Alfabetiskt register från A till Ö.

E

ebolavirus
SFS 2014:1312Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus
ECE
SFS 1970:98Statskontorets cirkulär (1970:98) angående tillämpning av en inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) utarbetad dispositionsnyckel för handelsdokument;
ecklesiastik indelning
se ävenfastighetsbildning
ecklesiastik myndighet
se ävenskriftväxling
ed
SFS 1946:819Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
SFS 1976:113Förordningen (1976:113) om ed som skall avläggas av ledamot i domkapitel
EEIG
SFS 1994:1853Lag (1994:1853) om beskattning av europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1994:1927Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1994:1933Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar
EES
SFS 2013:513Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
SFS 1993:1637Förordning (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)
se ävenvägtransportkontroll
informationsutbyte
järnvägsföretag
trafikplikt
civil luftfart
EES-avtalet
SFS 1993:1646Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1993:1648Förordning (1993:1648) om frihandel i varuutbytet enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1993:1166Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
SFS 1993:1435Förordning (1993:1435) om vissa skyldigheter för myndigheter vid tillämpning av EES-avtalet
SFS 1993:1072Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet
SFS 1995:1185Förordning (1995:1185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Furstendömet Liechtensteins tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
SFS 1994:1114Förordning (1994:1114) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
SFS 1994:1122Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
SFS 1995:471Tillkännagivande (1995:471) om EES-avtalets ikraftträdande med avseende på Furstendömet Liechtenstein
se ävenkraftverk
råolja
investeringsprojekt
internationell transportmarknad
effektiv ränta
se ävenkonsumentkredit
effektreserv
SFS 2010:2004Förordning (2010:2004) om effektreserv
SFS 2016:423Förordning (2016:423) om effektreserv
SFS 2003:436Lag (2003:436) om effektreserv
EFTA
SFS 1980:447Tillkännagivande (1980:447) om avtalet mellan EFTA-länderna och Spanien, m.m.
SFS 1960:198Kungörelse (1960:198) med anledning av Sveriges tillträde till den i Stockholms den 4 januari 1960 undertecknade konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
SFS 1970:16Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen
SFS 1966:671Förordning (1966:671) om bevis för vinnande av områdesbehandling enligt konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen;
SFS 1991:1259/r1/ Tillkännagivande (1991:1259) om Liechtensteins medlemskap i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA);
SFS 1993:1749Förordning (1993:1749) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och övriga länder anslutna till konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA-länder)
SFS 1986:45Tillkännagivande (1986:45) om Finlands medlemskap i EFTA
se ävenfrihandel
frihandel
EG
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
frihandel
EFTA-stater
SFS 1994:1693Lag (1994:1693) om övergångsbestämmelser för en period efter vissa EFTA-staters anslutning till Europeiska unionen
efterforskningsförordning
SFS 1988:1039Efterforskningsförordning (1988:1039)
SFS 1980:489Efterforskningsförordning (1980:489);
efterlevande
se ävenfamiljepensionsbestämmelse
efterlevandepension
SFS 2000:461Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
SFS 2000:462Lag (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
efterlevandestöd
se ävenefterlevandepension
efterlevandepension
efterlysningskungörelse
SFS 1969:293Efterlysningskungörelse (1969:293)
efterspaning
se ävenvärnpliktig
EG
SFS 1972:698Kungörelse (1972:698) om avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen
SFS 1999:710Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder
SFS 1990:966/r1/ Tillkännagivande (1990:966) av ett avtal mellan den Europeiska ekonomiska gemenskapen och EFTA-länderna om en procedur för informationsutbyte inom området tekniska föreskrifter;
SFS 1993:1750Förordning (1993:1750) om frihandel i varuutbytet mellan Sverige och Europeiska gemenskapen (EG) för vissa bearbetade jordbruksvaror m.m.
SFS 2001:352Tillkännagivande (2001:352) om rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
SFS 1994:1854Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 2006:1032Tillkännagivande (2006:1032) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 1998:579Förordning (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder
SFS 1995:642Tillkännagivande (1995:642) av Bilaga I lista G och Bilaga II till Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen
SFS 2007:601Tillkännagivande (2007:601) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
se äventullfrihet
strukturstöd
fiskeripolitik
jordbruksprodukt
stödgivningsbegränsning
regionalpolitiskt företagsstöd
EG:s domstol
SFS 1998:1352Tillkännagivande (1998:1352) enligt lagen (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
SFS 2006:502Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol
SFS 1997:895Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
egen bostad
se ävenuthyrning
egenavgift
se ävenriksfärdtjänst
egendomsnämnden
SFS 1989:673Kammarkollegiets föreskrifter (1989:673) om uppgifter som egendomsnämndens förteckning över den kyrkliga jorden och pastoratens prästlönefonder skall innehålla;
egenkontroll
se ävenverksamhetsutövare
egenpension
se äventjänstepension
egenproducerad elenergi
SFS 2016:899Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi
egenregibygge
se ävenbostadslån
EG-gödselmedel
SFS 2004:12Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel
EG-handelsgödsel
SFS 1992:1684Lag (1992:1684) om EG-gödselmedel
egnahem
SFS 1987:258Förordning (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem
egnahemsfastighet
SFS 1987:408Förordning (1987:408) om inlösen av egnahemsfastigheter och bostadsrätter
SFS 1976:257Förordning (1976:257) om lån för förvärv av egnahemsfastighet i vissa fall
egnahemslån
SFS 1978:396Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån
E-hälsomyndighet
SFS 2013:1031Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
SFS 1997:898Förordning (1997:898) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2007:972Förordning (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
SFS 2015:744Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
ekodesign
SFS 2016:187Förordning (2016:187) om ekodesign
SFS 2009:927Förordning (2009:927) om tillsyn över energirelaterade produkter som omfattas av bestämmelserna i lagen (2008:112) om ekodesign
SFS 2008:141Förordning (2008:141) om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
SFS 2008:142Förordning (2008:142) om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
ekologi
se ävenjordbruksprodukt
ekologisk hållbarhet
SFS 1998:23Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället
se äveninstitut för ekologisk hållbarhet Statens
investeringsprogram
bostadsbyggande
ekologisk odling
se ävenarealbidrag
ekologisk omställning
SFS 1995:1044Förordning (1995:1044) om bidrag till ekologisk omställning
ekologisk produkt
SFS 1992:1085Förordning (1992:1085) om utförsel av ekologiskt framställda produkter m. m.
ekologiskt hållbar samhällsutveckling
SFS 1996:1378Förordning (1996:1378) om statligt investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling
ekonomiadministrativ föreskrift
SFS 1986:453Förordning (1986:453) om upphävande av vissa ekonomiadministrativa föreskrifter m.m.
ekonomisk brottslighet
SFS 1997:899Förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet
se ävenmyndighetssamverkan
Riksenheten mot ekonomisk brottslighet
ekonomisk förening
SFS 1969:228Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar
SFS 1951:308Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar
SFS 1951:309Lag (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar
SFS 1952:495Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.
SFS 1987:667Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1987:668Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1987:978Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar
se ävenstyrelserepresentation
styrelserepresentation
ekonomisk hjälp
se ävenvärnpliktig
ekonomisk kommission för Europa
se ävenECE
ekonomisk verkan
se äventullförfarande
tullförfarande
ekonomisk zon
SFS 1992:1140Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
SFS 1992:1226Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon
ekonomiska föreningar
SFS 1911:55Lag (1911:55) om ekonomiska föreningar
Ekonomiska och monetära unionen
se ävenEMU
ekonomiska rådet
SFS 1988:1214Förordning (1988:1214) med instruktion för Ekonomiska rådet
SFS 1987:1057Förordning (1987:1057) med instruktion för ekonomiska rådet /r2/ Inledande bestämmelser
ekonomiskt försvar
SFS 1978:706Förordning (1978:706) om länsstyrelses verksamhet inom det ekonomiska försvaret;
ekonomiskt intresse
se ävenveterinär service
Ekonomistyrningsverket
SFS 2010:1764Förordning (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 2016:1023Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 1998:417Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
SFS 2003:884Förordning (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket
el
SFS 1999:716Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
SFS 1995:1179Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el
SFS 1994:1806Förordning (1994:1806) om systemansvaret för el
SFS 2010:853Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el
se ävenhandel med el
elabonnentavgift
SFS 1993:560Förordning (1993:560) om elabonnentavgift
elanvändare
SFS 2011:931Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
elanvändning
se äveninvesteringsbidrag
elavgift
SFS 1995:1296Förordning (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet
elberedskap
SFS 1997:294Förordning (1997:294) om elberedskap
elberedskapslag
SFS 1997:288Elberedskapslag (1997:288)
elbusspremie
SFS 2016:836Förordning (2016:836) om elbusspremie
elcertifikat
SFS 2003:120Förordning (2003:120) om elcertifikat
SFS 2011:1200Lag (2011:1200) om elcertifikat
SFS 2011:1480Förordning (2011:1480) om elcertifikat
eldbegängelse
se ävendödsbevis
eldfarlig olja
se ävenolja
eldfarligt ämne
se ävenpostbefordran
eldistributionsanläggning
SFS 1976:240Lag (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
SFS 1976:241Förordning (1976:241) om tillämpningen av lagen (1976:240) om förvärv av eldistributionsanläggning m.m.
eldrivet fordon
se ävenvägtrafikskatt
eldsvådefond
SFS 1981:296Lag (1981:296) om eldsvådefonder
E-legitimationsnämnden
SFS 2010:1497Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
elektorsförsamling
SFS 2009:976Förordning (2009:976) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
SFS 2009:1273Förordning (2009:1273) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
SFS 2012:520Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd
SFS 1979:728Förordning (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd
se ävenforskningsråd
elektrifiering
SFS 1999:189Förordning (1999:189) om stöd till viss elektrifiering
elektrisk anläggning
SFS 2004:875Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar
SFS 1915:288Kungörelse (1915:288) angående förbud att utan särskilt tillstånd framdraga enskild telegraf-, telefon- eller annan svagströmsledning över riksgränsen;
SFS 1902:71 s.1Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
SFS 1979:466Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
SFS 1958:558Kungörelse (1958:558) om elektrisk svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
SFS 1972:463Kungörelse (1972:463) med vissa bestämmelser om elektriska svagströmsledningar
elektrisk energi
se ävenförbrukningsmätning
elektrisk kraft
SFS 1983:1104Lag (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
SFS 1982:1201Lag (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft
se ävenenergiskatt
elektrisk materiel
SFS 1989:420Förordning (1989:420) om elektrisk materiel
SFS 1977:585Förordning (1977:585) om elektrisk materiel m.m.
SFS 1993:1068Förordning (1993:1068) om elektrisk materiel
elektrisk produkt
se ävenproducentansvar
elektriska inspektion statens
SFS 1988:809Förordning (1988:809) med instruktion för statens elektriska inspektion
SFS 1983:592Förordning (1983:592) med instruktion för statens elektriska inspektion
elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 1993:1067Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 2016:363Förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet
SFS 1992:1512Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
elektronik
SFS 2016:1067Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
elektronisk anslagstavla
SFS 1998:112Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
elektronisk förvaltning
SFS 2003:769Förordning (2003:769) med instruktion för Nämnden för elektronisk förvaltning
elektronisk identifiering
SFS 2016:561Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
SFS 2016:576Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
se ävenvalfrihetssystem
elektronisk kommunikation
SFS 2012:278Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet
SFS 2001:638Förordning (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
SFS 2003:389Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:396Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation
SFS 2003:397Förordning (2003:397) om införande av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
elektronisk kontroll
SFS 1994:451Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
SFS 1994:1060Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
elektronisk produkt
se ävenproducentansvar
elektronisk signatur
SFS 2000:832Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
SFS 2000:833Förordning (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer
elektroniska pengar
SFS 2002:157Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar
elektroniska vägtullssystem
SFS 2013:1164Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
elektroniskt
se äveninformationsutbyte
elektroniskt kungörande
SFS 2007:231Förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter
elektroniskt material
SFS 2012:492Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
se ävenpliktexemplar
elev
se ävenhandikappad
elevhem
SFS 1961:210Förordning (1961:210) om elevhem inom det obligatoriska skolväsendet
SFS 1965:136Lag (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade barn m.fl.
elevplats
se ävengymnasieskola
elevresa
SFS 1983:599Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor
SFS 1991:1110Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
SFS 1991:1120/r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;
elförordning
SFS 1994:1250Elförordning (1994:1250)
SFS 1982:548Elförordning (1982:548)
SFS 2013:208Elförordning (2013:208)
elförsörjning
SFS 1959:369Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning
elförsörjningsnämnd
SFS 1985:921Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden
Elförsörjningsnämnden
SFS 1988:520Förordning (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden
elimineringsdatabas
SFS 2014:400Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
SFS 2014:405Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas
elinstallatörsförordning
SFS 1975:967Elinstallatörsförordning (1975:967);
SFS 1990:806Elinstallatörsförordning (1990:806)
elkraftanläggning
se ävenundanförsel
ellag
SFS 1997:857Ellag (1997:857)
elmätare
SFS 1979:146Förordning (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare;
elnätsföretag
se ävenintäktsram
elproduktion
SFS 2000:614Förordning (2000:614) om stöd till småskalig elproduktion
elproduktionsenhet
SFS 2006:2Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
elsäkerhetslag
SFS 2016:732Elsäkerhetslag (2016:732)
Elsäkerhetsverket
SFS 2007:1121Förordning (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket
SFS 1992:1139Förordning (1992:1139) med instruktion för Elsäkerhetsverket
elutrustning
se ävenproducentansvar
elvärme
SFS 2005:1255Förordning (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
emblem
se ävenSjöfartsverket
emission
se ävenaktiemarknadsbolag
Emmaboda kommun
se ävendistansundervisning
EMU
SFS 1999:1Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen
energi
SFS 1976:757Förordning (1976:757) om vissa åtgärder inom statsförvalt ningen för att minska förbrukningen av energi
se ävenupphandling
energibesparande åtgärd
SFS 1982:1273Förordning (1982:1273) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.
SFS 1982:264Förordning (1982:264) om statsbidrag till energibesparande åtgärder i byggnader m.m. som tillhör vissa organisationer och stiftelser
energideklaration
SFS 2006:985Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader
SFS 2006:1592Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader
energieffektiv vara
se äveninköp
energieffektivisering
SFS 2004:1198Förordning (2004:1198) om program för energieffektivisering
SFS 2005:30Lag (2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor
se ävenbostadsområde
energieffektivitet
SFS 2006:1587Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus
energiforskning
SFS 2008:761Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet
SFS 1998:222Förordning (1998:222) om statligt stöd till energiforskning
SFS 1987:819Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning
SFS 1979:319Förordning (1979:319) om statligt stöd till energiforskning
energiforskningsnämnden
SFS 1988:522Förordning (1988:522) med instruktion för energiforskningsnämnden
SFS 1982:587Förordning (1982:587) med instruktion för energiforskningsnämnden
energiförsörjning
SFS 2003:564Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning
SFS 1999:213Förordning (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige
se ävenDelegationen för energiförsörjning i Sydsverige
energiinvestering
SFS 1985:631Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar
energikartläggning
SFS 2014:347Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag
SFS 2014:266Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag
Energimarknadsinspektionen
SFS 2007:1118Förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
SFS 2016:742Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
energimyndighet Statens
SFS 2014:520Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet
SFS 1997:868Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet
energimätning
SFS 2014:348Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader
SFS 2014:267Lag (2014:267) om energimätning i byggnader
energiområde
se ävenkostnads-nyttoanalys
energiområdet
SFS 1998:22Förordning (1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet
SFS 1991:1099Förordning (1991:1099) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet, m.m.
se ävenkostnads-nyttoanalys
energirelaterad produkt
SFS 2011:721Lag (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter
energirådgivning
SFS 2016:385Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
SFS 1997:1322Förordning (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning
energiskatt
SFS 1994:1776Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2002:837Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003
SFS 2013:859Förordning (2013:859) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2014
SFS 2011:1134Förordning (2011:1134) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2012
SFS 2012:700Förordning (2012:700) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013
SFS 2015:595Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016
SFS 2014:1328Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 2008:853Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
SFS 2010:178Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 2010:1521Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011
SFS 2006:1204Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007
SFS 2007:995Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008
SFS 2016:1019Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
SFS 1964:351Förordning (1964:351) om allmän energiskatt
SFS 1974:992Lag (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt
SFS 2005:964Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006
SFS 1994:1405Förordning (1994:1405) om fastställande av omräknade belopp för allmän energiskatt för år 1995
SFS 1994:40Lag (1994:40) om tillfällig kompensation för viss energiskatt
SFS 1995:1223Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
SFS 1998:1626Förordning (1998:1626) om faställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1999
energisparbidrag
SFS 1983:1112Förordning (1983:1112) om statliga energisparbidrag för vissa åtgärder i bostadshus
energisparlån
SFS 1980:1068Förordning (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån
energiteknik
SFS 1986:191Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
SFS 1998:653Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik
SFS 1998:654Förordning (1998:654) om energiteknikbidrag
se äventeknikupphandling
energiteknikfonden
SFS 1988:805Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
energiverk statens
SFS 1988:808Förordning (1988:808) med instruktion för statens energiverk
engångsartikel
se ävenfabrikssteriliserad engångsartikel
engångsbelopp
se ävenreservpension
enhetlig beteckning
SFS 1987:192Förordning (1987:192) om enhetliga beteckningar för mål och vissa ärenden m. m.
enkelt bolag
se ävenhandelsbolag
handelsbolag
enmansföretag
SFS 2016:1053Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
ensamkommande barn
se ävengod man
ensamrätt
se ävenbärgning
ensamstående med barn
SFS 1992:149Förordning (1992:149) om särskilt bidrag till ensamstående med barn
enskild fiskerätt
se ävenfiskerätt
enskild järnväg
SFS 1985:1075Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.
SFS 1989:108Förordning (1989:108) med bemyndigande för banverket att pröva vissa frågor om enskilda järnvägar
enskild väg
SFS 1939:608Lag (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1939:609Lag (1939:609) om förmånsrätt för vissa fordringar enligt lagen om enskilda vägar;
SFS 1940:72Kungörelse (1940:72) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt m.m. rörande förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
SFS 1971:1065Kungörelse (1971:1065) om viss underrättelseskyldighet i mål angående förrättning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1960:335Kungörelse (1960:335) angående ersättning till vissa förrättnings män för förrättning enligt lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar
SFS 1992:360Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1997:620Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
se ävenstöd
enskild väghållning
SFS 1989:891Förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning
SFS 1979:788Förordning (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning
enskilda arkiv
se ävenstatsbidrag
entreprenadförhållande
se ävenskola
epileptikeranstalt
se ävenbarnbidrag
epizootiförordning
SFS 1980:371Epizootiförordning (1980:371)
SFS 1999:659Epizootiförordning (1999:659)
epizootilag
SFS 1980:369Epizootilag (1980:369)
SFS 2006:1038Tillkännagivande (2006:1038) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
ersättning till ledamot
se ävenkyrkomöte
ersättningsanspråk
SFS 2005:77Förordning (2005:77) om kontroll av vissa ersättningsanspråk m.m.
ersättningsfond
SFS 1990:663Lag (1990:663) om ersättningsfonder
ersättningsförordning
SFS 1991:354Ersättningsförordning (1991:354);
ersättningsgaranti
se ävenbodelning
bostad
ersättningskrav
se ävenjärnväg
ersättningslån
se ävenbostadsändamål
Ersättningsnämnden
SFS 2013:53Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden
SFS 2012:666Förordning (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden
SFS 2012:667Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden
ersättningsskatt
SFS 1933:395Lag (1933:395) om ersättningsskatt
ersättningsstadga
SFS 1971:1197Ersättningsstadga (1971:1197) för riksdagens ledamöter
ersättningstrafik
se ävenkollektiv ersättningstrafik
ESK
SFS 1994:716Lag (1994:716) om rättslig ställning för institutioner inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)
Estonia
se ävengravfrid
etableringsinsats
SFS 2010:197Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
se ävennyanländ invandrare
etableringssamtal
se ävennyanländ invandrare
etableringsstöd
SFS 1982:702Förordning (1982:702) om etableringsstöd till vissa jordbrukare, m.m.
etikprövning
se ävenforskning
etikprövningsnämnd
SFS 2003:617Förordning (2003:617) med instruktion för Centrala etikprövningsnämnden
SFS 2007:1069Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnder
etnisk diskriminering
SFS 2007:1037Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SFS 1986:442Lag (1986:442) mot etnisk diskriminering
SFS 1999:130Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
SFS 1999:131Lag (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
SFS 1994:134Lag (1994:134) mot etnisk diskriminering
SFS 1988:895Förordning (1988:895) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
etnisk grund
se ävenstatsbidrag
etnografiska museet
SFS 1966:265Förordning (1966:265) med instruktion för etnografiska museet
EU
SFS 2014:786Tillkännagivande (2014:786) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 2014:787Tillkännagivande (2014:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
SFS 2014:788Tillkännagivande (2014:788) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2014:1526Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)
SFS 2014:1527Tillkännagivande (2014:1527) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2015:942Tillkännagivande (2015:942) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.
SFS 2015:943Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2016:912Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen
SFS 2016:1057Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
se ävenEuropeiska unionen
Europeiska unionen
Tullverket
Tullverkets befogenhet
livsmedel
arvsförordning
straffrättsliga förfaranden
finansiella intressen
jordbruksprodukter
Europeiska unionen
äkthetskontroll
statsstöd
tullinformationssystem
projektbidrag
EFTA-stater
konkurrens
EU:s Atenförordning
SFS 2014:1462Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning
EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS 2016:1306Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
SFS 2016:1316Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning
EU:s passagerarförordningar
SFS 2014:1463Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
SFS 2014:1344Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar
EU:s strukturfond
SFS 2014:1383Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
EU-medlemskap
SFS 1994:2035Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska unionen
se ävenfolkomröstning
euro
SFS 2003:39Förordning (2003:39) om statsbidrag för folkbildning om euron
SFS 2003:83Lag (2003:83) om folkomröstning om införande av euron
europabolag
SFS 2004:575Lag (2004:575) om europabolag
europakooperativ
SFS 2006:595Lag (2006:595) om europakooperativ
Europaparlamentet
SFS 1994:1650Lag (1994:1650) om riksdagens val av företrädare för Sverige i Europaparlamentet
SFS 1995:374Lag (1995:374) om val till Europaparlamentet
SFS 1995:461Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
SFS 1995:564Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
se äventjänstepension
statsbidrag
europapolitiska studier
SFS 2008:748Förordning (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
SFS 2007:1228Förordning (2007:1228) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
SFS 2006:948Förordning (2006:948) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier
Europaskola
SFS 1995:1027Förordning (1995:1027) om tidsbegränsning av anställning av personal vid Europaskolorna
europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1178Förordning (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
SFS 2003:1179Förordning (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
europeisk gruppering
se ävenregister
europeisk miljömärkning
se ävenmiljömärkning
europeisk skyddsorder
SFS 2015:642Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder
SFS 2015:646Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder
Europeiska ekonomiska gemenskapen
se ävenEG
EG
europeiska flyktingfonden
SFS 2001:22Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden
Europeiska gemenskapen
SFS 2002:144Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan
Europeiska regionala utvecklingsfonden
se ävenstöd
Europeiska unionen
SFS 2015:257Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
SFS 2016:605Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 1994:2063Förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 2013:470Förordning (2013:470) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
SFS 2012:843Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 2012:848Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning
SFS 1994:1500Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1994:1501Tillkännagivande (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
se ävenfrivårdspåföljd
frivårdspåföljd
frihetsberövande påföljd
frihetsberövande påföljd
övervakningsåtgärder
övervakningsåtgärder
förverkande
europeiskt bistånd
se ävenfond
euroredovisning
SFS 2000:46Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
examen
SFS 1993:956Förordning (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS 1993:792Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
se ävenMusikaliska akademien
exekutionsväsendet
SFS 1988:784Förordning (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet
se ävenautomatisk databehandling
avlöningsbestämmelse
exekutiv förrättningsman
se ävenrestavgift
exizootilag
SFS 2007:934Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
expansionsmedel
SFS 1993:1537Lag (1993:1537) om expansionsmedel
expediering
se ävenindelning
expedition
se ävenregeringsärende
expeditionsavgift
SFS 1975:1129Förordning (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata
SFS 1987:15Förordning (1987:15) om expeditionsavgifter vid utlandsmyndigheterna
expeditionskungörelse
SFS 1964:618Expeditionskungörelse (1964:618)
experimentbyggande
SFS 1990:818Förordning (1990:818) om bidrag för experimentbyggande m.m.
SFS 1990:916Förordning (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande
Expertgruppen för EU-frågor
SFS 2001:204Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor
explosiv vara
SFS 1949:341Förordning (1949:341) om explosiva varor
SFS 1957:232Förordning (1957:232) om explosiva varor för försvarets behov m.m.
SFS 1975:69Lag (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor
se ävenbrandfarlig vara
brandfarlig vara
brandfarlig vara
brandfarlig vara
explosivt ämne
se ävenpostbefordran
exportanmälan
SFS 1997:572Förordning (1997:572) om anmälan om viss export till Irak
exportbutik
SFS 1999:445Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2014:1513Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats
se ävenförsäljning
exportdeposition
SFS 1986:38Förordning (1986:38) om återbetalning av exportdepositioner för skogsprodukter
se ävenskogsprodukt
exportkredit
se ävenkreditmarknadsföretag
exportkreditfinansiering
SFS 1981:665Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd
exportkreditgaranti
SFS 1986:265Förordning (1986:265) om exportkreditgaranti
SFS 1990:113Förordning (1990:113) om exportkreditgaranti
SFS 2007:656Förordning (2007:656) om exportkreditgaranti
Exportkreditnämnden
SFS 2007:1217Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden
SFS 1983:536Förordning (1983:536) med instruktion för exportkreditnämnden
SFS 1988:1225Förordning (1988:1225) med instruktion för Exportkreditnämnden
exportkreditstöd
SFS 1978:401Lag (1978:401) om exportkreditstöd
SFS 1978:402Förordning (1978:402) om villkor för exportkreditstöd
exportreglering
se ävenimportreglering
importreglering
exportvagnsförteckning
SFS 1973:779Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:779) om beskattning av motorfordon, som är infört i svensk exportvagnsförteckning
exportvagnskungörelse
SFS 1964:39Exportvagnskungörelse (1964:39)
expropriationskungörelse
SFS 1972:727Expropriationskungörelse (1972:727)
expropriationslag
SFS 1972:719Expropriationslag (1972:719)
extraordinär händelse
se ävenfredstid
fredstid
fredstid