F

FäF
SFS 2010:2010Fängelseförordning (2010:2010)
FÅFF
SFS 1980:789Förordning (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg
FAL
SFS 2005:104Försäkringsavtalslag (2005:104)
FäL
SFS 2010:610Fängelselag (2010:610)
FAPT
SFS 1998:940Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
FAS
SFS 2010:173Förordning (2010:173) om alkoholskatt
FAV
SFS 2000:628Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
FAvL
SFS 2007:1398Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift
FB
SFS 1949:381Föräldrabalk (1949:381)
FBFF
SFS 1991:749Folkbokföringsförordning (1991:749)
FBFL
SFS 1991:481Folkbokföringslag (1991:481)
FBK
SFS 1971:762Fastighetsbildningskungörelse (1971:762)
FBL
SFS 1970:988Fastighetsbildningslag (1970:988)
FBLP
SFS 1970:989Lag (1970:989) om införande av fastighetsbildningslagen
FEF
SFS 1987:978Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar
FFL
SFS 1970:990Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
FFR
SFS 1996:783Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
FHSF
SFS 1993:1138Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
FiskeF
SFS 1994:1716Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
FL
SFS 1986:223Förvaltningslag (1986:223)
FLL
SFS 1995:584Föräldraledighetslag (1995:584)
FMH
SFS 1998:899Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
FML
SFS 2011:666Fastighetsmäklarlag (2011:666)
FMSA
SFS 2012:259Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
FörstörandeL
SFS 2011:111Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
FP
SFS 1949:382Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken
FPCB
SFS 2007:19Förordning (2007:19) om PCB m.m.
FPL
SFS 1971:291Förvaltningsprocesslag (1971:291)
FRA
SFS 2008:717Lag (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
FrämjandeL
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
FrämjandeL
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
SFS 1974:13Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
FRI
SFS 1970:517Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
FRL
SFS 2010:2043Försäkringsrörelselag (2010:2043)
FSE
SFS 2010:178Förordning (2010:178) om skatt på energi
FSK
SFS 2001:1244Förordning (2001:1244) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
FSL
SFS 1984:1052Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
FTL, FtaxL
SFS 1979:1152Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
FTS
SFS 2010:177Förordning (2010:177) om tobaksskatt
FUK
SFS 1947:948Förundersökningskungörelse (1947:948)
FUV
SFS 1970:495Förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.
FVE
SFS 1998:901Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll
FvL
SFS 1986:223Förvaltningslag (1986:223)
FvPrL
SFS 1971:291Förvaltningsprocesslag (1971:291)