V

Vägarbetstidslagen
SFS 2005:395Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
VA-lagen
SFS 2006:412Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
ValL
SFS 2005:837Vallag (2005:837)
VattenförvaltningsF
SFS 2004:660Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
VFF
SFS 2004:660Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
VGL
SFS 1971:948Väglag (1971:948)
VMF
SFS 2011:594Varumärkesförordning (2011:594)
VML
SFS 2010:1877Varumärkeslag (2010:1877)
VPMF
SFS 2007:572Förordning (2007:572) om värdepappersmarknaden
VPML
SFS 2007:528Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
VxL
SFS 1932:130Växellag (1932:130)