Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2015:3 - SFS 2015:1074[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2015:3 Tillkännagivande (2015:3) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2015:17 Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd  
  SFS 2015:18 Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning  
  SFS 2015:42 Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling  
  SFS 2015:51 Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  SFS 2015:54 Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  SFS 2015:58 Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon  
  SFS 2015:61 Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet  
  SFS 2015:62 Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet  
  SFS 2015:63 Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet  
  SFS 2015:70 Förordning (2015:70) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet  
  SFS 2015:72 Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet  
  SFS 2015:96 Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:109 Förordning (2015:109) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:135 Lag (2015:135) om avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:136 Lag (2015:136) om avtal mellan Sverige och Uruguay om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:137 Förordning (2015:137) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2015 års omval  
  SFS 2015:139 Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor  
  SFS 2015:141 Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014  
  SFS 2015:152 Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet  
  SFS 2015:155 Förordning (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst  
  SFS 2015:195 Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet  
  SFS 2015:197 Lag (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor  
  SFS 2015:198 Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor  
  SFS 2015:208 Förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation  
  SFS 2015:210 Förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag  
  SFS 2015:211 Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar  
  SFS 2015:212 Förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden  
  SFS 2015:213 Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion  
  SFS 2015:215 /Upphör att gälla U:2018-08-01/ Förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning /Rubriken träder i kraft I:2018-08-01/ Förordning (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning  
  SFS 2015:216 Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader  
  SFS 2015:218 Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen  
  SFS 2015:219 Lag (2015:219) om avtal mellan Sverige och Marshallöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:220 Lag (2015:220) om avtal mellan Sverige och Costa Rica om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:225 Förordning (2015:225) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea  
  SFS 2015:236 Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
  SFS 2015:257 Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  
  SFS 2015:260 Lag (2015:260) om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör  
  SFS 2015:266 Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper  
  SFS 2015:280 Lag (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen  
  SFS 2015:284 Förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen  
  SFS 2015:305 Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen  
  SFS 2015:307 Förordning (2015:307) om ersättning för skyddsutrustning och installation av skyddsutrustning i järnvägens kommunikationssystem  
  SFS 2015:315 Läkemedelslag (2015:315)  
  SFS 2015:381 Tillkännagivande (2015:381) av Färöarnas och Grönlands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012  
  SFS 2015:400 Havsplaneringsförordning (2015:400)  
  SFS 2015:403 Förordning (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå  
  SFS 2015:404 Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan  
  SFS 2015:406 Förordning (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder  
  SFS 2015:407 Förordning (2015:407) om lokalt ledd utveckling  
  SFS 2015:417 Lag (2015:417) om arv i internationella situationer  
  SFS 2015:422 Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning  
  SFS 2015:433 Åklagardatalag (2015:433)  
  SFS 2015:454 Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer  
  SFS 2015:456 Förordning (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande  
  SFS 2015:458 Läkemedelsförordning (2015:458)  
  SFS 2015:476 Förordning (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet  
  SFS 2015:478 Lag (2015:478) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgift för ansökan om att få beslut som avser kvalifikationer för livslångt lärande  
  SFS 2015:481 Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning  
  SFS 2015:485 Lag (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:488 Förordning (2015:488) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:493 Förordning (2015:493) om distrikt  
  SFS 2015:500 Förordning (2015:500) om resebidrag  
  SFS 2015:502 Förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända  
  SFS 2015:504 Förordning (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb eller annat arbete  
  SFS 2015:517 Förordning (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar  
  SFS 2015:518 Förordning (2015:518) om tillfälligt stöd för dieselbränsle som har förbrukats av skogsmaskiner i brandområdet i Västmanland  
  SFS 2015:519 Tillkännagivande (2015:519) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2015:521 Förordning (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2015:527 Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten  
  SFS 2015:536 Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016  
  SFS 2015:537 Förordning (2015:537) om inkomstbasbelopp för år 2016  
  SFS 2015:538 Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016  
  SFS 2015:539 Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016  
  SFS 2015:540 Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016  
  SFS 2015:545 Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande  
  SFS 2015:552 Förordning (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem  
  SFS 2015:553 Förordning (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar  
  SFS 2015:565 Förordning (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter  
  SFS 2015:566 Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning  
  SFS 2015:574 Förordning (2015:574) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2016  
  SFS 2015:575 Åklagardataförordning (2015:575)  
  SFS 2015:579 Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer  
  SFS 2015:594 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016  
  SFS 2015:595 Förordning (2015:595) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2016  
  SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016  
  SFS 2015:602 Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring  
  SFS 2015:605 Förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring  
  SFS 2015:610 Förordning (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion  
  SFS 2015:613 Förordning (2015:613) om militär grundutbildning  
  SFS 2015:615 Lag (2015:615) om avtal mellan Sverige och Niue om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:616 Lag (2015:616) om avtal mellan Sverige och Brunei om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:632 Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall  
  SFS 2015:642 Lag (2015:642) om europeisk skyddsorder  
  SFS 2015:646 Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder  
  SFS 2015:650 Lag (2015:650) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:652 Förordning (2015:652) om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen  
  SFS 2015:665 Förordning (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster  
  SFS 2015:666 Lag (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland  
  SFS 2015:671 Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden  
  SFS 2015:677 Förordning (2015:677) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2016  
  SFS 2015:728 Domstolsdatalag (2015:728)  
  SFS 2015:729 Domstolsdataförordning (2015:729)  
  SFS 2015:736 Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever  
  SFS 2015:739 Förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden  
  SFS 2015:743 Förordning (2015:743) med instruktion för Åklagarmyndigheten  
  SFS 2015:744 Förordning (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten  
  SFS 2015:745 Förordning (2015:745) om rådet för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen  
  SFS 2015:770 Förordning (2015:770) om ränta för år 2016 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2015:799 Förordning (2015:799) om ränta på studielån för 2016  
  SFS 2015:801 Förordning (2015:801) om internationella skolor  
  SFS 2015:812 Lag (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter  
  SFS 2015:827 Förordning (2015:827) om rapportering av betalningar till myndigheter  
  SFS 2015:847 Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016  
  SFS 2015:848 Förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden  
  SFS 2015:859 Förordning (2015:859) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2016  
  SFS 2015:860 Lag (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker  
  SFS 2015:881 Försäkringskassans föreskrifter (2015:881) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2015:898 Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter  
  SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige  
  SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige  
  SFS 2015:905 Förordning (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter  
  SFS 2015:911 Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton  
  SFS 2015:912 Lag (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton  
  SFS 2015:921 Förordning (2015:921) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton  
  SFS 2015:922 Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton  
  SFS 2015:926 Lag (2015:926) om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:927 Lag (2015:927) om avtal mellan Sverige och Vanuatu om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2015:938 Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik  
  SFS 2015:942 Tillkännagivande (2015:942) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m.  
  SFS 2015:943 Tillkännagivande (2015:943) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.  
  SFS 2015:953 Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter  
  SFS 2015:957 Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter  
  SFS 2015:994 Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende  
  SFS 2015:998 Förordning (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet  
  SFS 2015:1016 Lag (2015:1016) om resolution  
  SFS 2015:1017 Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut  
  SFS 2015:1034 Förordning (2015:1034) om resolution  
  SFS 2015:1035 Förordning (2015:1035) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut  
  SFS 2015:1047 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk  
  SFS 2015:1052 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap  
  SFS 2015:1053 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap  
  SFS 2015:1073 Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2015:1074 Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet