Alfabetiskt register från A till Ö.

A

abortlag
SFS 1974:595Abortlag (1974:595)
Abraham Rydbergs Stiftelse
SFS 1941:939Brev (1941:939) till direktionen för Abraham Rydbergs Stiftelse till danande av skickliga sjömän angående fastställelse av nytt reglemente för stiftelsen
ackord
SFS 1940:677Cirkulär (1940:677) angående bemyndigande för Kungl. Maj:t att biträda ackord och eljest eftergiva statens rätt med avseende å lån från statens utlåningsfonder m.m.
SFS 1993:892Lag (1993:892) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
SFS 1998:413Förordning (1998:413) om ackord rörande statliga fordringar m.m.
SFS 1965:852Förordning (1965:852) om ackord och avskrivning rörande vissa skatter;
se ävenkonkurs
ackordskungörelse
SFS 1970:858Ackordskungörelse (1970:858)
ackordslag
SFS 1970:847Ackordslag (1970:847)
ackreditering
SFS 2011:791Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
SFS 2011:811Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll
ackumulatortank
se äveninvesteringsbidrag
ackumulerad inkomst
SFS 1951:763Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst
ADB-system
SFS 1981:266Förordning (1981:266) om investeringar i statliga ADB-system
adel
SFS 1723:1016 1Ridderskapets och adelns privilegier (1723:1016 1)
administration
se ävenstatliga lån
bostadslån
administrativ indelning
se ävenmantalssättning
administrativt bistånd
se äventullmyndighet
adopterad
se ävenstatsbidrag
adoption
SFS 2008:796Tillkännagivande (2008:796) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2013:304Tillkännagivande (2013:304) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1997:191Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1997:706Tillkännagivande (1997:706) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 1988:1463Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn
SFS 1988:1464Förordning (1988:1464) om bidrag vid adoption av utländska barn
SFS 1942:664Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn
SFS 1971:796Lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption
SFS 1976:834Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption
SFS 2005:599Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
SFS 2005:783Tillkännagivande (2005:783) om staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
se ävennämnd för internationella adoptionsfrågor Statens
adoptionsförmedling
SFS 1997:192Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
adoptionshjälp
se äveninternationell adoptionshjälp
adoptionssammanslutning
se ävenstatsbidrag
adoptivbarn
SFS 1984:1096Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
se ävenbidragsförskott
adressregister
se ävenpersonregister
advokat
SFS 2002:143Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz
advokatbyrå
SFS 1980:547Förordning (1980:547) om de allmänna advokatbyråerna
SFS 1980:548Förordning (1980:548) med instruktion för de allmänna advokatbyråerna
advokatsamfund
se ävenSveriges Advokatsamfund
affärsdrivande verksamhet i utlandet
SFS 1981:673Förordning (1981:673) med vissa bestämmelser för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet
affärsverket FFV
SFS 1988:365Förordning (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV
SFS 1976:723Förordning (1976:723) med instruktion för affärsverket FFV
Affärsverket svenska kraftnät
SFS 1991:2013Förordning (1991:2013) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
akt
se ävenkonkurs
aktie
SFS 1992:1091Lag (1992:1091) om inkomstskatteregler vid utskiftning av aktier i vissa fall
se ävenutdelning
Svensk interkontinental lufttrafik aktiebolag (SILA)
Atomenergi aktiebolaget
stämpelskatt
aktiebolag
SFS 1974:990Lag (1974:990) om den skattemässiga behandlingen med anledning av övergång från aktiebolag till annan företagsform, m.m.
SFS 1993:958Förordning (1993:958) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
SFS 1946:78Kungl. Maj:ts Förordning (1946:78) med vissa bestämmelser angående aktiebolags rätt att vid taxering njuta avdrag för överföring av medel till pensionsstiftelse m.m.;
se ävenvinstutdelning
vinstutdelning
styrelserepresentation
styrelserepresentation
Aktiebolaget Svensk Bilprovning
SFS 1997:844Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
aktiebolagsförordning
SFS 1975:1387Aktiebolagsförordning (1975:1387)
aktiebolagsförordningen
SFS 2005:559Aktiebolagsförordning (2005:559)
aktiebolagslag
SFS 1975:1386Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
aktiebolagslagen
SFS 2005:551Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 2005:552Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)
aktiebolagsregister
SFS 1976:933Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.
aktiebrev
se ävenstämpelfrihet
aktiefond
se ävenfondbolag
aktiefondslag
SFS 1974:931Aktiefondslag (1974:931);
aktiehantering
SFS 1970:596Lag (1970:596) om förenklad aktiehantering
SFS 1970:600Förordning (1970:600) om förenklad aktiehantering
SFS 1987:623Lag (1987:623) om förenklad aktiehantering
aktiekapital
SFS 1996:761Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
aktiekontoförordning
SFS 1989:845Aktiekontoförordning (1989:845)
aktiekontolag
SFS 1989:827Aktiekontolag (1989:827)
SFS 1989:828Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)
SFS 1989:844Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.
SFS 1990:1214Förordning (1990:1214) om ikraftträdande av lagen (1990:970) om ändring i aktiekontolagen (1989:827) m. m.
aktiemarknad
SFS 2006:451Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
aktiemarknadsbolag
SFS 1987:464Lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.
aktiesparfond
SFS 1978:428Lag (1978:428) om aktiesparfonder
aktieutdelning
SFS 1967:94Lag (1967:94) om avdrag vid inkomsttaxeringen för viss aktieutdelning
aktivitetsstöd
SFS 2002:986Förordning (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning
SFS 1996:1100Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd
aktuarie
SFS 1984:290Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring
alarmeringscentral
SFS 1981:1104Lag (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler
alkohol
se ävenvägtransportkontroll
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
SFS 2007:1216Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
alkoholbrott
SFS 1992:62/r1/ Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.;
alkoholdryck
SFS 1978:763Lag (1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker
se ävenmarknadsföring
alkoholförordning
SFS 1994:2046Alkoholförordning (1994:2046)
SFS 2010:1636Alkoholförordning (2010:1636)
alkoholhaltig dryck
SFS 1958:205Lag (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
alkoholhaltigt läkemedel
se ävenapotek
Alkoholinspektionen
SFS 1994:2047Förordning (1994:2047) med instruktion för Alkoholinspektionen
SFS 1996:612Förordning (1996:612) med instruktion för Alkoholinspektionen
alkohollag
SFS 1994:1738Alkohollag (1994:1738)
SFS 2010:1622Alkohollag (2010:1622)
alkoholpåverkan
se ävenläkare
alkoholskatt
SFS 2010:173Förordning (2010:173) om alkoholskatt
SFS 1994:1564Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 1995:1222Förordning (1995:1222) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1996
SFS 1997:761Förordning (1997:761) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998
SFS 1996:998Förordning (1996:998) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1997
Alkoholsortimentsnämnden
SFS 1994:2048Förordning (1994:2048) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
alkoholtransport
se ävenpunktskattekontroll
punktskattekontroll
alkoholutandningsprov
SFS 1976:1090Lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov
SFS 1976:1091Förordning (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov
alkoholvara
SFS 1936:13Kungörelse (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
SFS 1934:65Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror
allemansfond
SFS 1994:1851Lag (1994:1851) om skattelättnader för sparande i allemansfond
allemanssparande
SFS 1995:295Riksgäldskontorets föreskrifter (1995:295) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1994:1334Riksgäldskontorets föreskrifter om gällande räntesats för allemanssparandet (1994:1334)
SFS 1994:16Riksgäldskontorets föreskrifter (1994:16) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1993:999Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:999) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1993:511Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:511) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:1009/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1009) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1993:1152Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:1152) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1992:1198/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:1198) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:765Förordning (1992:765) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:890) om allemanssparande
SFS 1993:35Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:35) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1993:90Riksgäldskontorets föreskrifter (1993:90) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:958/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:958) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1996:888Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:888) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:925Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:925) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:809Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:809) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:843Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:843) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1995:1137Riksgäldskontoretets föresrifter (1995:1137)
SFS 1996:23Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:23) om gällande räntesats för allmemanssparandet
SFS 1996:128Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:128) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:193Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:193) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:336Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:336) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:514Riksgäldskontorets föreskrifter (1996:514) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1996:1139Rikgäldskontorets föreskrifter (1996:1139) om gällande räntesats för allemanssparandet
SFS 1988:847Lag (1988:847) om skattelättnader för allemanssparande
SFS 1983:890Lag (1983:890) om allemanssparande
SFS 1983:891Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande
SFS 1992:42/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:42) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:1783/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1783) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:1170/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:1170) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:87/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:87) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1989:781/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:781) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:1125/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1125) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:683/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:683) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:127/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:127) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1991:186/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1991:186) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1992:265/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1992:265) om gällande räntesats för allemanssparandet; Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890) om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för riksgäldskontoret.
SFS 1992:689Lag (1992:689) om premiegrundande allemanssparande
SFS 1989:690/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1989:690) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:100/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet;
SFS 1990:649/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:649) om gällande räntesats för allemanssparandet;
allmän avgift
se ävenomföring
allmän domstol
SFS 1987:452Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
se ävenledamot
protokollskungörelse
allmän försäkring
SFS 1971:831Kungörelse (1971:831) om pensionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1959:551Lag (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1962:382Lag (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring
SFS 1962:394Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.
SFS 1962:403Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.
SFS 1962:584/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;
SFS 1962:661Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken
SFS 1980:624Förordning (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
SFS 1967:642Kungörelse (1967:642) om underrättelser rörande försäkrade enligt lagen om allmän försäkring m.m.
SFS 1967:101/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1967:101) med förordnande enligt 5 § kungörelsen den 25 maj 1962 (nr 388) angående ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmän försäkring;
se ävenbasbelopp
basbelopp
basbelopp
föräldrapenning
sjukförsäkringsersättning
basbelopp
basbelopp
allmän försäkringskassa
se ävensjukförsäkringsregister
allmän förvaltningsdomstol
se ävenledamot
mål
allmän handling
SFS 1994:1383Lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
SFS 1994:1495Förordning (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring
SFS 2015:602Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
SFS 2015:605Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
se ävenSvenska kyrkan
allmän ordning
SFS 1916:149Kungörelse (1916:149) angående vad militär personal i vissa fall har att iakttaga vid upprätthållande av allmän ordning m.m.;
se ävenallvarlig fara
allvarlig fara
allmän pensionavgift
SFS 1994:1966Förordning (1994:1966) om omföring av allmän pensionsavgift
allmän pensionsfond
SFS 2000:194Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
se ävenAP-fond
allmän pensionsplan
se äveninkomsttaxering
allmän sammankomst
SFS 1992:261Förordning (1992:261) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1956:618) om allmänna sammankomster
allmän vattentjänst
SFS 2006:412Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
allmänfarlig sjukdom
se äveninfluensa
allmänheten
se ävenkabelsändning
Allmänna arvsfonden
SFS 1991:952Förordning (1991:952) om försäljning av allmänna arvsfondens fasta egendom m.m.
SFS 1928:281Lag (1928:281) om allmänna arvsfonden;
SFS 1994:952Förordning (1994:952) om Allmänna arvsfonden
SFS 1994:243Lag (1994:243) om Allmänna arvsfonden
SFS 2004:484Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
allmänna myndighetsregistret
SFS 2007:755Förordning (2007:755) om det allmänna myndighetsregistret
Allmänna pensionsfonden
SFS 1983:1092Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden
SFS 1984:287Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.
Allmänna reklamationsnämnden
SFS 2007:1041Förordning (2007:1041) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
SFS 1988:1583Förordning (1988:1583) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
SFS 2004:1034Förordning (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
SFS 2015:739Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
allmänna vattentjänster
SFS 2007:701Förordning (2007:701) om allmänna vattentjänster
allmänningsskog
se ävenhäradsallmänning
allmännyttiga bostadsaktiebolag
SFS 2011:1159Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
allmännyttiga bostadsföretag
SFS 2003:348Förordning (2003:348) om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
allvarlig brottslighet
SFS 2002:444Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
SFS 2010:299Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
allvarlig fara
SFS 2015:1073Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
SFS 2015:1074Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
allvarlig sjukdom
se ävensjukdomsanmälan
sjukdomsanmälan
allvarliga brott
SFS 2007:979Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
SFS 2007:1144Förordning (2007:1144) om fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
alternativ boendeform
se ävengruppbostad
alternativ investeringsfond
SFS 2013:561Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS 2013:587Förordning (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
alternativ odling
SFS 1989:11Förordning (1989:11) om stöd till alternativ odling
alternativ tvistlösning
se ävenkonsumentförhållande
aluminiumburk
SFS 1983:847Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
amerikansk källskatt
SFS 1966:98Riksskattenämndens Kungörelse (1966:98) angående fastställelse av formulär till avräkningsnota på skatteavdrag för amerikansk källskatt
AMU-center
se ävenNordkalottens AMU-center
AMU-gruppen
SFS 1988:1076Förordning (1988:1076) med instruktion för AMU-gruppen;
SFS 1985:833Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen
andelsbyte
SFS 1998:1601Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
andelsöverlåtelse inom koncern
SFS 1998:1602Lag (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner
ANDT-samordning
SFS 2012:606Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.
anhållen
se ävenhäktad
häktad
animalieproduktion
SFS 2015:610Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion
animaliska biprodukter
se ävenfoder
foder
animaliska produkter
se ävenfoder
anläggningsarbete
se ävenupphandling
anläggningskungörelse
SFS 1973:1165Anläggningskungörelse (1973:1165)
anläggningslag
SFS 1973:1151Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
anläggningstillgång
se ävenmedelsredovisning
anläggningsverksamhet
se ävensäsongutjämning
anmälan för samråd
se äventäkt
anmälningsavgift
SFS 2010:543Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
anmälningsplikt
SFS 2004:331Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
anmälningsskyldighet
SFS 2013:352Förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare
se ävenfinansiellt instrument
utlandsresa
anmärkningsmål
SFS 1961:313/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1961:313) om förfarandet i anmärkningsmål;
annons
SFS 1972:266Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
se ävenoffentlig upphandling
annonsering
se ävenPost- och Inrikes Tidning
anpassad kollektivtrafik
se ävenfärdtjänst
anslagsframställning
se ävenårsredovisning
anslagsförordning
SFS 1996:1189Anslagsförordning (1996:1189)
SFS 2011:223Anslagsförordning (2011:223)
SFS 1992:760Anslagsförordning (1992:760)
anslagstavla
SFS 1970:462Lag (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla
se ävenelektronisk anslagstavla
anslutningsutgift
se äventele- och datakommunikation
anstalt
SFS 1968:147Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:147) om den centrala tillsynen över vissa anstalter
se ävenkriminalvård
kriminalvård
anstånd
SFS 2009:99Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
anställningsbehörighet
se ävenhälso- och sjukvård
folktandvården
anställningsfrämjande åtgärd
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
anställningsförhållande
se ävenlagsökning
anställningsförordning
SFS 1965:601Anställningsförordning (1965:601)
SFS 1994:373Anställningsförordning (1994:373)
anställningsintervju
SFS 1981:1269Förordning (1981:1269) om ersättning för kostnader vid anställningsintervjuer m.m.
anställningsskydd
SFS 1982:80Lag (1982:80) om anställningsskydd
SFS 1994:2076Lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m.
anställningsstöd
SFS 1995:320Förordning (1995:320) om ikraftträdande av lagen (1995:287) om anställningsstöd och lagen (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 2015:503Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
anställningstillstånd
SFS 1974:262Kungl. Maj:ts kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
ansvarslivränta
SFS 1973:214Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor
SFS 1973:220Kungörelse (1973:220) om fastställande av procenttal för tillägg till vissa ansvarslivräntor, m.m.
ansvarsnämnd Statens
SFS 1988:1102Förordning (1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
SFS 1986:54Förordning (1986:54) med instruktion för statens ansvarsnämnd
SFS 2007:831Förordning (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd
Ansvarsnämnden för biskopar
SFS 1986:1039Förordning (1986:1039) med instruktion för ansvarsnämnden för biskopar
SFS 1989:7Förordning (1989:7) med instruktion för Ansvarsnämnden för biskopar
ansökningshandling
SFS 1991:1336/r1/ Riksarkivets föreskrifter (1991:1336) om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar;
se ävenutgallring
utgallring
Antarktis
SFS 2006:1111Förordning (2006:1111) om Antarktis
SFS 1994:95Förordning (1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis
SFS 1993:1614Lag (1993:1614) om Antarktis
antidiskrimineringsvillkor
SFS 2006:260Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
antidumpningstull
SFS 1989:696/r1/ Förordning (1989:696) om provisorisk antidumpningstull på vissa träfiberskivor;
anvisning
se ävenföreskrift
begränsning
AP-fond
SFS 2000:192Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS 2000:209Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
SFS 2000:193Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden
apotek
SFS 1963:654Förordning (1963:654) om försäljning från apotek av alkoholhaltiga läkemedel och teknisk sprit, m.m.
Apoteket AB
SFS 2006:33Tillkännagivande (2006:33) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
SFS 2008:129Tillkännagivande (2008:129) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
SFS 2009:905Tillkännagivande (2009:905) av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet
SFS 2005:630Tillkännagivande (2005:630) av avtal mellan staten och Apoteket AB om bolagets verksamhet
Apoteket Aktiebolag
SFS 2010:1063Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal
Apoteksdataförordning
SFS 2009:624Apoteksdataförordning (2009:624)
apoteksdatalag
SFS 2009:367Apoteksdatalag (2009:367)
apotekselev
SFS 1977:535Förordning (1977:535) om utbildning av apotekselever;
apoteksräkning
se ävenarkiv
arbetare
se ävenpensionslöneklass
livränta
arbetarskyddsstyrelsen
SFS 1972:164Förordning (1972:164) med instruktion för arbetarskyddsstyrelsen
se ävenforskningsdelegation
företagshälsovårdsdelegation
arbetarskyddsverket
SFS 1987:393Förordning (1987:393) med instruktion för arbetarskyddsverket
Arbetsdomstolen
SFS 1988:1137Förordning (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen
arbetsförmedling
SFS 1991:746Lag (1991:746) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft;
SFS 1935:113Lag (1935:113) med vissa bestämmelser om arbetsförmedling
SFS 1993:440Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling
SFS 1976:157Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
SFS 1976:267Förordning (1976:267) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen
SFS 2010:536Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen
SFS 2007:1030Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen
se ävenarbetsmarknadspolitiska program
arbetsförmedlingsregister
SFS 1994:459Lag (1994:459) om arbetsförmedlingsregister
SFS 1994:460Förordning (1994:460) om arbetsförmedlingsregister
arbetsförmedlingstvång
SFS 1994:2077Lag (1994:2077) om arbetsförmedlingstvång
arbetsgivaravgift
SFS 1987:592Förordning (1987:592) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för vissa arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för sjömän
SFS 1984:674Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten
SFS 1976:1089Förordning (1976:1089) om redovisning av allmän arbetsgivaravgift
se ävenidrottsförening
Försäkringskassan
arbetsgivare
SFS 1970:215Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt
se äventalan
arbetsförmedling
arbetsförmedling
ungdomslag
arbetsgivarnyckel
SFS 1996:1524Förordning (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel
SFS 1983:142Förordning (1983:142) med regeringens arbetsgivarnyckel
se ävenpensionsfråga
pensionsfråga
arbetsgivarverk statens
SFS 1978:813Förordning (1978:813) med instruktion för statens arbetsgivarverk
SFS 1988:1580Förordning (1988:1580) med instruktion för statens arbetsgivarverk
SFS 1989:517Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk
Arbetsgivarverket
SFS 1994:272Förordning (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket
SFS 2007:829Förordning (2007:829) med instruktion för Arbetsgivarverket
arbetshandikapp
SFS 2000:630Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
arbetshandikappad
SFS 1979:518Förordning (1979:518) om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning, m.m.
arbetshjälpmedel
SFS 1987:409Förordning (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.
SFS 1991:1046Förordning (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel
arbetskonflikt
SFS 1991:1751Förordning (1991:1751) om vissa personalfrågor i samband med arbetskonflikter
SFS 1936:320Lag (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter
SFS 1969:93Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
SFS 1969:78/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:78) om återbetalning av avlöningsförmåner i samband med arbetskonflikt;
SFS 1976:1027Förordning (1976:1027) om tillsättning av statligt reglerad tjänst i samband med arbetskonflikt, m.m.
se ävenbetyg
arbetskraftsuthyrning
se ävenarbetsförmedling
arbetsförmedling
arbetslivscentrum
SFS 1976:943Förordning (1976:943) med instruktion för arbetslivscentrum
Arbetslivsfonden
SFS 1990:130Förordning (1990:130) med instruktion för Arbetslivsfonden
arbetslivsforskning
se ävenRådet för arbetslivsforskning
arbetslivsinriktad rehabilitering
se ävenarbetsmarknadspolitiska program
Arbetslivsinstitutet
SFS 1995:864Förordning (1995:864) med instruktion för Arbetslivsinstitutet
arbetslivsmuseer
SFS 2002:920Förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer
arbetslivsmuseum
SFS 1984:460Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer
arbetslivsutveckling
SFS 1997:1266Lag (1997:1266) om arbetslivsutveckling
SFS 1997:1277Förordning (1997:1277) om arbetslivsutveckling
arbetslös
SFS 1984:523Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet
se ävenvuxenstudiestöd
vuxenstudiestöd
äldre arbetslös
äldre arbetslös
arbetslösa akademiker
se ävensärskild lärarutbildning
arbetslöshet
SFS 1987:946Förordning (1987:946) om tillämpningen av en nordisk överens- kommelse om förmåner vid arbetslöshet
SFS 1977:818Förordning (1977:818) om tillämpning av en konvention den 28 juni 1976 mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ersättning vid arbetslöshet
se ävensjukpenninggrundande inkomst
kontantförmån
sjöman
arbetslöshetsersättning
SFS 1998:345Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
arbetslöshetsförsäkrad
SFS 1976:555Förordning (1976:555) om tillämpning av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge träffad överenskommelse om bestämmelser för tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m.m. i samband med rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade
arbetslöshetsförsäkring
SFS 2003:1108Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 2007:906Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
SFS 1997:835Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1997:238Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1997:240Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor
SFS 1973:731Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:731) med tillämpningsföreskrifter till lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1973:370Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
SFS 1988:1400Förordning (1988:1400) om arbetslöshetsförsäkring
se ävenpersonuppgift
personuppgift
arbetslöshetskassa
SFS 1982:434Förordning (1982:434) om statsbidrag till erkända arbetslöshetskassor
SFS 1997:836Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor
SFS 1976:447Lag (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva fråga om statsbidrag till fiskeföretag
se ävenarbetslöshetsförsäkring
arbetslöshetsnämnd
SFS 1944:475Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd
arbetsmarknaden
se ävengenerationsväxling
arbetsmarknadskommission Statens
se ävenArbetsmarknadsstyrelsen
arbetsmarknadskungörelse
SFS 1966:368Arbetsmarknadskungörelse (1966:368)
arbetsmarknadsnämnd statens
SFS 1988:1106Förordning (1988:1106) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
SFS 1979:579Förordning (1979:579) med instruktion för statens arbetsmarknadsnämnd
arbetsmarknadspolitisk aktivitet
SFS 1998:1781Lag (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
SFS 1998:1784Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 2007:180Förordning (2007:180) om instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
SFS 2007:911Förordning (2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
arbetsmarknadspolitisk verksamhet
SFS 2000:628Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
SFS 1987:405Förordning (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
arbetsmarknadspolitisk åtgärd
SFS 2007:1360Lag (2007:1360) om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
arbetsmarknadspolitiska insatser
SFS 2017:819Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser
se ävennyanländ invandrare
arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1998:1785Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.
SFS 2007:1364Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 2000:625Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 2000:634Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
SFS 1980:631Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.
arbetsmarknadspolitiskt program
se ävengrupplivförsäkring
arbetsmarknadsråd
SFS 1977:575Förordning (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd
Arbetsmarknadsstyrelsen
SFS 1947:970Kungörelse (1947:970) om överflyttande å Arbetsmarknadsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma Statens arbetsmarknadskommission
SFS 2012:419Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd
SFS 2013:33Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal
arbetsmarknadsstöd
SFS 1994:933Förordning (1994:933) om kontant arbetsmarknadsstöd
SFS 1976:1067Förordning (1976:1067) om kontant arbetsmarknadsstöd
arbetsmarknadsutbildning
SFS 1993:719Lag (1993:719) om särskilt studielån för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
SFS 1993:722Förordning (1993:722) om särskilt studielån och särskild dagpenning för den som genomgår arbetsmarknadsutbildning
SFS 1987:406Förordning (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning
se ävengrupplivförsäkring
arbetsmarknadsverket
SFS 1986:739Förordning (1986:739) med instruktion för arbetsmarknadsverket
SFS 1988:1139Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
SFS 2001:623Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
arbetsmiljöavgift
SFS 1995:659Lag (1995:659) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
SFS 1992:846Lag (1992:846) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift
SFS 1992:1330Lag (1992:1330) om tillfällig avvikelse från lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
SFS 1989:484Lag (1989:484) om arbetsmiljöavgift;
SFS 1989:485/r1/ Förordning (1989:485) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att fastställa procentsatser för arbetsmiljöavgift för sjömän;
arbetsmiljöfond
SFS 1974:325Lag (1974:325) om avsättning till arbetsmiljöfond
arbetsmiljöfonden
SFS 1991:1158Förordning (1991:1158) med instruktion för Arbetsmiljöfonden
SFS 1971:803Förordning (1971:803) med instruktion för arbetsmiljöfonden
SFS 1988:731Förordning (1988:731) med instruktion för arbetsmiljöfonden
Arbetsmiljöinstitutet
SFS 1988:732Förordning (1988:732) med instruktion för Arbetsmiljöinstitutet
SFS 1989:57Förordning (1989:57) om tillsättning av tjänst som professor vid arbetsmiljöinstitutet;
arbetsmiljölag
SFS 1977:1160Arbetsmiljölag (1977:1160)
arbetsmiljönämnd Statens
SFS 1982:759Förordning (1982:759) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd
SFS 1988:1141Förordning (1988:1141) med instruktion för statens arbetsmiljönämnd;
Arbetsmiljöverket
SFS 2000:1211Förordning (2000:1211) med instruktion för Arbetsmiljöverket
SFS 2001:706Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
SFS 2007:913Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket
arbetsplats
SFS 1980:483Förordning (1980:483) om statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m.m.
se ävenbilresa
bilresa
bilresa
facklig förtroendeman
arbetsplatsintroduktion
SFS 2003:623Förordning (2003:623) om arbetsplatsintroduktion
SFS 1995:705Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
SFS 1995:711Förordning (1995:711) om arbetsplatsintroduktion
arbetsplatsnära stöd
SFS 2014:67Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete
arbetsrättslig beredskapslag
SFS 1987:1262Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)
arbetsskada
SFS 1977:622Förordning (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten
se ävenArbetsmiljöverket
arbetsskadeförsäkring
SFS 1977:284Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
SFS 1988:1542Förordning (1988:1542) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
SFS 1987:1323/r1/ Förordning (1987:1323) om behörighet att avgöra vissa ärenden enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring;
arbetsställenummer
SFS 1984:533Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
SFS 1984:534Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;
arbetstagare
SFS 2017:319Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare
SFS 1999:678Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare
SFS 1982:1040Förordning (1982:1040) om vissa arbetstagare vid akademiska sjukhuset i Uppsala
SFS 1982:1164Förordning (1982:1164) om vissa arbetstagare vid de statliga ungdomsvårdsskolorna och nykterhetsvårdsanstalterna
se ävenutbildning
nämnd för arbetstagares uppfinningar statens
särskild skydd
anmälningsskyldighet
uthyrning
tjänstemannaanställning
karolinska sjukhuset
lönemedel
uppfinning
värnpliktstjänstgöring
arbetstagarorganisation
SFS 1976:230Lag (1976:230) om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet
arbetstid
SFS 1970:943Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
SFS 2010:1579Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
se äveninlandssjöfart
vägtransportarbete
vägtransport
sjukpenning
arbetstidsförordning
SFS 1982:901Arbetstidsförordning (1982:901)
arbetstidslag
SFS 1982:673Arbetstidslag (1982:673)
arbetstillstånd
SFS 1992:63/r1/ Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.;
arbetstvist
SFS 1976:826Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister
SFS 1974:371Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister
se ävenbetalningsföreläggande
arealbidrag
SFS 1994:755Förordning (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling
se ävenjordbrukare
areella näringar
se ävenmiljö
areella näringar och samhällsbyggande
se ävenForskningsrådet för miljö
Forskningsrådet för miljö
arella näringar och samhällsbyggande
se ävenForskningsrådet för miljö
arkitektur
SFS 2013:71Förordning (2013:71) med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design
Arkitekturmuseet
SFS 2007:1194Förordning (2007:1194) med instruktion för Arkitekturmuseet
SFS 1988:1186Förordning (1988:1186) med instruktion för Arkitekturmuseet
SFS 1978:245Förordning (1978:245) med instruktion för arkitekturmuseet
arkiv
SFS 1979:277Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär (1979:277) angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks m.fl. arkiv
SFS 1955:693Kungl. Maj:ts Cirkulär (1955:693) till samtliga länsstyrelser angående utgallring av handlingar i prövningsnämndernas arkiv
SFS 1961:514/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;
SFS 1950:544Brev (1950:544) till krigsarkivet angående förvaring av krigsfiskalernas arkiv
SFS 1947:323/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1947:323) om utgallring ur statliga ämbetsverks och myndigheters arkiv av till apoteksräkningar hörande bilagor;
SFS 1958:529Kungl.Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;
SFS 1958:530Riksarkivets Cirkulär (1958:530) till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring i kommunernas arkiv
SFS 1921:612Riksarkivets Cirkulär (1921:612) med anvisningar rörande tilläggsförteckningar över allmänna läroverks arkiv
SFS 1933:483Riksarkivets Råd och anvisningar (1933:483) rörande vården av kommunala arkiv
se ävenregeringskansliet
indelning
regeringskansliet
arkivalie
SFS 1951:147Brev (1951:147) till krigsarkivet angående förvaring av krigsdomarnas arkivalier
SFS 1949:719Kungörelse (1949:719) angående överlämnande av kommunala arkivalier till nybildade borgerliga kommuner
arkivet för ljud och bild
SFS 1988:342Förordning (1988:342) med instruktion för arkivet för ljud och bild
SFS 1984:580Förordning (1984:580) med instruktion för arkivet för ljud och bild
arkivförordning
SFS 1991:446Arkivförordning (1991:446)
arkivlag
SFS 1990:782Arkivlag (1990:782)
arkivlokal
SFS 1954:514Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler
arkivstadga
SFS 1961:590Kungl. Maj:ts Allmän arkivstadga (1961:590);
SFS 1962:40Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm
SFS 1968:473Riksarkivets cirkulär (1968:473) om tillämpningen av allmänna arkivstadgan den 10 november 1961 (nr 590)
arkivuppgift
SFS 2013:791Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter
armén
se ävenläkare
arrendator
se ävenarrendeställe
arrendenämnd
SFS 1975:518Förordning (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.
SFS 1975:520Förordning (1975:520) om protokollföring m.m. vid arrendenämnd och hyresnämnd
SFS 2005:1095Förordning (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd
se ävenhyresnämnd
arrendeställe
SFS 1985:658Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället
artistersättning
SFS 1969:5Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning
SFS 1990:328/r1/ Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m. m.;
arv
SFS 1958:52Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente
SFS 1928:280Lag (1928:280) angående införande av lagen om arv
SFS 2015:417Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
se ävenskattebefrielse
arvsfonden
handräckning
arvsfond
se ävenAllmänna arvsfonden
arvsfonden
SFS 1931:68Kungl. Maj:ts Brev (1931:68) till kammarkollegiet och statskontoret angående försäljning i vissa fall av fast egendom, vilken tillfallit allmänna arvsfonden eller ock kronan såsom danaarv
SFS 1978:738Förordning (1978:738) med bemyndigande för kammarkollegiet att pröva ärenden om avstående av arv som tillfallit allmänna arvsfonden
arvsförordning
SFS 2015:422Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
arvskifte
SFS 1933:315Lag (1933:315) angående införande av lagen om boutredning och arvskifte
arvskungörelse
se ävenärvdabalken
arvsskatt
SFS 1940:860Kungl. Maj:ts förordning (1940:860) om rätt att använda försvarsobligation såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt, m.m.;
SFS 1941:164Kungl. Maj:ts förordning (1941:164) om rätt att använda obligationer med 4 procent ränta tillhörande svenska statens andra försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
SFS 1941:416Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1941:417Förordning (1941:417) angående införande av förordningen om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1942:92Kungl. Maj:ts förordning (1942:92) om rätt att använda obligationer med 3 procent ränta tillhörande svenska statens tredje försvarslån såsom betalningsmedel vid erläggande av arvsskatt;
SFS 1958:563Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563)
SFS 1958:564Brev (1958:564) till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag
SFS 1978:922Lag (1978:922) om befrielse från arvsskatt och gåvoskatt i vissa fall
SFS 1982:760Förordning (1982:760) om uppgiftsskyldighet för länsstyrelserna med anledning av ikraftträdandet av lagen (1982:339) om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1983:6Förordning (1983:6) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1970:927Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1987:19Cirkulär (1987:19) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1991:100Cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1992:79Cirkulär (1992:79) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1981:994Förordning (1981:994) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 1988:70Cirkulär (1988:70) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2009:126Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2009:127Tillkännagivande (2009:127) om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
SFS 2005:194Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt
se ävenfideikommiss
fideikommiss
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
asbest
SFS 1985:997Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
asbesthaltigt friktionsbelägg
SFS 1986:683Förordning (1986:683) om förbud mot asbesthaltiga friktionsbelägg i fordon
assistansersättning
SFS 1993:1091Förordning (1993:1091) om assistansersättning
SFS 1993:389Lag (1993:389) om assistansersättning
Astrid Lindgren
se ävenlitteraturpris
asyl-
SFS 2014:1538Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden
asylsökande
SFS 1996:1357Förordning (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande
SFS 1994:137Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1994:361Förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
SFS 1988:153Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m. fl.;
SFS 1988:156Förordning (1988:156) om bistånd åt asylsökande m. fl.
SFS 2002:1118Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
SFS 2016:1363Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare
SFS 2017:193Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
se ävenhälso- och sjukvård
hälso- och sjukvård
folkbildningsinsatser
asylsökande barn
SFS 2001:976Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl.
atomansvarighetslag
SFS 1981:327Förordning (1981:327) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968:45)
Atomenergi aktiebolaget
SFS 1969:740Lag (1969:740) om avdrag vid inkomsttaxeringen för förlust på aktie i aktiebolaget Atomenergi;
atomfartyg
SFS 1964:518/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;
atomolycka
SFS 1970:264Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
SFS 1968:439Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor
attaché
SFS 1985:170Förordning (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd
auditör
SFS 1966:165Instruktion (1966:165) för auditör
automatisk avtalsförlängning
se ävenkonsumentskydd
automatisk databehandling
SFS 1983:167Förordning (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet
SFS 1987:61Förordning (1987:61) om registerföring med hjälp av automatisk databehandling vid vissa myndigheter inom åklagarväsendet
SFS 1974:648Förordning (1974:648) om utgallring ur upptagning för automatisk databehandling
se äventaxeringsrevision
taxeringsrevision
registerföring
automatspel
SFS 1982:636Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel
Automatspelsförordning
SFS 2004:1062Automatspelsförordning (2004:1062)
automobil
se ävenmotorredskap
automobiltrafik
se ävenyrkesmässig trafik
avbetalningsköp
SFS 1978:599Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.
avbytarverksamhet
SFS 1994:1832Förordning (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
SFS 1996:1562Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
avdikningslån
SFS 1929:164Lag (1929:164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån
avdragsskyldighet
se ävenuppdragsersättning
avfall
SFS 2001:512Förordning (2001:512) om deponering av avfall
se ävendumpning
förbränning
avfallsförordning
SFS 2011:927Avfallsförordning (2011:927)
avfallsskatt
SFS 1999:673Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 1999:1218Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
avgas
SFS 1998:1709Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
avgasrening
SFS 1989:422/r1/ Förordning (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar;
SFS 1989:423/r1/ Förordning (1989:423) om statsbidrag till avgasrening av vissa nya bilar;
avgasreningsförordning
SFS 2011:345Avgasreningsförordning (2011:345)
avgifter
se ävenvägtrafikområde
avgiftsbeläggning
SFS 1982:208Förordning (1982:208) om avgiftsbeläggning av statliga biluppställningsplatser m.m.
se ävenforskarservice
avgiftsfrihet
SFS 2016:659Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
SFS 2016:660Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi
avgiftsförordning
SFS 1992:191Avgiftsförordning (1992:191)
avgångsbidrag
SFS 1967:160Kungl. Maj:ts Förordning (1967:160) om frikallelse från skattskyldighet av fond för avgångsbidrag;
avgångsförmån
SFS 2003:55Förordning (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning
avgångsstat
se ävenförsvarsväsende
avgäld
SFS 1917:283Kungörelse (1917:283) angående uppgifter för anteckning i fastighetsregister av vissa beslut rörande avgälder m.m.;
SFS 1905:31 s.1Lag (1905:31 s.1) rörande afgäld från afsöndrad lägenhet;
se ävenavlösning av avgäld
avgöranden
SFS 2014:1518Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall
aviseringsregister
SFS 1995:743Lag (1995:743) om aviseringsregister
SFS 1996:1298Förordning (1996:1298) om aviseringsregister
avkastningsskatt
se ävenpensionsmedel
avkodningsutrustning
SFS 1993:1367Lag (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
avkomsträtt
se äveninteckning
avlidit
se ävenbarn
avlysning
se ävenflottled
vattenområde
avlöningsbestämmelse
SFS 1964:745Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:745) med vissa avlöningsbestämmelser i samband med övergången till den nya organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsendet m.m.
avlöningsförmån
se ävenarbetskonflikt
avlöningsmedel
SFS 1980:440Förordning (1980:440) om överförande av avlöningsmedel som har innehållits på grund av strejk eller lockout
avlösning av avgäld
SFS 1907:15 s.1Lag (1907:15 s.1) angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet
avrundning
SFS 1972:180Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
SFS 1970:1029Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
avräkning
SFS 1985:146Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 1985:498Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten
se ävenutländsk skatt
utbildningsinsats
mervärdeskatt
utbildningsinsats
Riksskatteverket
avräkningsskatt
SFS 1990:609Lag (1990:609) om avräkningsskatt
avskiljande
se ävenhögskoleutbildning
avskrivning
SFS 1966:172Lag (1966:172) om avdrag för avskrivning på skeppskontrakt m.m.
se äventilläggslån
pensionärshem
oljelagringsanläggning
proviant
studielån
ackord
avskrivningskungörelse
SFS 1965:921Avskrivningskungörelse (1965:921);
avstående av arv
se ävenarvsfonden
avsöndrad lägenhet
se ävenavlösning av avgäld
avtal
SFS 2004:982Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst
SFS 2005:343Lag (2005:343) om avtal om beskattning av inkomster från sparande med Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna
se ävenpsykisk störning
Apoteket AB
Apoteket AB
avtalsförhandling
SFS 1965:576Lag (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m.
se ävenställföreträdare för kommun
avtalsförpliktelse
SFS 1998:167Lag (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
avtalsförsäkring
SFS 1997:908Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar
se ävenNämnden för statens avtalsförsäkringar
avtalsvillkor
SFS 1971:112Lag (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
SFS 1984:292Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare
se ävenkonsument
avveckling
se ävenkärnkraft
avvecklingsersättning
SFS 1986:115Förordning (1986:115) om avvecklingsersättning till vissa köttproducenter och smågrisproducenter
avvecklingssystem
SFS 1999:1309Lag (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
SFS 1999:1312Förordning (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
avvikelse
se ävensemesterlag
avvisning
se ävenutlänningslag
avvittring
SFS 1873:26Kongl. Maj:ts nådiga Stadga (1873:26) om avvittring i Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker
se ävennomadlapp
avyttring av skog
SFS 1982:60Lag (1982:60) om beräkning av avdrag på grund av avyttring av skog i vissa fall