Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2016:4 - SFS 2016:1368[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2016:4 Tillkännagivande (2016:4) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2016:5 Finansinspektionens tillkännagivande (2016:5) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2016:10 Förordning (2016:10) om förvaltning av fonden för inre säkerhet  
  SFS 2016:27 Utlänningsdatalag (2016:27)  
  SFS 2016:30 Utlänningsdataförordning (2016:30)  
  SFS 2016:35 Lag (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga  
  SFS 2016:36 Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga  
  SFS 2016:38 Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning  
  SFS 2016:39 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning  
  SFS 2016:40 Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner  
  SFS 2016:69 Förordning (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument  
  SFS 2016:82 Förordning (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar  
  SFS 2016:96 Lag (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar  
  SFS 2016:98 Förordning (2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar  
  SFS 2016:100 /Rubriken upphör att gälla U:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier /Rubriken träder i kraft I:2019-07-01/ Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och förskollärare  
  SFS 2016:104 Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)  
  SFS 2016:105 Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)  
  SFS 2016:130 H.M. Konungens tillkännagivande (2016:130)  
  SFS 2016:137 Förordning (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar  
  SFS 2016:145 Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer  
  SFS 2016:157 Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer  
  SFS 2016:187 Förordning (2016:187) om ekodesign  
  SFS 2016:188 Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar  
  SFS 2016:253 Tullag (2016:253)  
  SFS 2016:287 Tullförordning (2016:287)  
  SFS 2016:319 Lag (2016:319) om skydd för geografisk information  
  SFS 2016:320 Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information  
  SFS 2016:329 Förordning (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända  
  SFS 2016:349 Förordning (2016:349) om Skogsstyrelsens planering, uppföljning och utvärdering av tillsyn  
  SFS 2016:350 Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning  
  SFS 2016:354 Tobaksförordning (2016:354)  
  SFS 2016:363 Förordning (2016:363) om elektromagnetisk kompatibilitet  
  SFS 2016:364 Förordning (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande  
  SFS 2016:370 Förordning (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek  
  SFS 2016:383 Förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter  
  SFS 2016:385 Förordning (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning  
  SFS 2016:392 Radioutrustningslag (2016:392)  
  SFS 2016:394 Radioutrustningsförordning (2016:394)  
  SFS 2016:398 Förordning (2016:398) om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden  
  SFS 2016:400 Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser  
  SFS 2016:402 Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel  
  SFS 2016:406 Förordning (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016-2018  
  SFS 2016:408 Lag (2016:408) om skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien  
  SFS 2016:409 Lag (2016:409) om avtal mellan Sverige och Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2016:411 Förordning (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer  
  SFS 2016:415 Lag (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner  
  SFS 2016:417 Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering  
  SFS 2016:423 Förordning (2016:423) om effektreserv  
  SFS 2016:429 Lag (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision  
  SFS 2016:443 Förordning (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision  
  SFS 2016:448 Förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling  
  SFS 2016:526 Lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel  
  SFS 2016:533 Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel  
  SFS 2016:534 Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät  
  SFS 2016:538 Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät  
  SFS 2016:561 Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering  
  SFS 2016:576 Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering  
  SFS 2016:602 Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet  
  SFS 2016:605 Förordning (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler  
  SFS 2016:623 Förordning (2016:623) om redovisningscentraler för taxitrafik  
  SFS 2016:659 Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården  
  SFS 2016:660 Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi  
  SFS 2016:675 Skuldsaneringslag (2016:675)  
  SFS 2016:676 Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare  
  SFS 2016:689 Skuldsaneringsförordning (2016:689)  
  SFS 2016:705 Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå  
  SFS 2016:706 Förordning (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå  
  SFS 2016:709 Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare  
  SFS 2016:723 Förordning (2016:723) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2016:732 Elsäkerhetslag (2016:732)  
  SFS 2016:742 Förordning (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen  
  SFS 2016:749 Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden  
  SFS 2016:752 Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige  
  SFS 2016:757 Lag (2016:757) om kvarstad på bankmedel inom EU  
  SFS 2016:767 Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag  
  SFS 2016:768 Lag (2016:768) om marin utrustning  
  SFS 2016:770 Förordning (2016:770) om marin utrustning  
  SFS 2016:774 Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet  
  SFS 2016:775 Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet  
  SFS 2016:822 Förordning (2016:822) med instruktion för Statistiska centralbyrån  
  SFS 2016:836 Förordning (2016:836) om elbusspremie  
  SFS 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden  
  SFS 2016:838 Tillkännagivande (2016:838) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2016:840 Förordning (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer  
  SFS 2016:848 Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer  
  SFS 2016:850 Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige  
  SFS 2016:858 Förordning (2016:858) om användning av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana resurser  
  SFS 2016:863 Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017  
  SFS 2016:878 Förordning (2016:878) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2017  
  SFS 2016:880 Förordning (2016:880) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande  
  SFS 2016:881 Förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande  
  SFS 2016:899 Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi  
  SFS 2016:904 Förordning (2016:904) om tullinformationssystemet  
  SFS 2016:910 Förordning (2016:910) om särskild kvot i fristående skolor  
  SFS 2016:912 Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen  
  SFS 2016:915 Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel  
  SFS 2016:917 Förordning (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel  
  SFS 2016:919 Förordning (2016:919) om kvarstad på bankmedel inom EU  
  SFS 2016:927 Lag (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien  
  SFS 2016:928 Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan  
  SFS 2016:937 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning  
  SFS 2016:940 Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017  
  SFS 2016:941 Förordning (2016:941) om inkomstindex för år 2017  
  SFS 2016:942 Förordning (2016:942) om balanstal för år 2017  
  SFS 2016:943 Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017  
  SFS 2016:944 Förordning (2016:944) om balansindex för år 2017  
  SFS 2016:946 Förordning (2016:946) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2016:960 Lag (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart  
  SFS 2016:964 Konkurrensskadelag (2016:964)  
  SFS 2016:977 Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt  
  SFS 2016:978 Förordning (2016:978) om tillsyn över kollektiv förvaltning av upphovsrätt  
  SFS 2016:981 Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017  
  SFS 2016:986 Förordning (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
  SFS 2016:989 Förordning (2016:989) om statsbidrag till film  
  SFS 2016:1013 Lag (2016:1013) om personnamn  
  SFS 2016:1019 Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017  
  SFS 2016:1020 Förordning (2016:1020) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017  
  SFS 2016:1021 Finansinspektionens tillkännagivande (2016:1021) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2016:1022 Förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd  
  SFS 2016:1023 Förordning (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket  
  SFS 2016:1024 Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter  
  SFS 2016:1033 Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter  
  SFS 2016:1034 Förordning (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och beräkning av effektiv ränta vid bostadskrediter  
  SFS 2016:1041 Förordning (2016:1041) om plastbärkassar  
  SFS 2016:1044 Förordning (2016:1044) om arbetstid vid inlandssjöfart  
  SFS 2016:1048 Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser  
  SFS 2016:1053 Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021  
  SFS 2016:1057 Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser  
  SFS 2016:1065 Förordning (2016:1065) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017  
  SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik  
  SFS 2016:1091 Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter  
  SFS 2016:1107 Försäkringskassans föreskrifter (2016:1107) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2016:1108 Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter  
  SFS 2016:1109 Lag (2016:1109) om stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen  
  SFS 2016:1117 Lag (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter  
  SFS 2016:1122 Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon  
  SFS 2016:1128 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser  
  SFS 2016:1129 Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen  
  SFS 2016:1135 Förordning (2016:1135) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning  
  SFS 2016:1136 Förordning (2016:1136) om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2016:1137 Förordning (2016:1137) om bemyndigande för Kronofogdemyndigheten att meddela föreskrifter om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter  
  SFS 2016:1143 Förordning (2016:1143) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2017  
  SFS 2016:1145 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  
  SFS 2016:1146 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna  
  SFS 2016:1147 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner  
  SFS 2016:1162 Upphandlingsförordning (2016:1162)  
  SFS 2016:1187 Förordning (2016:1187) om ränta på studielån för 2017  
  SFS 2016:1201 Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet  
  SFS 2016:1204 Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017  
  SFS 2016:1226 Tillkännagivande (2016:1226) av CPV-referensnummer för tjänstekontrakt vid upphandling på försvars- och säkerhets(2016:1226) området  
  SFS 2016:1227 Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling  
  SFS 2016:1228 Tillkännagivande (2016:1228) av CPV-referensnummer för byggentreprenadkontrakt vid offentlig upphandling  
  SFS 2016:1231 Lag (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering  
  SFS 2016:1232 Förordning (2016:1232) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering  
  SFS 2016:1256 Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall  
  SFS 2016:1258 Förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området  
  SFS 2016:1264 Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat  
  SFS 2016:1283 Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag  
  SFS 2016:1306 Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning  
  SFS 2016:1307 Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden  
  SFS 2016:1316 Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning  
  SFS 2016:1317 Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk  
  SFS 2016:1318 Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser  
  SFS 2016:1332 Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket  
  SFS 2016:1333 Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten  
  SFS 2016:1363 Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2016:1364 Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.  
  SFS 2016:1367 Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler  
  SFS 2016:1368 Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter