Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2010:1 - SFS 2010:2044[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2010:1 Tillkännagivande (2010:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2010:21 Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken  
  SFS 2010:55 Förordning (2010:55) om en särskild åtgärd för att stödja marknaden inom mejerisektorn  
  SFS 2010:74 Tillkännagivande (2010:74) av ändring av beloppsgränser i Montrealkonventionen  
  SFS 2010:90 Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor  
  SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)  
  SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken  
  SFS 2010:173 Förordning (2010:173) om alkoholskatt  
  SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt  
  SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi  
  SFS 2010:184 Förordning (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket  
  SFS 2010:185 Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket  
  SFS 2010:186 Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys  
  SFS 2010:232 Förordning (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010  
  SFS 2010:241 Förordning (2010:241) om riksgränsen mellan Sverige och Finland  
  SFS 2010:274 Förordning (2010:274) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2010/11  
  SFS 2010:294 Lag (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting  
  SFS 2010:299 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet  
  SFS 2010:305 Skyddslag (2010:305)  
  SFS 2010:327 Lag (2010:327) om avtal mellan Sverige och San Marino om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:328 Lag (2010:328) om avtal mellan Sverige och Andorra om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:329 Lag (2010:329) om avtal mellan Sverige och Samoa om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:330 Lag (2010:330) om avtal mellan Sverige och Cooköarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:331 Lag (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:332 Lag (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:333 Lag (2010:333) om avtal mellan Sverige och Turks- och Caicosöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:361 Polisdatalag (2010:361)  
  SFS 2010:362 Lag (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister  
  SFS 2010:374 Lag (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar  
  SFS 2010:375 Förordning (2010:375) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar  
  SFS 2010:387 Förordning (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete  
  SFS 2010:425 Förordning (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön  
  SFS 2010:449 Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser  
  SFS 2010:473 Lag (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
  SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning (2010:477)  
  SFS 2010:479 Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder  
  SFS 2010:500 Luftfartslag (2010:500)  
  SFS 2010:510 Lag (2010:510) om lufttransporter  
  SFS 2010:523 Skyddsförordning (2010:523)  
  SFS 2010:536 Lag (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen  
  SFS 2010:543 Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor  
  SFS 2010:566 Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen  
  SFS 2010:598 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen  
  SFS 2010:601 Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el  
  SFS 2010:610 Fängelselag (2010:610)  
  SFS 2010:611 Häkteslag (2010:611)  
  SFS 2010:630 /Rubriken upphör att gälla U:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län /Rubriken träder i kraft I:2019-01-01/ Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar  
  SFS 2010:649 Förordning (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet  
  SFS 2010:651 Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser  
  SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag (2010:659)  
  SFS 2010:696 Radio- och tv-lag (2010:696)  
  SFS 2010:718 Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter  
  SFS 2010:751 Lag (2010:751) om betaltjänster  
  SFS 2010:769 Förordning (2010:769) med instruktion för Myndigheten för tillgängliga medier  
  SFS 2010:770 Luftfartsförordning (2010:770)  
  SFS 2010:800 Skollag (2010:800)  
  SFS 2010:801 Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)  
  SFS 2010:813 Lag (2010:813) om konsulära katastrofinsatser  
  SFS 2010:814 Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser  
  SFS 2010:853 Förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el  
  SFS 2010:879 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  
  SFS 2010:897 Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland  
  SFS 2010:900 Plan- och bygglag (2010:900)  
  SFS 2010:921 Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar  
  SFS 2010:950 Lag (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor  
  SFS 2010:984 Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden  
  SFS 2010:1007 Förordning (2010:1007) om lufttransporter  
  SFS 2010:1008 Förordning (2010:1008) om betaltjänster  
  SFS 2010:1010 Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut  
  SFS 2010:1011 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor  
  SFS 2010:1041 Tillkännagivande (2010:1041) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2010:1045 Postlag (2010:1045)  
  SFS 2010:1049 Postförordning (2010:1049)  
  SFS 2010:1052 Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud  
  SFS 2010:1053 Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud  
  SFS 2010:1054 Förordning (2010:1054) med instruktion för Patentombudsnämnden  
  SFS 2010:1058 Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser  
  SFS 2010:1059 Förordning (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för press, radio och tv att meddela vissa verkställighetsföreskrifter  
  SFS 2010:1062 Förordning (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv  
  SFS 2010:1063 Tillkännagivande (2010:1063) av avtal mellan staten och Apoteket Aktiebolag (publ) om upphörande av verksamhetsavtal  
  SFS 2010:1065 Lag (2010:1065) om kollektivtrafik  
  SFS 2010:1075 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor  
  SFS 2010:1080 Förordning (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)  
  SFS 2010:1098 Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland  
  SFS 2010:1101 Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter  
  SFS 2010:1121 Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer  
  SFS 2010:1122 Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar  
  SFS 2010:1132 Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011  
  SFS 2010:1133 Förordning (2010:1133) om inkomstindex för år 2011  
  SFS 2010:1134 Förordning (2010:1134) om inkomstbasbelopp för år 2011  
  SFS 2010:1135 Förordning (2010:1135) om balanstal för år 2011  
  SFS 2010:1136 Förordning (2010:1136) om balansindex för år 2011  
  SFS 2010:1137 Förordning (2010:1137) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2011  
  SFS 2010:1138 Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare  
  SFS 2010:1155 Polisdataförordning (2010:1155)  
  SFS 2010:1157 Förordning (2010:1157) om polisens allmänna spaningsregister  
  SFS 2010:1164 Förordning (2010:1164) om tillägg och avgift vid återbetalning, m.m. av sjukersättning för åren 2009 och 2010  
  SFS 2010:1167 Förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel  
  SFS 2010:1168 Förordning (2010:1168) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2011  
  SFS 2010:1180 Försäkringskassans föreskrifter (2010:1180) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2010:1331 Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering  
  SFS 2010:1333 Lag (2010:1333) om avtal mellan Sverige och Bahamas om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning (2010:1341)  
  SFS 2010:1350 Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden  
  SFS 2010:1362 Vägsäkerhetslag (2010:1362)  
  SFS 2010:1367 Vägsäkerhetsförordning (2010:1367)  
  SFS 2010:1369 Patientsäkerhetsförordning (2010:1369)  
  SFS 2010:1385 Förordning (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys  
  SFS 2010:1390 Lag (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare  
  SFS 2010:1445 Lag (2010:1445) om avtal mellan Sverige och Monaco om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:1446 Lag (2010:1446) om avtal mellan Sverige och Saint Christopher (Saint Kitts) och Nevis om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:1447 Lag (2010:1447) om avtal mellan Sverige och St Vincent och Grenadinerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2010:1460 Lag (2010:1460) om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg  
  SFS 2010:1461 Lag (2010:1461) om ändring i lagen (1995:1468) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sydafrika  
  SFS 2010:1472 Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet  
  SFS 2010:1486 Förordning (2010:1486) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2011  
  SFS 2010:1491 Förordning (2010:1491) om handel med sälprodukter  
  SFS 2010:1521 Förordning (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011  
  SFS 2010:1539 Lag (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv  
  SFS 2010:1578 Förordning (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.  
  SFS 2010:1579 Förordning (2010:1579) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget  
  SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)  
  SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)  
  SFS 2010:1745 Förordning (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder  
  SFS 2010:1767 Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation  
  SFS 2010:1770 Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation  
  SFS 2010:1793 Förordning (2010:1793) med instruktion för Domarnämnden  
  SFS 2010:1842 Finansinspektionens tillkännagivande (2010:1842) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2010:1846 Konsumentkreditlag (2010:1846)  
  SFS 2010:1855 Förordning (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter  
  SFS 2010:1856 Förordning (2010:1856) om formulär för förhandsinformation vid konsumentkrediter  
  SFS 2010:1857 Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning  
  SFS 2010:1877 Varumärkeslag (2010:1877)  
  SFS 2010:1879 Förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket  
  SFS 2010:1882 Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt  
  SFS 2010:1905 Förordning (2010:1905) om upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1997:5) om erläggande av ansöknings- och årsavgifter för partihandelstillstånd  
  SFS 2010:1906 Förordning (2010:1906) om ränta på återbetalning för år 2011 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd  
  SFS 2010:1919 Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet  
  SFS 2010:1921 Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet  
  SFS 2010:1922 Förordning (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk  
  SFS 2010:1923 Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd  
  SFS 2010:1925 Förordning (2010:1925) om åldersgränser för film som ska visas offentligt  
  SFS 2010:1932 Delgivningslag (2010:1932)  
  SFS 2010:1933 Lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag  
  SFS 2010:1992 Förordning (2010:1992) om ränta på studielån för 2011  
  SFS 2010:1996 Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011  
  SFS 2010:2008 Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer  
  SFS 2010:2010 Fängelseförordning (2010:2010)  
  SFS 2010:2011 Häktesförordning (2010:2011)  
  SFS 2010:2012 Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet  
  SFS 2010:2021 Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen  
  SFS 2010:2039 Gymnasieförordning (2010:2039)  
  SFS 2010:2040 Förordning (2010:2040) om försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan  
  SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)  
  SFS 2010:2044 Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)