Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2014:1 - SFS 2014:1585[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2014:1 Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2014:2 Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar  
  SFS 2014:19 Förordning (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler  
  SFS 2014:21 Förordning (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid  
  SFS 2014:35 Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet  
  SFS 2014:47 Förordning (2014:47) om statsbidrag för undervisning under skollov  
  SFS 2014:52 Lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg  
  SFS 2014:59 Förordning (2014:59) om elektroniska vägtullssystem  
  SFS 2014:67 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete  
  SFS 2014:68 Förordning (2014:68) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service  
  SFS 2014:84 Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor  
  SFS 2014:85 Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor  
  SFS 2014:108 Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet  
  SFS 2014:110 Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter  
  SFS 2014:115 Förordning (2014:115) med instruktion för utrikesrepresentationen  
  SFS 2014:116 Lag (2014:116) om avtal mellan Sverige och Montserrat om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:132 Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  
  SFS 2014:133 Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  
  SFS 2014:134 Förordning (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet  
  SFS 2014:139 Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster  
  SFS 2014:140 Lag (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn  
  SFS 2014:144 Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid  
  SFS 2014:145 Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden  
  SFS 2014:214 Förordning (2014:214) om dammsäkerhet  
  SFS 2014:227 Lag (2014:227) om färdigställandeskydd  
  SFS 2014:266 Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag  
  SFS 2014:267 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader  
  SFS 2014:268 Lag (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  
  SFS 2014:275 Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter  
  SFS 2014:298 Förordning (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation  
  SFS 2014:299 Förordning (2014:299) om statsbidrag för samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation  
  SFS 2014:307 Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott  
  SFS 2014:322 Brottsskadelag (2014:322)  
  SFS 2014:327 Brottsskadeförordning (2014:327)  
  SFS 2014:329 Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar  
  SFS 2014:338 Lag (2014:338) om avtal mellan Sverige och Qatar om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:339 Lag (2014:339) om avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:340 Lag (2014:340) om skatteavtal mellan Sverige och Georgien  
  SFS 2014:341 Lag (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden  
  SFS 2014:347 Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag  
  SFS 2014:348 Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader  
  SFS 2014:349 Förordning (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet  
  SFS 2014:375 Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning  
  SFS 2014:396 Förordning (2014:396) om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet  
  SFS 2014:397 Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter  
  SFS 2014:400 Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas  
  SFS 2014:405 Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas  
  SFS 2014:406 Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser  
  SFS 2014:414 Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  
  SFS 2014:421 Lag (2014:421) om gymnasial lärlingsanställning  
  SFS 2014:425 Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel  
  SFS 2014:447 Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter  
  SFS 2014:480 Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader  
  SFS 2014:484 Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna  
  SFS 2014:508 Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag  
  SFS 2014:509 Svavelförordning (2014:509)  
  SFS 2014:514 Lag (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder  
  SFS 2014:520 Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet  
  SFS 2014:521 Förordning (2014:521) om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.  
  SFS 2014:528 Förordning (2014:528) om tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien  
  SFS 2014:534 Lag (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning  
  SFS 2014:535 Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter  
  SFS 2014:570 Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter  
  SFS 2014:580 Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen  
  SFS 2014:787 Tillkännagivande (2014:787) om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  
  SFS 2014:799 Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer  
  SFS 2014:801 Riksdagsordning (2014:801)  
  SFS 2014:812 Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten  
  SFS 2014:821 Patientlag (2014:821)  
  SFS 2014:834 Lag (2014:834) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea  
  SFS 2014:836 Lag (2014:836) om näringsförbud  
  SFS 2014:854 Förordning (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning  
  SFS 2014:864 Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision  
  SFS 2014:880 Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer  
  SFS 2014:885 Förordning (2014:885) om register över vigselförrättare inom trossamfund  
  SFS 2014:899 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar  
  SFS 2014:912 Lag (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden  
  SFS 2014:936 Förordning (2014:936) om näringsförbud  
  SFS 2014:966 Lag (2014:966) om kapitalbuffertar  
  SFS 2014:967 Lag (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar  
  SFS 2014:968 Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag  
  SFS 2014:969 Lag (2014:969) om införande av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag  
  SFS 2014:993 Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar  
  SFS 2014:1005 Lag (2014:1005) om virkesmätning  
  SFS 2014:1006 Förordning (2014:1006) om virkesmätning  
  SFS 2014:1009 Lag (2014:1009) om handel med timmer och trävaror  
  SFS 2014:1010 Förordning (2014:1010) om handel med timmer och trävaror  
  SFS 2014:1015 Tillkännagivande (2014:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2014:1020 /Rubriken upphör att gälla U:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik /Rubriken träder i kraft I:2020-09-01/ Lag (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik  
  SFS 2014:1030 Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel  
  SFS 2014:1031 Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel  
  SFS 2014:1039 Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn  
  SFS 2014:1053 Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015  
  SFS 2014:1054 Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015  
  SFS 2014:1055 Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015  
  SFS 2014:1056 Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015  
  SFS 2014:1057 Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015  
  SFS 2014:1059 Förordning (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden  
  SFS 2014:1071 Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin  
  SFS 2014:1075 Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  
  SFS 2014:1079 Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer  
  SFS 2014:1085 Förordning (2014:1085) om rättsväsendets informationshantering  
  SFS 2014:1101 Förordning (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare  
  SFS 2014:1102 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten  
  SFS 2014:1103 Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen  
  SFS 2014:1104 Polisförordning (2014:1104)  
  SFS 2014:1105 Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman  
  SFS 2014:1106 Förordning (2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare  
  SFS 2014:1107 Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods  
  SFS 2014:1108 Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester  
  SFS 2014:1308 Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015  
  SFS 2014:1315 Förordning (2014:1315) om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av brandskadat virke från brandområdet i Västmanland  
  SFS 2014:1323 Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015  
  SFS 2014:1326 Finansinspektionens tillkännagivande (2014:1326) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015  
  SFS 2014:1329 Förordning (2014:1329) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2015  
  SFS 2014:1335 Lag (2014:1335) om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:1341 Lag (2014:1341) om avtal mellan Sverige och Grenada om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:1344 Lag (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar  
  SFS 2014:1362 Försäkringskassans föreskrifter (2014:1362) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2014:1374 Förordning (2014:1374) om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt  
  SFS 2014:1383 Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder  
  SFS 2014:1391 Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015  
  SFS 2014:1408 Lag (2014:1408) om avtal mellan Sverige och Hongkong SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2014:1415 Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015  
  SFS 2014:1418 Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015  
  SFS 2014:1434 Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)  
  SFS 2014:1436 Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2014:1437 Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd  
  SFS 2014:1444 Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015  
  SFS 2014:1447 Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 2014:1448 Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland  
  SFS 2014:1449 Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning  
  SFS 2014:1462 Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning  
  SFS 2014:1463 Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar  
  SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter  
  SFS 2014:1475 Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader  
  SFS 2014:1487 Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten  
  SFS 2014:1513 Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats  
  SFS 2014:1517 Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område  
  SFS 2014:1518 Förordning (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall  
  SFS 2014:1526 Tillkännagivande (2014:1526) om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)  
  SFS 2014:1528 Förordning (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas  
  SFS 2014:1538 Förordning (2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden  
  SFS 2014:1542 Förordning (2014:1542) om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation  
  SFS 2014:1553 Förordning (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen  
  SFS 2014:1564 Förordning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg  
  SFS 2014:1578 Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet  
  SFS 2014:1585 Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet