Kustbevakningens
Regelsamling
EU-Författningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
(EG) 562/2006

Skriv ut denna sida


Utgivare:    
Utfärdad:     2006-03-15
Ändring införd: 32016R0399
Celexnummer:     32006R0562

Källtexter från Eur-lex, © Europeiska unionen, http://eur-lex.europa.eu/

Länk till originaldokument i PDF-format (källa: EU:s officiella tidning)
 EUT L 105, 13.4.2006, s. 1-32
Länkar till konsoliderade dokument i PDF-format (källa: Eur-lex)
 Konsoliderad utgåva från 2016-04-12
 Konsoliderad utgåva från 2013-11-26
 Konsoliderad utgåva från 2013-10-26
 Konsoliderad utgåva från 2013-10-18
 Konsoliderad utgåva från 2013-07-01
 Konsoliderad utgåva från 2010-04-05
 Konsoliderad utgåva från 2009-02-24
 Konsoliderad utgåva från 2008-04-10

Det finns ingen lydelse tillgänglig för detta dokument. Se länkar ovan.


Fakta & Historik

Rättslig grund
Referens i officiella tidningen: EUT L 105, 13.4.2006, s. 1-32
Celexnummer: 32006R0562
Ikraftträdande: 2006-04-14 ikraftträdande offgördag + 1 se art 40
Ikraftträdande: 2006-10-13 ikraftträdande se art 40
Uppslagsord: gränsöverskridande samarbete; pass; utländsk medborgare; uppehållstillstånd; EU:s inre gränser; Schengenavtalet; gränskontroll; EU:s yttre gräns; utvisning
Systematiskt register: Område med frihet, säkerhet och rättvisa / Fri rörlighet för personer / Avskaffande av kontroller vid de inre gränserna
Systematiskt register: Område med frihet, säkerhet och rättvisa / Fri rörlighet för personer / Passage av de yttre gränserna
Systematiskt register: Område med frihet, säkerhet och rättvisa / Fri rörlighet för personer / Invandring och rättigheter för tredjelandsmedborgare
12002E0611997-10-02Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) Tredje delen: Gemenskapens politik Avdelning IV: Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer Artikel 61
12002E0621997-10-02Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) Tredje delen: Gemenskapens politik Avdelning IV: Visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer Artikel 62
12002E2511992-02-07Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (konsoliderad Nice version) Femte delen: Gemenskapens institutioner Avdelning I: Institutionella bestämmelser Kapitel 2: Gemensamma bestämmelser för flera institutionerna Artikel 251 Artikel 189b - EG-fördraget (konsoliderad Maastricht version)

Ändrade rättsakter
32001R07902001-04-24Rådets förordning (EG) nr 790/2001 av den 24 april 2001 om att förbehålla rådet genomförandebefogenheterna avseende vissa detaljerade bestämmelser och praktiska förfaranden för genomförandet av gränskontroller och övervakning
32002X1216(03)2002-12-16|2002-12-16Gemensam handbok
32004D05742004-04-292004/574/EG: Rådets beslut av den 29 april 2004 om ändring av den gemensamma handboken
32004D05812004-04-292004/581/EG: Rådets beslut av den 29 april 2004 om fastställande av minimibeteckningar på skyltar vid gränsövergångsställen vid de yttre gränserna
32004R21332004-12-13Rådets förordning (EG) nr 2133/2004 av den 13 december 2004 om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt förse tredjelandsmedborgares resehandlingar med stämpel då medlemsstaternas yttre gränser passeras och om ändring i detta syfte av bestämmelserna i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och den gemensamma handboken
41994D00011994-04-26Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 26 april 1994 om anpassningsåtgärder i syfte att avlägsna hinder och restriktioner för vägtrafikflödet vid gränsövergångar vid de inre gränserna (SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2)
41994D00171994-12-22Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 22 december 1994 om införande och tillämpning av Schengensystemet på flygplatser (SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4)
41995D00201995-12-20Schengenregelverket - Verkställande kommitténs beslut av den 20 december 1995 om tillämpningsförfarandet för artikel 2.2 i konventionen (SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2)
42000A0922(02)1990-06-19Schengenregelverket - Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna
52004PC03912004-05-26Förslag till rådets förordning om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

Ändring 32006R0562R(01)
Celexnummer: 32006R0562R(01)
Utfärdad: 2010-10-20
Text: Corrected by 32006R0562R(01); (BG, PL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32006R0562R(02)
Celexnummer: 32006R0562R(02)
Utfärdad: 2015-02-28
Text: Corrected by 32006R0562R(02); (HU)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32008R0296
Celexnummer: 32008R0296
Utfärdad: 2008-03-11
Text: Amended by 32008R0296; ersätter artikel 32 from: 2008/04/10; A artikel 33.4 from: 2008/04/10; ersätter artikel 33.2 from: 2008/04/10; ersätter artikel 12.5 from: 2008/04/10
Ikraftträdande: 2008-04-10 ikraftträdande offgördag + 1 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 296/2008 av den 11 mars 2008 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

Ändring 32009R0081
Celexnummer: 32009R0081
Utfärdad: 2009-01-14
Text: Amended by 32009R0081; tillägg artikel 7.3 from: 2009-02-24
Ikraftträdande: 2008-09-22|2009-02-24 Tillämpning se art 2 och 32008R0767| ikraftträdande offgördag + 20 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 81/2009 av den 14 januari 2009 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna

Ändring 32009R0810
Celexnummer: 32009R0810
Utfärdad: 2009-07-13
Text: Amended by 32009R0810; ändring bilaga 5PTA from: 2010-04-05; ändring bilaga 5 punkt A from: 2010-04-05
Ikraftträdande: 2009-10-05|2010-04-05 ikraftträdande offgördag + 20 se art 581| Tillämpning se art 582
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)

Ändring 32010R0265
Celexnummer: 32010R0265
Utfärdad: 2010-03-25
Text: Amended by 32010R0265; ersätter artikel 5.4 PT A) from: 2010/04/05; ersätter artikel 5.1 PT B) from: 2010/04/05
Ikraftträdande: 2010-04-05 ikraftträdande se art 6
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/2010 av den 25 mars 2010 om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse

Ändring 12012JN05/09
Celexnummer: 12012JN05/09
Utfärdad: 2011-12-09
Text: Amended by 12012JN05/09; tillägg artikel 19 BI from: 2013-07-01
Ikraftträdande: 2013-07-01 ikraftträdande se 12012J/TTE/03-P3
Rubrik: Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen - BILAGA V Förteckning enligt artikel 18 i anslutningsakten: övergångsbestämmelser - 9. FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Ändring 32013R0610
Celexnummer: 32013R0610
Utfärdad: 2013-06-26
Text: Amended by 32013R0610; TXT bilaga VI from: 2013-07-19; TXT artikel 11 4 from: 2013-07-19; TXT artikel 5 4 from: 2013-07-19; TXT artikel 15 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 11 3 from: 2013-07-19; TXT artikel 19 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 37 from: 2013-07-19; TXT artikel 10 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 11 4 from: 2013-07-19; TXT artikel 32 from: 2013-07-19; TXT artikel 5 1BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 2 6 from: 2013-07-19; TXT artikel 32 from: 2013-07-19; TXT artikel 7 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 34 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 4 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 6 1 from: 2013-07-19; TXT bilaga IV from: 2013-07-19; TXT artikel 37 from: 2013-07-19; TXT artikel 11 3 from: 2013-07-19; TXT artikel 10 3 from: 2013-07-19; TXT bilaga VIII from: 2013-07-19; TXT artikel 9 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 10 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 7 8 from: 2013-07-19; TXT artikel 5 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 5 1BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 2 6 from: 2013-07-19; TXT artikel 13 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 34 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 18BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 7 6 from: 2013-07-19; TXT artikel 19 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 6 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 1.C from: 2013-07-19; TXT artikel 13 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 3 A from: 2013-07-19; TXT artikel 2 1.C from: 2013-07-19; TXT artikel 18 from: 2013-07-19; TXT artikel 10 3 from: 2013-07-19; TXT artikel 7 8 from: 2013-07-19; TXT artikel 21 D from: 2013-07-19; TXT bilaga VIII from: 2013-07-19; TXT artikel 7 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 3 BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 3 BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 2 15 from: 2013-07-19; TXT bilaga II from: 2013-07-19; TXT artikel 5 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 7 6 from: 2013-07-19; TXT artikel 5 4 from: 2013-07-19; TXT bilaga VII from: 2013-07-19; TXT artikel 15 1 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 8BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 4 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 18BIS from: 2013-07-19; TXT artikel 2 15 from: 2013-07-19; TXT artikel 9 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 3 A from: 2013-07-19; TXT artikel 12 from: 2013-07-19; TXT bilaga VII from: 2013-07-19; TXT artikel 7 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 18 from: 2013-07-19; TXT bilaga IV from: 2013-07-19; TXT artikel 12 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 4 from: 2013-07-19; TXT artikel 33 from: 2013-07-19; TXT artikel 21 D from: 2013-07-19; TXT bilaga II from: 2013-07-19; TXT artikel 2 8BIS from: 2013-07-19; TXT bilaga VI from: 2013-07-19; TXT artikel 9 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 33 from: 2013-07-19; TXT artikel 2 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 9 5 from: 2013-07-19; TXT artikel 7 2 from: 2013-07-19; TXT artikel 4 2 from: 2013-07-19
Ikraftträdande: 2013-07-19|2013-10-18 ikraftträdande se art 7| ikraftträdande Partiell tillämpning art - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 och bilaga I - II se art 7
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009

Ändring 32013R1051
Celexnummer: 32013R1051
Utfärdad: 2013-10-22
Text: Amended by 32013R1051; ersätter artikel 26 from: 2013-10-26; tillägg artikel 33 BI from: 2013-10-26; tillägg kapitel IV BI from: 2013-10-26; ersätter artikel 30 from: 2013-10-26; ersätter artikel 27 from: 2013-10-26; ersätter artikel 25 from: 2013-10-26; tillägg artikel 37 BI from: 2013-10-26; ersätter artikel 24 from: 2013-10-26; ersätter artikel 23 from: 2013-10-26; ersätter artikel 29 from: 2013-10-26
Ikraftträdande: 2013-11-26 ikraftträdande offgördag +20 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1051/2013 av den 22 oktober 2013 om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter

Ändring 32016R0399
Celexnummer: 32016R0399
Utfärdad: 2016-03-09
Text: Repealed by 32016R0399; from: 2016-04-12
Ikraftträdande: 2016-04-12 ikraftträdande anmälndag +20 se art 45
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

Senare rättsakter av betydelse
52006PC0904
2006-12-22Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter
52008PC0101
2008-02-22Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den […] om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller användningen av informationssystemet för viseringar (VIS) enligt kodexen om Schengengränserna
52009PC0091
2009-02-27Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den […] om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och av förordning (EG) nr 562/2006 när det gäller rörlighet för personer med visering för längre vistelse
52010DC0554
2010-10-13RAPPORT FRÅN KOMMISISIONEN TILL EUROPAPPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av kapitel III (gränskontroll) i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52011PC0118
2011-03-10Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et la convention d'application de l'accord de Schengen
52011PC0560
2011-09-16Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter
52013PC0096
2013-02-28Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer
52014PC0163
2014-04-01Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av en rundresevisering och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 562/2006 och (EG) nr 767/2008
52015PC0008
Amendment proposed by 52015PC0008; A
2015-01-20Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering)
52015PC0670
2015-12-15Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

Rättsfall som berör rättsakten
62008CA0261
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62008CJ0261
2009-10-22Domstolens dom (tredje avdelningen) den 22 oktober 2009. María Julia Zurita García (C-261/08) och Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Begäran om förhandsavgörande: Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Spanien. Visering, asyl och invandring - Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna - Artikel 62.1 och 62.2 a EG - Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet - Artiklarna 6b och 23 - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 5, 11 och 13 - Presumtion om vistelsens varaktighet - Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium - Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande. Förenade målen C-261/08 och C-348/08.
62008CN0261
2008-06-19Mål C-261/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 19 juni 2008 – María Julia Zurita García mot Administración del Estado
62008CN0261
2008-06-19Mål C-261/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 19 juni 2008 – María Julia Zurita García mot Administración del Estado
62008CN0261
2008-06-19Mål C-261/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 19 juni 2008 – María Julia Zurita García mot Administración del Estado
62008CN0261
2008-06-19Mål C-261/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 19 juni 2008 – María Julia Zurita García mot Administración del Estado
62008CN0348
2008-07-30Mål C-348/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 30 juli 2008 – Aurelio Choque Cabrera mot Delegación del Gobierno en Murcia
62008CN0348
2008-07-30Mål C-348/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 30 juli 2008 – Aurelio Choque Cabrera mot Delegación del Gobierno en Murcia
62008CN0348
2008-07-30Mål C-348/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den 30 juli 2008 – Aurelio Choque Cabrera mot Delegación del Gobierno en Murcia
62010CJ0188
2010-06-22Domstolens dom (stora avdelningen) den 22 juni 2010. Aziz Melki (C-188/10) och Sélim Abdeli (C-189/10). Begäran om förhandsavgörande: Cour de cassation - Frankrike. Begäran om förhandsavgörande - Artikel 267 FEUF - Prövning av en nationell lags förenlighet med såväl unionsrätten som landets grundlag - Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att ett förfarande för kontroll av en lags förenlighet med grundlagen ska handläggas med förtur - Artikel 67 FEUF - Fri rörlighet för personer - Avskaffande av gränskontroller vid de inre gränserna - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 20 och 21 - Nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet att genomföra identitetskontroller i ett område mellan Frankrikes landgräns till stater som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och en linje som går 20 kilometer innanför denna gräns. Förenade målen C-188/10 och C-189/10.
62010CJ0188
2010-06-22Domstolens dom (stora avdelningen) den 22 juni 2010. Aziz Melki (C-188/10) och Sélim Abdeli (C-189/10). Begäran om förhandsavgörande: Cour de cassation - Frankrike. Begäran om förhandsavgörande - Artikel 267 FEUF - Prövning av en nationell lags förenlighet med såväl unionsrätten som landets grundlag - Nationell lagstiftning i vilken det föreskrivs att ett förfarande för kontroll av en lags förenlighet med grundlagen ska handläggas med förtur - Artikel 67 FEUF - Fri rörlighet för personer - Avskaffande av gränskontroller vid de inre gränserna - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 20 och 21 - Nationell lagstiftning enligt vilken det är tillåtet att genomföra identitetskontroller i ett område mellan Frankrikes landgräns till stater som är parter i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och en linje som går 20 kilometer innanför denna gräns. Förenade målen C-188/10 och C-189/10.
62010CJ0606
2012-06-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 juni 2012. Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration. Begäran om förhandsavgörande: Conseil d'État - Frankrike. Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Artikel 13 - Tredjelandsmedborgare som innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd - Nationella bestämmelser som stadgar att dessa medborgare inte på nytt får resa in i den medlemsstat som har utfärdat det tillfälliga uppehållstillståndet utan visering för förnyad inresa - Begreppet ’visering för förnyad inresa’ - Enligt tidigare administrativ praxis har ny inresa beviljats utan visering för förnyad inresa - Nödvändighet att vidta övergångsåtgärder - Föreligger inte. Mål C-606/10.
62010CJ0606
2012-06-14Domstolens dom (andra avdelningen) den 14 juni 2012. Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration. Begäran om förhandsavgörande: Conseil d'État - Frankrike. Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Artikel 13 - Tredjelandsmedborgare som innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd - Nationella bestämmelser som stadgar att dessa medborgare inte på nytt får resa in i den medlemsstat som har utfärdat det tillfälliga uppehållstillståndet utan visering för förnyad inresa - Begreppet ’visering för förnyad inresa’ - Enligt tidigare administrativ praxis har ny inresa beviljats utan visering för förnyad inresa - Nödvändighet att vidta övergångsåtgärder - Föreligger inte. Mål C-606/10.
62010CN0606
2010-12-22Mål C-606/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 december 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) mot Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
62010CN0606
2010-12-22Mål C-606/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 22 december 2010 — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) mot Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
62012CA0575
2014-09-04Mål C-575/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativa apgabaltiesa – Lettland) – Air Baltic Corporation AS mot Valsts robežsardze (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 810/2009 — Artiklarna 24.1 och 34 — Enhetlig visering — Upphävande eller återkallande av en enhetlig visering — Giltigheten av en enhetlig visering som anbringats på en ogiltig resehandling — Förordning (EG) nr 562/2006 — Artiklarna 5.1 och 13.1 — In- och utresekontroller — Inresevillkor — Nationell bestämmelse som kräver att giltig visering anbringats på en giltig resehandling)
62012CA0575
2014-09-04Mål C-575/12: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 september 2014 (begäran om förhandsavgörande från Administrativa apgabaltiesa – Lettland) – Air Baltic Corporation AS mot Valsts robežsardze (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 810/2009 — Artiklarna 24.1 och 34 — Enhetlig visering — Upphävande eller återkallande av en enhetlig visering — Giltigheten av en enhetlig visering som anbringats på en ogiltig resehandling — Förordning (EG) nr 562/2006 — Artiklarna 5.1 och 13.1 — In- och utresekontroller — Inresevillkor — Nationell bestämmelse som kräver att giltig visering anbringats på en giltig resehandling)
62012CJ0023
2013-01-17Domstolens dom (femte avdelningen) den 17 januari 2013. Förfarande anhängiggjort av Mohamad Zakaria. Begäran om förhandsavgörande: Augstakas tiesas Senats - Lettland. Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Påstådd kränkning av rätten till respekt för människans värdighet - Effektivt domstolsskydd - Rätten till domstolsprövning. Mål C-23/12.
62012CJ0278
2012-07-19Domstolens dom (andra avdelningen) den 19 juli 2012. Atiqullah Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Artiklarna 20 och 21 - Avskaffande av gränskontroll vid de inre gränserna - Kontroller inom territoriet - Åtgärder med samma verkan som in- och utresekontroller - Nationell lagstiftning enligt vilken tjänstemän som ansvarar för gränsbevakning och kontroll av utlänningar får utföra kontroller av identitet, medborgarskap och uppehållsrätt inom ett område som sträcker sig 20 kilometer in i landet från gränsen mot andra Schengenstater - Kontroller i syfte att bekämpa illegal vistelse - Lagstiftning innehållande vissa villkor och garantier avseende bland annat kontrollernas frekvens och omfattning. Mål C-278/12 PPU.
62012CJ0278
2012-07-19Domstolens dom (andra avdelningen) den 19 juli 2012. Atiqullah Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Artiklarna 20 och 21 - Avskaffande av gränskontroll vid de inre gränserna - Kontroller inom territoriet - Åtgärder med samma verkan som in- och utresekontroller - Nationell lagstiftning enligt vilken tjänstemän som ansvarar för gränsbevakning och kontroll av utlänningar får utföra kontroller av identitet, medborgarskap och uppehållsrätt inom ett område som sträcker sig 20 kilometer in i landet från gränsen mot andra Schengenstater - Kontroller i syfte att bekämpa illegal vistelse - Lagstiftning innehållande vissa villkor och garantier avseende bland annat kontrollernas frekvens och omfattning. Mål C-278/12 PPU.
62012CJ0575
2014-09-04Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 4 september 2014. Air Baltic Corporation AS mot Valsts robežsardze. Begäran om förhandsavgörande: Administrativa apgabaltiesa - Lettland. Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 810/2009 - Artiklarna 24.1 och 34 - Enhetlig visering - Upphävande eller återkallande av en enhetlig visering - Giltigheten av en enhetlig visering som anbringats på en ogiltig resehandling - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 5.1 och 13.1 - In- och utresekontroller - Inresevillkor - Nationell bestämmelse som kräver att giltig visering anbringats på en giltig resehandling. Mål C-575/12.
62012CJ0575
2014-09-04Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 4 september 2014. Air Baltic Corporation AS mot Valsts robežsardze. Begäran om förhandsavgörande: Administrativa apgabaltiesa - Lettland. Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 810/2009 - Artiklarna 24.1 och 34 - Enhetlig visering - Upphävande eller återkallande av en enhetlig visering - Giltigheten av en enhetlig visering som anbringats på en ogiltig resehandling - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 5.1 och 13.1 - In- och utresekontroller - Inresevillkor - Nationell bestämmelse som kräver att giltig visering anbringats på en giltig resehandling. Mål C-575/12.
62012CN0023
2012-01-17Mål C-23/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstakas tiesas Senats (Lettland) den 17 januari 2012 — Mohamad Zakaria
62012CN0088
2012-02-20Mål C-88/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Roermond (Nederländerna) den 20 februari 2012 — Brottmål mot Jibril Jaoo
62012CN0088
2012-02-20Mål C-88/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Roermond (Nederländerna) den 20 februari 2012 — Brottmål mot Jibril Jaoo
62012CN0278
2012-06-04Mål C-278/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 juni 2012 — Atiqullah Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
62016CJ0009
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62016CJ0009
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62016CN0009
2016-01-07Mål C-9/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amstgericht Kehl (Tyskland) den 7 januari 2016 – brottmål mot A
62016CN0009
2016-01-07Mål C-9/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amstgericht Kehl (Tyskland) den 7 januari 2016 – brottmål mot A
62016CN0017
2016-01-12Mål C-17/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 12 januari 2016 – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL mot Administration des douanes et droits indirects
62016CN0346
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62016CN0346
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62016CN0346
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)
62016CN0646
2009-10-22Förenade målen C-261/08 och C-348/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 oktober 2009 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Spanien) — María Julia Zurita García (C-261/08), Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia (Visering, asyl och invandring — Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna — Artikel 62.1 och 62.2 a EG — Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet — Artiklarna 6b och 23 — Förordning [EG] nr 562/2006 — Artiklarna 5, 11 och 13 — Presumtion om vistelsens varaktighet — Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium — Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande)

Rättsakter som det hänvisas till
21999A0710(02) 1999-05-18Avtal mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket - Slutakt
21999A0710(03) 1999-05-18Avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen i utövandet av dess verkställande befogenheter
31991R3925 1991-12-19Rådets förordning (EEG) nr 3925/91 av den 19 december 1991 om avskaffande av de kontroller och formaliteter som gäller för handbagage och incheckat bagage som tillhör personer som reser med flyg inom gemenskapen, samt för bagage som tillhör personer som reser med fartyg inom gemenskapen
31999D0437 1999-05-171999/437/EG: Rådets beslut av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
31999D0468 1999-06-281999/468/EG: Rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter
32000D0365 2000-05-292000/365/EG: Rådets beslut av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket
32000X1218(01) 2000-12-07Utkast till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
32001R0539 2001-03-15Rådets förordning (EG) nr 539/2001 av den 15 mars 2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav
32002D0192 2002-02-282002/192/EG: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket
32002R0333 2002-02-18Rådets förordning (EG) nr 333/2002 av den 18 februari 2002 om fastställande av en enhetlig modell för blad för påförande av visering som utfärdas av medlemsstaterna för personer som innehar resehandlingar som inte erkänns av den medlemsstat som utfärdar bladet
32002R1030 2002-06-13Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
32002X1216(03) 2002-12-16|2002-12-16Gemensam handbok
32003R0415 2003-02-27Rådets förordning (EG) nr 415/2003 av den 27 februari 2003 om utfärdandet av viseringar vid gränsen, inbegripet till sjömän i transit
32004D0849 2004-12-152004/849/EG: Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
32004D0860 2004-10-252004/860/EG: Rådets beslut av den 25 oktober 2004 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser av avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket
32004L0038 2004-04-29Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (Text av betydelse för EES)
32004R2007 2004-10-26Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
42000A0922(02) 1990-06-19Schengenregelverket - Konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna
42000A0922(04) 1991-06-25Schengenregelverket - Avtal om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32006R1931 2006-12-20Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen
32006R1987 2006-12-20Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
32007D0574 2007-05-23Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet Solidaritet och hantering av migrationsströmmar
32007R0862 2007-07-11Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (Text av betydelse för EES)
32007R0863 2007-07-11Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter
32008D0582 2008-06-17Europaparlamentets och rådets beslut nr 582/2008/EG av den 17 juni 2008 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier
32008D0586 2008-06-17Europaparlamentets och rådets beslut nr 586/2008/EG av den 17 juni 2008 om ändring av beslut nr 896/2006/EG om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av ett unilateralt erkännande av medlemsstaterna av vissa uppehållstillstånd utfärdade av Schweiz och Liechtenstein för genomresa via deras territorier
32008R0767 2008-07-09Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen)
32009L0050 2009-05-25Rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning
32009L0052 2009-06-18Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt
32010D0049 2009-11-30Kommissionens beslut av den 30 november 2009 om fastställande av de första regionerna där driften av informationssystemet för viseringar (VIS) ska inledas [delgivet med nr K(2009) 8542]
32010D0252 2010-04-262010/252/: Rådets beslut av den 26 april 2010 om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
32010L0065 2010-10-20Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG Text av betydelse för EES
32011D1105 2011-10-25Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning
32011L0098 2011-12-13Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat
32011R0977 2011-10-03Kommissionens förordning (EU) nr 977/2011 av den 3 oktober 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
32011R1168 2011-10-25Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2001 av den 25 oktober 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
32013R1052 2013-10-22Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den 22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)
32014D0565 2014-05-15Europaparlamentets och rådets beslut nr 565/2014/EU av den 15 maj 2014 om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Kroatiens, Cyperns och Rumäniens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likställda med de egna nationella viseringarna för transitering genom dessa länders territorium eller planerade vistelser på deras territorium som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod och om upphävande av beslut 895/2006/EG och 582/2008/EG
32014L0036 2014-02-26Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/36/EU av den 26 februari 2014 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
32014L0066 2014-05-15Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
32014R0515 2014-04-16Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 av den 16 april 2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och om upphävande av beslut nr 574/2007/EG
32014R0656 2014-05-15Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 656/2014 av den 15 maj 2014 om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
32016D0281 2016-02-26Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/281 av den 26 februari 2016 om fastställande av den tidpunkt då informationssystemet för viseringar (VIS) ska tas i drift vid gränsövergångar vid de yttre gränserna
32016D0807 2016-03-15Rådets beslut (EU) 2016/807 av den 15 mars 2016 om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) vid den 40:e sessionen i kommittén för förenkling av formaliteter, vid den 69:e sessionen i kommittén för skydd av den marina miljön och vid den 96:e sessionen i sjösäkerhetskommittén, vad gäller antagandet av ändringar av konventionen om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart, bilaga IV till Marpol, Solas-reglerna II-2/13 och II-2/18, koden för brandsäkerhetssystem och 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet
32016L0681 2016-04-27Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet
32016R0093 2016-01-20Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/93 av den 20 januari 2016 om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket
32016R0094 2016-01-20Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/94 av den 20 januari 2016 om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete
52006XC1013(12) 2006-10-13Förteckning över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52006XC1013(13) 2006-10-13Förteckning över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52006XC1013(14) 2006-10-13Referensbelopp för gränspassering i enlighet med i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52006XC1013(15) 2006-10-13Förteckning över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52006XC1013(16) 2006-10-13Utformning av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52007XC0706(06) 2007-07-06Uppgifter som meddelas i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränsern
52007XC0706(07) 2007-07-06Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s.
52007XC0706(08) 2007-07-06Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 2
52007XC0706(09) 2007-07-06Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 8
52007XC0804(04) 2007-08-04Uppdatering av referensbeloppen för gränspassering i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52007XC0818(02) 2007-08-18Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [ EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 ]
52007XC1114(04) 2007-11-14Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [ EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 ]
52007XX0405(01) 2007-04-05Anmälan från Rumänien till Europeiska kommissionen i enlighet med bestämmelserna i artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52008XC0301(07) 2008-03-01Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 )
52008XC0301(08) 2008-03-01Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 )
52008XC0531(04) 2008-05-31Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 )
52008XC0712(03) 2008-07-12Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 )
52008XC0814(04) 2008-08-14Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 )
52008XX0124(01) 2008-01-24Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Påföljder i enlighet med nationell lagstiftning för passage utan tillstånd av de yttre gränserna utanför gränsövergångsställena och de fasta öppethållandetiderna – artikel 4.3
52008XX0124(02) 2008-01-24Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Gemensamma kontroller vid gemensamma yttre landgränser enligt artikel 17
52008XX0124(03) 2008-01-24Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52008XX0124(04) 2008-01-24Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Tredjelandsmedborgares skyldighet att anmäla sin närvaro på en medlemsstats territorium enligt artikel 21 d
52008XX0814(01) 2008-08-14Anmälningar från Italien, Malta och Slovakien i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Tredjelandsmedborgares skyldighet att anmäla sin närvaro på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 21 d
52008XX1231(06) 2008-12-31Meddelande från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009AP0377 2009-05-07Ansökan om internationellt skydd som inlämnats i en av medlemsstaterna av en medborgare i tredje land eller av en statslös person (omarbetning) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) (KOM(2008)0820 – C6-0474/2008 – 2008/0243(COD)) P6_TC1-COD(2008)0243 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2009 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) BILAGA I BILAGA II
52009DC0489 2009-09-21Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om tillämpningen av bestämmelserna om stämpling av tredjelandsmedborgares resehandlingar i artiklarna 10 och 11 i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009IP0085 2009-03-10Utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning och motsvarande erfarenheter från tredjeländer Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2009 om utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning och motsvarande erfarenheter från tredjeländer (2008/2181(INI))
52009PC0658 2009-11-27Förslag till rådets beslut om komplettering av kodexen om Schengengränserna avseende övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
52009XC0108(03) 2009-01-08Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 )
52009XC0108(04) 2009-01-08Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 )
52009XC0210(01) 2009-02-10Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009XC0210(02) 2009-02-10Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009XC0214(02) 2009-02-14Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 )
52009XC0319(01) 2009-03-19Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 och EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 )
52009XC0319(02) 2009-03-19Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2007, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 )
52009XC0430(03) 2009-04-30Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 )
52009XC0822(03) 2009-08-22Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 och EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 )
52009XC0923(01) 2009-09-23Updatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 )
52009XC1006(02) 2009-10-06Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 och EUT C 64, 19.3.2009, s. 18
52009XC1105(04) 2009-11-05Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 )
52009XC1208(05) 2009-12-08Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 , EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 )
52009XC1208(06) 2009-12-08Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 )
52009XC1218(04) 2009-12-18Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 , EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 )
52009XX0108(05) 2009-01-08Meddelande från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009XX0303(01) 2009-03-03Meddelande från Schweiziska edsförbundet till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52009XX0429(01) 2009-04-29Uppdatering av uppgifterna i Litauens meddelande enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52009XX0429(02) 2009-04-29Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 )
52010XC0212(01) 2010-02-12Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 , EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 , EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 )
52010XC0324(05) 2010-03-24Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 )
52010XC0330(03) 2010-03-30Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 och EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 )
52010XC0401(04) 2010-04-01Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 17 , EUT C 77, 5.4.2007, s. 11 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 21 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 )
52010XC0422(01) 2010-04-22Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 , EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 , EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 , EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 , EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 , EUT C 308,18.12.2009, s. 20 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 )
52010XC1110(01) 2010-11-10Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 )
52010XC1110(02) 2010-11-10Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 och EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 )
52010XC1203(01) 2010-12-03Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 )
52010XC1229(02) 2010-12-29Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 ; EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 )
52011IP0336 2011-07-07Ändringar av Schengenavtalet Europaparlamentets resolution av den 7 juli 2011 om förändringar av Schengen
52011XC0126(01) 2011-01-26Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 98, 29.4.2009, s. 11 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 och EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 )
52011XC0520(02) 2011-05-20Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 )
52011XC0527(02) 2011-05-27Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 )
52011XC0630(01) 2011-06-30Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 )
52011XC0708(04) 2011-07-08Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52011XC0709(02) 2011-07-09Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 )
52011XC0716(04) 2011-07-16Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 )
52011XC0722(02) 2011-07-22Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s.14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 och EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 )
52011XC0914(02) 2011-09-14Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 )
52011XC0916(01) 2011-09-16Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 och EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 )
52011XC0927(02) 2011-09-27Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 och EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 )
52011XC1206(03) 2011-12-06Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 )
52011XC1207(01) 2011-12-07Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 )
52012XC0113(02) 2012-01-13Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 )
52012XC0310(05) 2012-03-10Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 )
52012XC0324(03) 2012-03-24Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3
52012XC0418(01) 2012-04-18Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 )
52012XC0425(02) 2012-04-25Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 ; EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 ; EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 ; EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 ; EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 )
52012XC0621(01) 2012-06-21Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 17 , EUT C 77, 5.4.2007, s. 11 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 21 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 , EUT C 87, 1.4.2010, s. 15 )
52012XC0622(02) 2012-06-22Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 )
52012XC0623(04) 2012-06-23Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 )
52012XC0707(02) 2012-07-07Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s.14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 och EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 )
52012XC0720(01) 2012-07-20Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 )
52012XC0808(01) 2012-08-08Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 )
52012XC0824(01) 2012-08-24Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 )
52012XC1004(02) 2012-10-04Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 )
52012XC1004(03) 2012-10-04Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 . EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 och EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 )
52012XC1017(06) 2012-10-17Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 )
52012XC1220(04) 2012-12-20Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 )
52012XX0713(01) 2012-07-13Uppdatering av uppgifterna i Lettlands meddelande enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52013IP0414 2013-10-09Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien (2013/2837(RSP))
52013XC0222(02) 2013-02-22Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s.14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 . EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 och EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 )
52013XC0222(03) 2013-02-22Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 , EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 , EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 )
52013XC0226(05) 2013-02-26Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 , EUT C 298, 4.10.2012, s. 3 )
52013XC0314(02) 2013-03-14Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 och EUT C 51, 22.2.2013, s. 6
52013XC0405(01) 2013-04-05Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 17 , EUT C 77, 5.4.2007, s. 11 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 21 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 , EUT C 87, 1.4.2010, s. 15 , EUT C 180, 21.6.2012, s. 2 )
52013XC0613(03) 2013-06-13Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 ; EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 ; EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 ; EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 ; EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 ; EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 ; EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 ; EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 ; EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 ; EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 ; EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 ; EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 ; EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 )
52013XC0823(01) 2013-08-23Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 , EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 , EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 , EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 , EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 )
52013XC0823(02) 2013-08-23Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 )
52013XC0905(03) 2013-09-05Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 17 , EUT C 77, 5.4.2007, s. 11 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 21 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 , EUT C 87, 1.4.2010, s. 15 , EUT C 180, 21.6.2012, s. 2 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 2 )
52013XC0918(01) 2013-09-18Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 , EUT C 298, 4.10.2012, s. 3 , EUT C 56, 26.2.2013, s. 13 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 3 )
52013XC0924(02) 2013-09-24Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 , EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 , EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 , EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 , EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 )
52013XC1029(03) 2013-10-29Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 )
52013XC1109(01) 2013-11-09Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 , EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 , EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 , EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 , EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 , EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 , EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 )
52013XC1210(04) 2013-12-10Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 17 , EUT C 77, 5.4.2007, s. 11 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 21 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 15 , EUT C 87, 1.4.2010, s. 15 , EUT C 180, 21.6.2012, s. 2 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 2 , EUT C 256, 5.9.2013, s. 14 )
52013XX0920(01) 2013-09-20Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52014XC0208(01) 2014-02-08Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 )
52014XC0228(01) 2014-02-28Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 , EUT C 298, 4.10.2012, s. 3 , EUT C 56, 26.2.2013, s. 13 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 3 , EUT C 269, 18.9.2013, s. 2 )
52014XC0228(02) 2014-02-28Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 ; EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 ; EUT C 324, 9.11.2013, s. 6 )
52014XC0315(01) 2014-03-15Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s.14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 6 och EUT C 75, 14.3.2013, s. 8 )
52014XC0412(04) 2014-04-12Exempel på uppehållstillstånd som utfärdas av medlemsstaterna (artikel 34.1 i kodexen om Schengengränserna)
52014XC0417(02) 2014-04-17Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 6 ; EUT C 75, 14.3.2013, s. 8 , och EUT C 77, 15.3.2014, s. 4 )
52014XC0501(01) 2014-05-01Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 , EUT C 38, 8.2.2014, s. 16 )
52014XC0520(01) 2014-05-20Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 , EUT C 298, 4.10.2012, s. 3 , EUT C 56, 26.2.2013, s. 13 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 3 , EUT C 269, 18.9.2013, s. 2 , EUT C 57, 28.2.2014, s. 1 )
52014XC0604(02) 2014-06-04Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 ; EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 ; EUT C 324, 9.11.2013, s. 6 ; EUT C 57, 28.2.2014, s. 4 )
52014XC0628(02) 2014-06-28Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 . EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 . EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 . EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 . EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 . EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 . EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 . EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 . EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 och EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 6 ; EUT C 75, 14.3.2013, s. 8 ; EUT C 77, 15.3.2014, s. 4 och EUT C 118, 17.4.2014, s. 9 )
52014XC0715(02) 2014-07-15Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 19 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 22 , EUT C 182, 4.8.2007, s. 18 , EUT C 57, 1.3.2008, s. 38 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 19 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 8 , EUT C 35, 12.2.2010, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 5 , EUT C 24, 26.1.2011, s. 6 , EUT C 157, 27.5.2011, s. 8 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 16 , EUT C 11, 13.1.2012, s. 13 , EUT C 72, 10.3.2012, s. 44 , EUT C 199, 7.7.2012, s. 8 , EUT C 298, 4.10.2012, s. 3 , EUT C 56, 26.2.2013, s. 13 , EUT C 98, 5.4.2013, s. 3 , EUT C 269, 18.9.2013, s. 2 , EUT C 57, 28.2.2014, s. 1 , EUT C 152, 20.5.2014, s. 25 )
52014XC0726(03) 2014-07-26Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 ; EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 ; EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 ; EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 ; EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 ; EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 ; EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 ; EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 ; EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 ; EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 ; EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 ; EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 ; EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 ; EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 ; EUT C 324, 9.11.2013, s. 6 ; EUT C 57, 28.2.2014, s. 4 ; EUT C 167, 4.6.2014, s. 9 )
52014XC0909(01) 2014-09-09Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 ; EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 6 ; EUT C 75, 14.3.2013, s. 8 ; EUT C 77, 15.3.2014, s. 4 ; EUT C 118, 17.4.2014, s. 9 ; EUT C 200, 28.6.2014, s. 59 )
52014XC0924(06) 2014-09-24Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 ; EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 ; EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 ; EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 ; EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 ; EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 ; EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 ; EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 ; EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 ; EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 ; EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 ; EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 ; EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 ; EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 ; EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 ; EUT C 324, 9.11.2013, s. 6 ; EUT C 57, 28.2.2014, s. 4 ; EUT C 167, 4.6.2014, s. 9 ; EUT C 244, 26.7.2014, s. 22 )
52014XC1011(03) 2014-10-11Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 , EUT C 38, 8.2.2014, s. 16 , EUT C 133, 1.5.2014, s. 2 )
52014XC1031(01) 2014-10-31Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52014XC1105(02) 2014-11-05Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (i EUT C 247, 13.10.2006, s. 1 ; EUT C 153, 6.7.2007, s. 5 ; EUT C 192, 18.8.2007, s. 11 ; EUT C 271, 14.11.2007, s. 14 ; EUT C 57, 1.3.2008, s. 31 ; EUT C 134, 31.5.2008, s. 14 ; EUT C 207, 14.8.2008, s. 12 ; EUT C 331, 21.12.2008, s. 13 ; EUT C 3, 8.1.2009, s. 5 ; EUT C 64, 19.3.2009, s. 15 ; EUT C 198, 22.8.2009, s. 9 ; EUT C 239, 6.10.2009, s. 2 ; EUT C 298, 8.12.2009, s. 15 ; EUT C 308, 18.12.2009, s. 20 ; EUT C 35, 12.2.2010, s. 5 ; EUT C 82, 30.3.2010, s. 26 ; EUT C 103, 22.4.2010, s. 8 ; EUT C 108, 7.4.2011, s. 6 ; EUT C 157, 27.5.2011, s. 5 ; EUT C 201, 8.7.2011, s. 1 ; EUT C 216, 22.7.2011, s. 26 ; EUT C 283, 27.9.2011, s. 7 ; EUT C 199, 7.7.2012, s. 5 ; EUT C 214, 20.7.2012, s. 7 ; EUT C 298, 4.10.2012, s. 4 ; EUT C 51, 22.2.2013, s. 6 ; EUT C 75, 14.3.2013, s. 8 ; EUT C 77, 15.3.2014, s. 4 ; EUT C 118, 17.4.2014, s. 9 ; EUT C 200, 28.6.2014, s. 59 och EUT C 304, 9.9.2014, s. 3 )
52014XC1112(01) 2014-11-12Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 247, 13.10.2006, s. 85 , EUT C 153, 6.7.2007, s. 15 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 18 , EUT C 239, 6.10.2009, s. 7 , EUT C 304, 10.11.2010, s. 6 , EUT C 273, 16.9.2011, s. 11 , EUT C 357, 7.12.2011, s. 3 , EUT C 88, 24.3.2012, s. 12 , EUT C 120, 25.4.2012, s. 4 , EUT C 182, 22.6.2012, s. 10 , EUT C 214, 20.7.2012, s. 4 , EUT C 238, 8.8.2012, s. 5 , EUT C 255, 24.8.2012, s. 2 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 13 , EUT C 38, 8.2.2014, s. 16 , EUT C 133, 1.5.2014, s. 2 , EUT C 360, 11.10.2014, s. 5 )
52014XC1122(03) 2014-11-22Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT C 316, 28.12.2007, s. 1 , EUT C 134, 31.5.2008, s. 16 , EUT C 177, 12.7.2008, s. 9 , EUT C 200, 6.8.2008, s. 10 , EUT C 331, 31.12.2008, s. 13 , EUT C 3, 8.1.2009, s. 10 , EUT C 37, 14.2.2009, s. 10 , EUT C 64, 19.3.2009, s. 20 , EUT C 99, 30.4.2009, s. 7 , EUT C 229, 23.9.2009, s. 28 , EUT C 263, 5.11.2009, s. 22 , EUT C 298, 8.12.2009, s. 17 , EUT C 74, 24.3.2010, s. 13 , EUT C 326, 3.12.2010, s. 17 , EUT C 355, 29.12.2010, s. 34 , EUT C 22, 22.1.2011, s. 22 , EUT C 37, 5.2.2011, s. 12 , EUT C 149, 20.5.2011, s. 8 , EUT C 190, 30.6.2011, s. 17 , EUT C 203, 9.7.2011, s. 14 , EUT C 210, 16.7.2011, s. 30 , EUT C 271, 14.9.2011, s. 18 , EUT C 356, 6.12.2011, s. 12 , EUT C 111, 18.4.2012, s. 3 , EUT C 183, 23.6.2012, s. 7 , EUT C 313, 17.10.2012, s. 11 , EUT C 394, 20.12.2012, s. 22 , EUT C 51, 22.2.2013, s. 9 , EUT C 167, 13.6.2013, s. 9 , EUT C 242, 23.8.2013, s. 2 , EUT C 275, 24.9.2013, s. 7 , EUT C 314, 29.10.2013, s. 5 , EUT C 324, 9.11.2013, s. 6 , EUT C 57, 28.2.2014, s. 4 , EUT C 167, 4.6.2014, s. 9 , EUT C 244, 26.7.2014, s. 22 , EUT C 332, 24.9.2014, s. 12 )
52014XC1204(01) 2014-12-04Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52014XC1213(05) 2014-12-13Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52014XG0225(01) 2014-02-25Underrättelse från Slovenien till Europeiska kommissionen enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Ändring av de uppgifter som Slovenien tillhandahöll i EUT C 18, 24.1.2008
52014XX0520(01) 2014-05-20Uppdatering av uppgifterna i Litauens meddelande enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52015DC0236 2015-05-29RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Sjunde halvårsrapporten om Schengenområdets funktion 1 november 2014–30 april 2015
52015PC0668 2015-12-15Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt
52015PC0671 2015-12-15Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG
52015SC0165 2015-09-03Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015SC0197 2015-10-16Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015XC0204(02) 2015-02-04Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC0228(03) 2015-02-28Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC0418(02) 2015-04-18Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC0626(01) 2015-06-26Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC0714(01) 2015-07-14Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC0829(01) 2015-08-29Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XC1016(03) 2015-10-16Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52015XX0609(01) 2015-06-09Anmälningar enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) – Möjligheten för en medlemsstat att i sin nationella lagstiftning föreskriva en skyldighet att inneha eller bära på sig dokument och handlingar enligt artikel 21 c
52016AG0009(01) 2016-03-10Rådets ståndpunkt (EU) nr 9/2016 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete Antaget av rådet den 10 mars 2016
52016DC0220 2016-04-12MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av Greklands handlingsplan för att avhjälpa de allvarliga brister som konstaterats i samband med 2015 års utvärdering av tillämpningen av Schengenregelverket på området förvaltning av de yttre gränserna
52016PC0077 2016-02-19Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas vid den 40:e sessionen i IMO:s kommitté för förenkling av formaliteter, vid den 69:e sessionen i IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön och den 96:e sessionen i IMO:s sjösäkerhetskommitté vad gäller antagandet av ändringar av konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart (FAL-konventionen), Marpol-bilaga IV, SOLAS-regel II-2/13 och II-2/18, koden för brandsäkerhetssystem och 2011 års kod för det utökade inspektionsprogrammet
52016PC0196 2016-04-06Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet
52016PC0275 2016-05-04Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet
52016SC0116 2016-04-06ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet
52016XC0227(01) 2016-02-27Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52016XC0304(01) 2016-03-04Uppdatering av förteckningen över de gränsövergångsställen som avses i artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52016XC0311(01) 2016-03-11Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52016XC0426(01) 2016-04-26Uppdatering av de referensbelopp för passage av de yttre gränserna som avses i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52016XC0428(01) 2016-04-28Uppdatering av förteckningen över sådana uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
52016XC0514(02) 2016-05-14Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och konsulat och deras anhöriga enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)
62008CC0261 2009-05-19Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 19 maj 2009. María Julia Zurita García (C-261/08) och Aurelio Choque Cabrera (C-348/08) mot Delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Begäran om förhandsavgörande: Tribunal Superior de Justicia de Murcia - Spanien. Visering, asyl och invandring - Åtgärder som avser passage av de yttre gränserna - Artikel 62.1 och 62.2 a EG - Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet - Artiklarna 6b och 23 - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 5, 11 och 13 - Presumtion om vistelsens varaktighet - Tredjelandsmedborgare som utan rätt därtill uppehåller sig på en medlemsstats territorium - Nationell lagstiftning enligt vilken det är möjligt att, beroende på omständigheterna, besluta om antingen böter eller avlägsnande. Förenade målen C-261/08 och C-348/08.
62010CA0606 2012-06-14Mål C-606/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) mot Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration (Förordning (EG) nr 562/2006 — Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) — Artikel 13 — Tredjelandsmedborgare som innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd — Nationella bestämmelser som stadgar att dessa medborgare inte på nytt får resa in i den medlemsstat som har utfärdat det tillfälliga uppehållstillståndet utan visering för förnyad inresa — Begreppet ”visering för förnyad inresa” — Enligt tidigare administrativ praxis har ny inresa beviljats utan visering för förnyad inresa — Nödvändighet att vidta övergångsåtgärder — Föreligger inte)
62010CC0606 2011-11-29Förslag till avgörande av generaladvokat Trstenjak föredraget den 29 november 2011. Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration. Begäran om förhandsavgörande: Conseil d'État - Frankrike. Förordning (EG) nr 562/2006 - Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) - Artikel 13 - Tredjelandsmedborgare som innehar ett tillfälligt uppehållstillstånd - Nationella bestämmelser som stadgar att dessa medborgare inte på nytt får resa in i den medlemsstat som har utfärdat det tillfälliga uppehållstillståndet utan visering för förnyad inresa - Begreppet ’visering för förnyad inresa’ - Enligt tidigare administrativ praxis har ny inresa beviljats utan visering för förnyad inresa - Nödvändighet att vidta övergångsåtgärder - Föreligger inte. Mål C-606/10.
62010CJ0430 2011-11-17Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 17 november 2011. Hristo Gaydarov mot Director na Glavna direktsia ’Ohranitelna politsia’ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti. Begäran om förhandsavgörande: Administrativen sad Sofia-grad - Bulgarien. Fri rörlighet för unionsmedborgare - Direktiv 2004/38/EG - Förbud mot att lämna landet på grund av fällande dom i brottmål i ett annat land - Narkotikahandel - Åtgärd som kan motiveras med hänsyn till allmän ordning. Mål C-430/10.
62010CN0355 2010-07-14Mål C-355/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd
62010CN0430 2010-09-02Mål C-430/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 2 september 2010 — Hristo Aleksandrov Gaydarov mot Direktor na Glavna direktsia ”Ohranitelna politsia” pri Ministertvo na vatreshnite raboti
62011CA0254 2013-03-21Mål C-254/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 mars 2013 (begäran om förhandsavgörande från Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága — Ungern) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendorkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége mot Oskar Shomodi (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser — Förordning (EG) nr 1931/2006 — Förordning (EG) nr 562/2006 — Längsta tillåtna vistelsetid — Regler för beräkning)
62011CJ0254 2013-03-21Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 21 mars 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendorkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége mot Oskar Shomodi. Begäran om förhandsavgörande: Legfelsobb Bíróság - Ungern. Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser - Förordning (EG) nr 1931/2006 - Förordning (EG) nr 562/2006 - Längsta tillåtna vistelsetid - Regler för beräkning. Mål C-254/11.
62012CA0023 2013-01-17Mål C-23/12: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 januari 2013 (begäran om förhandsavgörande från Augstakas tiesas Senats — Lettland) — i ett förfarande som anhängiggjorts av Mohamad Zakaria (Förordning (EG) nr 562/2006 — Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) — Påstådd kränkning av rätten till respekt för människans värdighet — Effektivt domstolsskydd — Rätten till domstolsprövning)
62012CA0278 2012-07-19Mål C-278/12 PPU: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Raad van State — Nederländerna) — A. Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning [EG] nr 562/2006 — Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) — Artiklarna 20 och 21 — Avskaffande av gränskontroll vid de inre gränserna — Kontroller inom territoriet — Åtgärder med samma verkan som in- och utresekontroller — Nationell lagstiftning enligt vilken tjänstemän som ansvarar för gränsbevakning och kontroll av utlänningar får utföra kontroller av identitet, medborgarskap och uppehållsrätt inom ett område som sträcker sig 20 kilometer in i landet från gränsen mot andra Schengenstater — Kontroller i syfte att bekämpa illegal vistelse — Lagstiftning innehållande vissa villkor och garantier avseende bland annat kontrollernas frekvens och omfattning)
62012CC0084 2013-04-11Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi föredraget den 11 april 2013. Rahmanian Koushkaki mot Bundesrepublik Deutschland. Begäran om förhandsavgörande: Verwaltungsgericht Berlin - Tyskland. Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 810/2009 - Artiklarna 21.1, 32.1 och 35.6 - Förfaranden och villkor för utfärdande av enhetliga viseringar - Skyldighet att utfärda visering - Bedömning av risken för olaglig invandring - Sökandens avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan giltighetstiden för den sökta viseringen löper ut - Rimligt tvivel - De behöriga myndigheternas utrymme för skönsmässig bedömning. Mål C-84/12.
62012CC0575 2014-05-21Förslag till avgörande av generaladvokat Mengozzi föredraget den 21 maj 2014. Air Baltic Corporation AS mot Valsts robežsardze. Begäran om förhandsavgörande: Administrativa apgabaltiesa - Lettland. Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Förordning (EG) nr 810/2009 - Artiklarna 24.1 och 34 - Enhetlig visering - Upphävande eller återkallande av en enhetlig visering - Giltigheten av en enhetlig visering som anbringats på en ogiltig resehandling - Förordning (EG) nr 562/2006 - Artiklarna 5.1 och 13.1 - In- och utresekontroller - Inresevillkor - Nationell bestämmelse som kräver att giltig visering anbringats på en giltig resehandling. Mål C-575/12.
62013CC0202 2014-05-20Förslag till avgörande av generaladvokat Szpunar föredraget den 20 maj 2014. The Queen, på begäran av Sean Ambrose McCarthy m.fl. mot Secretary of State for the Home Department. Begäran om förhandsavgörande: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Förenade kungariket. Unionsmedborgarskap - Direktiv 2004/38/EG - Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom en medlemsstats territorium - Rätt till inresa - Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och innehavare av ett uppehållskort som har utfärdats av en medlemsstat - Nationell lagstiftning enligt vilken inresetillstånd ska beviljas innan inresa i landet kan ske - Artikel 35 i direktiv 2004/38/EG - Artikel 1 i protokoll (nr 20) om tillämpning av vissa inslag i artikel 26 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på Förenade kungariket och Irland. Mål C-202/13.
62013CC0554 2015-02-12Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget den 12 februari 2015. Z. Zh. mot Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie och Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie mot I. O.. Begäran om förhandsavgörande: Raad van State - Nederländerna. Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Artikel 7.4 - Begreppet ’risk för allmän ordning’ - Villkor för när medlemsstaterna får avstå från att bevilja någon tidsfrist för frivillig avresa eller bevilja en kortare tidsfrist än sju dagar. Mål C-554/13.
62013CJ0202 2014-12-18Domstolens dom (stora avdelningen) den 18 december 2014. The Queen, på begäran av Sean Ambrose McCarthy m.fl. mot Secretary of State for the Home Department. Begäran om förhandsavgörande: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Förenade kungariket. Unionsmedborgarskap - Direktiv 2004/38/EG - Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom en medlemsstats territorium - Rätt till inresa - Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och innehavare av ett uppehållskort som har utfärdats av en medlemsstat - Nationell lagstiftning enligt vilken inresetillstånd ska beviljas innan inresa i landet kan ske - Artikel 35 i direktiv 2004/38/EG - Artikel 1 i protokoll (nr 20) om tillämpning av vissa inslag i artikel 26 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på Förenade kungariket och Irland. Mål C-202/13.
62014CC0290 2015-04-28Förslag till avgörande av generaladvokat Szpunar föredraget den 28 april 2015. Brottmål mot Skerdjan Celaj. Begäran om förhandsavgörande: Tribunale di Firenze - Italien. Begäran om förhandsavgörande - Område med frihet, säkerhet och rättvisa - Direktiv 2008/115/EG - Återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna - Beslut om återvändande kombinerat med ett treårigt inreseförbud - Överträdelse av inreseförbudet - Tidigare avlägsnad tredjelandsmedborgare - Fängelsestraff vid ny olaglig inresa i landet - Förenlighet med unionsrätten. Mål C-290/14.

Endast EU-rättsakter tryckta i pappersutgåvan av Europeiska unionens officiella tidning är giltiga.