M

MB
SFS 1998:808Miljöbalk (1998:808)
MBL
SFS 1976:580Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
MF
SFS 1994:223Mervärdesskatteförordning (1994:223)
MFL
SFS 2008:486Marknadsföringslag (2008:486)
MKBF
SFS 1998:905Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
ML
SFS 1994:200Mervärdesskattelag (1994:200)
MmL
SFS 2005:377Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
MP
SFS 1998:811Lag (1998:811) om införande av miljöbalken
MVSF
SFS 1994:223Mervärdesskatteförordning (1994:223)