P

PAL
SFS 1992:18Produktansvarslag (1992:18)
PBF
SFS 2011:338Plan- och byggförordning (2011:338)
PBL
SFS 2010:900Plan- och bygglag (2010:900)
SFS 1987:10Plan- och bygglag (1987:10)
PBL
SFS 2010:900Plan- och bygglag (2010:900)
SFS 1987:10Plan- och bygglag (1987:10)
PL
SFS 1967:837Patentlag (1967:837)
PreskrL
SFS 1981:130Preskriptionslag (1981:130)
PSI
SFS 2010:566Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
PSL
SFS 2004:451Produktsäkerhetslag (2004:451)
PUL
SFS 1998:204Personuppgiftslag (1998:204)
Pumplagen
SFS 2005:1248Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel