Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2012:1 - SFS 2012:994[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2012:1 Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2012:30 Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer  
  SFS 2012:31 Förordning (2012:31) om stöd till insatser på skogsområdet  
  SFS 2012:34 Förordning (2012:34) om utökade möjligheter till delegering i förvaltningsrätt  
  SFS 2012:39 Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur  
  SFS 2012:42 Förordning (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall  
  SFS 2012:75 H.M.Konungens tillkännagivande (2012:75)  
  SFS 2012:113 Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 2012:114 Förordning (2012:114) om vissa sanktioner mot Libyen  
  SFS 2012:121 Förordning (2012:121) med särskilda bestämmelser om ansökan om godkännande som enskild huvudman för viss utbildning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  
  SFS 2012:140 Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk  
  SFS 2012:144 Förordning (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen  
  SFS 2012:145 Kustbevakningsdatalag (2012:145)  
  SFS 2012:146 Kustbevakningsdataförordning (2012:146)  
  SFS 2012:161 Förordning (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare  
  SFS 2012:169 Förordning (2012:169) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare  
  SFS 2012:175 Förordning (2012:175) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2012/13  
  SFS 2012:179 Lag (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition  
  SFS 2012:208 Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter  
  SFS 2012:210 Yrkestrafiklag (2012:210)  
  SFS 2012:211 Taxitrafiklag (2012:211)  
  SFS 2012:237 Yrkestrafikförordning (2012:237)  
  SFS 2012:238 Taxitrafikförordning (2012:238)  
  SFS 2012:259 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter  
  SFS 2012:263 Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ  
  SFS 2012:273 Lag (2012:273) om trygg naturgasförsörjning  
  SFS 2012:275 Förordning (2012:275) om trygg naturgasförsörjning  
  SFS 2012:278 Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet  
  SFS 2012:316 Förordning (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet  
  SFS 2012:318 Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention  
  SFS 2012:331 Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004  
  SFS 2012:332 Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar  
  SFS 2012:346 Förordning (2012:346) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ  
  SFS 2012:354 Förordning (2012:354) om försäkringsbevis för vissa sjöförsäkringar  
  SFS 2012:358 Förordning (2012:358) om behörig länsstyrelse i begravningsärenden  
  SFS 2012:363 Förordning (2012:363) om ensamrätt till bärgning  
  SFS 2012:365 Förordning (2012:365) om häradsallmänningar  
  SFS 2012:409 Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor  
  SFS 2012:419 Förordning (2012:419) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter för tillämpningen av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd  
  SFS 2012:453 Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram  
  SFS 2012:455 Lag (2012:455) om upphävande av vissa författningar om kastrering  
  SFS 2012:488 Förordning (2012:488) om lokala kurser och betyg i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå och viss annan utbildning  
  SFS 2012:492 Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material  
  SFS 2012:503 Förordning (2012:503) om tatueringsfärger  
  SFS 2012:509 Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor  
  SFS 2012:515 Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd  
  SFS 2012:516 Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet  
  SFS 2012:517 Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål  
  SFS 2012:520 Förordning (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd  
  SFS 2012:533 Tillkännagivande (2012:533) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2012:540 Förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt  
  SFS 2012:545 Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen  
  SFS 2012:546 Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket  
  SFS 2012:558 Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013  
  SFS 2012:559 Förordning (2012:559) om inkomstindex för år 2013  
  SFS 2012:560 Förordning (2012:560) om balanstal för år 2013  
  SFS 2012:561 Förordning (2012:561) om balansindex för år 2013  
  SFS 2012:562 Förordning (2012:562) om inkomstbasbelopp för år 2013  
  SFS 2012:565 Förordning (2012:565) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder  
  SFS 2012:566 Förordning (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder  
  SFS 2012:595 Lag (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler  
  SFS 2012:596 Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler  
  SFS 2012:605 Tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål  
  SFS 2012:606 Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m.  
  SFS 2012:611 Förordning (2012:611) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2013  
  SFS 2012:631 Förordning (2012:631) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2013  
  SFS 2012:638 Lag (2012:638) om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius  
  SFS 2012:653 Förordning (2012:653) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2013  
  SFS 2012:656 Förordning (2012:656) om upphävande av 5 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:21) om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen  
  SFS 2012:663 Lag (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall  
  SFS 2012:667 Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden  
  SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013  
  SFS 2012:671 Försäkringskassans föreskrifter (2012:671) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2012:674 Lag (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel  
  SFS 2012:694 Förordning (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer  
  SFS 2012:699 Förordning (2012:699) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2013  
  SFS 2012:700 Förordning (2012:700) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2013  
  SFS 2012:707 Vägförordning (2012:707)  
  SFS 2012:708 Förordning (2012:708) om byggande av järnväg  
  SFS 2012:735 Lag (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning  
  SFS 2012:741 Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
  SFS 2012:742 Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering  
  SFS 2012:749 Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare  
  SFS 2012:806 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja  
  SFS 2012:810 Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet  
  SFS 2012:811 Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet  
  SFS 2012:821 Förordning (2012:821) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2013  
  SFS 2012:824 Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder  
  SFS 2012:826 Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention  
  SFS 2012:828 Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)  
  SFS 2012:838 Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet  
  SFS 2012:843 Lag (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning  
  SFS 2012:848 Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning  
  SFS 2012:852 Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018  
  SFS 2012:854 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare  
  SFS 2012:858 Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013  
  SFS 2012:861 Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning  
  SFS 2012:865 Förordning (2012:865) om ränta på studielån för 2013  
  SFS 2012:866 Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material  
  SFS 2012:872 Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag  
  SFS 2012:873 Förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja  
  SFS 2012:880 Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden  
  SFS 2012:881 Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden  
  SFS 2012:882 Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna  
  SFS 2012:883 Lag (2012:883) med instruktion för Riksdagens arvodesnämnd  
  SFS 2012:884 Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd  
  SFS 2012:969 Förordning (2012:969) om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 2012:970 Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet  
  SFS 2012:978 Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad  
  SFS 2012:989 Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket  
  SFS 2012:990 Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium  
  SFS 2012:992 Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan  
  SFS 2012:993 Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare  
  SFS 2012:994 Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds