Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Förarbeten: Rskr 1949:101
Uppslagsord: tryckfrihetsförordning

Ändring 1953:131
Text: ändr. 7 kap 4 §

Ändring 1953:132
Text: ändr. 12 kap 1 §

Ändring 1953:654
Text: omtryck

Ändring 1957:163
Text: ändr. 1 kap 1 §

Ändring 1957:500
Text: omtryck

Ändring 1961:20
Text: ändr. 1 kap 8 §

Ändring 1961:466
Text: omtryck

Ändring 1965:52
Text: ändr. 7 kap 3, 4, 6, 8 §§

Ändring 1965:818
Text: omtryck

Ändring 1971:27
Text: ändr. 12 kap 1, 3-8, 15 §§
Förarbeten: Prop. 1970:15, KU 6, prot. I:7 och II:7, KU 1971:5, rskr 10

Ändring 1971:29
Text: upph. 10 kap 10 §; ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 10 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1970:87, KU 31, prot. I:28 och II:28, KU 1971:5, prop. 1970:125, KU 39, prot. I:30 och II:30, KU 1971:7, rskr 10

Ändring 1971:30
Text: ändr. 2 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1970:116, KU 32, prot. I:25 och II:25, KU 1971:5, rskr 10

Ändring 1971:273
Text: omtryck

Ändring 1974:66
Text: ändr. 2 kap 2, 4, 7-9 §§
Förarbeten: Prop. 1973:33, KU 1973:19, rskr 1973:131, KU 1974:2, rskr 1974:10

Ändring 1974:67
Text: ny 1 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:123, KU 1973:23, rskr 1973:229, KU 1974:2, rskr 1974:10

Ändring 1974:155
Text: upph. 14 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 8 §§, 2 kap 1, 11, 14 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 7 §, 7 kap 3, 4 §§, 12 kap 1, 15 §§, 13 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19

Ändring 1974:308
Text: omtryck

Ändring 1976:954
Text: ändr. 2 kap
Förarbeten: Prop. 1975/76:160, KU 1975/76:48, rskr 1975/76:324, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Rubrik: Lag (1976:954) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1976:955
Text: upph. 4 kap 2, 3, 5, 7 §§, 14 kap 4 §; nuvarande 4 kap 4, 6, 8, 9 §§ betecknas 4 kap 2, 4, 5, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 5, 6, 9 §§, 3 kap 1-5 §§, 4 kap 1 §, nya 4 kap 2, 4, 5 §§, 5 kap 1, 2, 4-6, 8, 9 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 3-6, 8 §§, 8 kap 1-6, 8 §§, 9 kap 1-3 §§, 10 kap 2-4, 7, 8, 11, 12 §§, 11 kap 1 §, 12 kap 1, 2, 13, 14 §§, 13 kap 3-5 §§, 14 kap 1, 5 §§, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 6 §, 10 kap 14 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:204, KU 1975/76:54, rskr 1975/76:394, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Rubrik: Lag (1976:955) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.
2. De nya bestämmelserna äger ej tillämpning på skrift, som mångfaldigats genom stencilering, fotokopiering eller liknande tekniskt förfarande och som utgivits före ikraftträdandet.


Ändring 1979:936
Text: ändr. 7 kap 4 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:179, KU 1978/79:33, rskr 1978/79:317, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Rubrik: Lag (1979:936) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1982:938
Text: ändr. 2 kap 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:77, KU 1981/82:36, rskr 1981/82:263, KU 1982/83:1 rskr 1982/83:1
Rubrik: Lag (1982:938) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1982:939
Text: ändr. 2 kap 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:37, KU 1981/82:21, rskr 1981/82:163, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Rubrik: Lag (1982:939) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1982:941
Text: ändr. 7 kap 4 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:58, KU 1981/82:24, rskr 1981/82:221, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Rubrik: Lag (1982:941) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1988:1447
Text: ändr. 14 kap 1 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, KU 1987/88:35, rskr 1987/88:168, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1447) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1988:1448
Text: ändr. 1 kap 8 §, 5 kap 1, 2, 8, 9, 14 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 1, 3-6, 8 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 3 §, 12 kap 3, 5 §§; ny 12 kap 16 §; omtryck
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32, KU 1987/88:33, rskr 1987/88:314, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1448) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1991:1470
Text: nuvarande 13 kap 1-5 §§ betecknas 13 kap 2-6 §§; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 3, 5 §§, 5 kap 12, 14 §§, 6 kap 3 §, den nya 13 kap 6 §; ny 13 kap 1 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Rubrik: Lag (1991:1470) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1991:1500
Text: ändr. 2 kap 3, 11 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:60, 1990/91:KU11, rskr 1990/91:160, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Rubrik: Lag (1991:1500) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1994:1376
Text: ändr. 1 kap 9 §, 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 1994-12-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, 1994/95:KU9, rskr. 1993/94:275, 1994/95:24
Rubrik: Lag (1994:1376) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1994:1382
Text: ändr. 2 kap 17 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1993/94:KU20, 1994/95:KU4, rskr. 1993/94:161, 1994/95:9
Rubrik: Lag (1994:1382) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1994:1474
Text: ändr. 6 kap 4 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU25, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:162, 1994/95:12
Rubrik: Lag (1994:1474) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1994:1475
Text: ändr. 10 kap 14 §, 12 kap 3, 10 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:162, 1994/95:12
Rubrik: Lag (1994:1475) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1994:1476
Text: ändr. 7 kap 7 §, 9 kap 5 §, 10 kap 1 §, 12 kap 14 §; omtryck
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU28, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:450, 1994/95:12
Rubrik: Lag (1994:1476) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 1998:1438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 6, 7 §§, 5 kap 5, 7 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 5 §, 10 kap 1 §, 12 kap 4, 7, 14 §§, 13 kap 6 §, rubr, till 13 kap; ny 1 kap 10 §; omtryck
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1438) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter tillämpas på sådana tekniska upptagningar som spritts före ikraftträdandet.
3. De nya föreskrifterna i 1 kap. 7 § samt 5 kap. 5 och 7 §§ gäller även för utgivningsbevis som har utfärdats före ikraftträdandet. I stället för vad som sägs i 5 kap. 5 § fjärde stycket första meningen gäller sådana bevis för en period av tio år från lagens ikraftträdande.
4. I mål som rör skildring av barn i pornografisk bild tillämpas äldre föreskrifter, om talan väckts före ikraftträdandet.

Ändring 1998:1701
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 5, 7, 17 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Rubrik: Lag (1998:1701) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:801
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, 2002/03:KU7, rskr. 2001/02:234, 2002/03:8
Rubrik: Lag (2002:801) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:810
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 9 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:64, bet. 2001/02:KU28, 2002/03:KU2, prot. 2001/02:106, rskr. 2002/03:2
Rubrik: Lag (2002:810) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:906
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 4 § i 2002:801
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Rubrik: Lag (2002:906) om ändring i lagen (2002:801) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:907
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 3, 11, 13 §§; ny 2 kap 18 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:70, bet. 2001/02:KU17, 2002/03:KU5, prot. 2001/02:81, rskr. 2002/03:7
Rubrik: Lag (2002:907) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:908
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 6 §, 10 kap 3, 8 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Rubrik: Lag (2002:908) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2002:1049
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2001/02:KU25, prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9, rskr. 2002/03:9
Rubrik: Lag (2002:1049) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2010:1342
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28
Rubrik: Lag (2010:1342) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2010:1347
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Rubrik: Lag (2010:1347) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2010:1355
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Rubrik: Lag (2010:1355) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2010:1409
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Rubrik: Lag (2010:1409) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2011:509
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Tryckfrihetsförordningen

Ändring 2014:1360
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6, 9 §§, 10 kap. 7 §, 13 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211, bet. 2014/15:KU3, rskr. 2014/15:6
Rubrik: Lag (2014:1360) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2014:1370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259, bet. 2014/15:KU4, rskr. 2014/15:7
Rubrik: Lag (2014:1370) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Ändring 2015:151
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Tryckfrihetsförordningen
SFS 1949:105

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1949-04-05

Senast ändrad:
2016-11-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1370