:135  
   Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration
  prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. Prop. 2002/03:136  
   Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
  prop. 2002/03:137 Kontrollfunktion i staten  
   Kontrollfunktion i staten
  prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Prop. 2002/03:138  
   Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse
  prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse  
   bilagorna
 kapitel 9-19
 kapitel 1-8
  prop. 2002/03:140 Jämt och ständigt Regeringens jämställdhetspolitik och handlingsplan för mandatperioden  
   Jämt och ständigt
  prop. 2002/03:141 Staten och den finansiella sektorn  
   Staten och den finansiella sektorn
  prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit Prop. 2002/03:142  
   Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit
  prop. 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo Prop. 2002/03:143  
   Svensk deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo
  prop. 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m. Prop. 2002/03:144  
   Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m.
  prop. 2002/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser  
   Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser
  prop. 2002/03:146 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet Prop. 2002/03:146  
   Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet
  prop. 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147  
   Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket
  prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder, m.m. Prop. 2002/03:148  
   Ändringar i lagen (1985:295) om foder, m.m.
  prop. 2002/03:149 Ändringar i djurskyddslagen (1988:534) Prop. 2002/03:149  
   Ändringar i djurskyddslagen
  prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150  
   kapitel 12-16
 kapitel 1-11
  prop. 2002/03:151 Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade  
   Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade