Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2009:1 - SFS 2009:1593[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2009:1 Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor  
  SFS 2009:2 Tillkännagivande (2009:2) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2009:28 Förordning (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende  
  SFS 2009:47 Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter  
  SFS 2009:55 Nationalstadsparksförordning (2009:55)  
  SFS 2009:56 Förordning (2009:56) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens kärnkraftinspektion  
  SFS 2009:57 Förordning (2009:57) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut  
  SFS 2009:92 Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
  SFS 2009:93 Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen  
  SFS 2009:99 Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall  
  SFS 2009:121 Lag (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar  
  SFS 2009:126 Tillkännagivande (2009:126) om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 2009:127 Tillkännagivande (2009:127) om vissa cirkulär med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt  
  SFS 2009:128 Lag (2009:128) om yrkeshögskolan  
  SFS 2009:130 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan  
  SFS 2009:131 Förordning (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning  
  SFS 2009:145 Förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket  
  SFS 2009:186 Förordning (2009:186) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar  
  SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete  
  SFS 2009:201 Förordning (2009:201) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete  
  SFS 2009:211 Fordonsförordning (2009:211)  
  SFS 2009:212 Militärtrafikförordning (2009:212)  
  SFS 2009:236 Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur  
  SFS 2009:237 Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.  
  SFS 2009:250 Förordning (2009:250) om behörig svensk myndighet i fråga om långväga identifiering och spårning av fartyg  
  SFS 2009:251 Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur  
  SFS 2009:260 Lag (2009:260) om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap  
  SFS 2009:263 Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare  
  SFS 2009:264 Förordning (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands  
  SFS 2009:265 Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning  
  SFS 2009:282 Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel  
  SFS 2009:287 Studiestödsdatalag (2009:287)  
  SFS 2009:292 Förordning (2009:292) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2009/10  
  SFS 2009:302 Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård  
  SFS 2009:315 Förordning (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor  
  SFS 2009:320 Förordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete  
  SFS 2009:321 Studiestödsdataförordning (2009:321)  
  SFS 2009:335 Förordning (2009:335) med bemyndigande för Högskoleverket att upphäva vissa föreskrifter  
  SFS 2009:366 Lag (2009:366) om handel med läkemedel  
  SFS 2009:367 Apoteksdatalag (2009:367)  
  SFS 2009:381 Förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt  
  SFS 2009:392 Förordning (2009:392) om Läkemedelsverkets skyldigheter i fråga om medicintekniska produkter  
  SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)  
  SFS 2009:600 Språklag (2009:600)  
  SFS 2009:602 Förordning (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen  
  SFS 2009:606 Förordning (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen  
  SFS 2009:607 Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket  
  SFS 2009:619 Lag (2009:619) om djurskyddskontrollregister  
  SFS 2009:620 Förordning (2009:620) om djurskyddskontrollregister  
  SFS 2009:624 Apoteksdataförordning (2009:624)  
  SFS 2009:625 Förordning (2009:625) om receptregister  
  SFS 2009:626 Förordning (2009:626) om läkemedelsförteckning  
  SFS 2009:641 Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)  
  SFS 2009:658 Förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument  
  SFS 2009:659 Förordning (2009:659) om handel med läkemedel  
  SFS 2009:689 Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller  
  SFS 2009:704 Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete  
  SFS 2009:705 Förordning (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete  
  SFS 2009:724 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  
  SFS 2009:730 Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel  
  SFS 2009:769 Studentkårsförordning (2009:769)  
  SFS 2009:865 Kommissionslag (2009:865)  
  SFS 2009:866 Lag (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter  
  SFS 2009:867 Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter  
  SFS 2009:891 Tillkännagivande (2009:891) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2009:895 Förordning (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  
  SFS 2009:907 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter  
  SFS 2009:924 Förordning (2009:924) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2010  
  SFS 2009:925 Förordning (2009:925) om inkomstindex för år 2010  
  SFS 2009:926 Förordning (2009:926) om inkomstbasbelopp för år 2010  
  SFS 2009:929 Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel  
  SFS 2009:938 Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser  
  SFS 2009:945 Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut  
  SFS 2009:946 Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet  
  SFS 2009:947 Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen  
  SFS 2009:951 Förordning (2009:951) om utlämnande av uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas för beskattningsåret 2008  
  SFS 2009:955 Förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning  
  SFS 2009:956 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker  
  SFS 2009:966 Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol  
  SFS 2009:968 Förordning (2009:968) med instruktion för Försvarsunderrättelsedomstolen  
  SFS 2009:969 Förordning (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelsev erksamheten  
  SFS 2009:974 Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
  SFS 2009:975 Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet  
  SFS 2009:984 Försäkringskassans föreskrifter (2009:984) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2009:1019 Förordning (2009:1019) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2010  
  SFS 2009:1024 Förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande  
  SFS 2009:1031 Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel  
  SFS 2009:1035 Förordning (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare  
  SFS 2009:1047 Förordning (2009:1047) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Svenska kyrkan  
  SFS 2009:1053 Lag (2009:1053) om förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner  
  SFS 2009:1058 Lag (2009:1058) om förtursförklaring i domstol  
  SFS 2009:1075 Finansinspektionens tillkännagivande (2009:1075) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2009:1078 Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden  
  SFS 2009:1079 Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden  
  SFS 2009:1101 Förordning (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem  
  SFS 2009:1111 Lag (2009:1111) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2009:1112 Lag (2009:1112) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2009:1113 Lag (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2009:1114 Lag (2009:1114) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om utbyte av upplysningar avseende skatter  
  SFS 2009:1115 Lag (2009:1115) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2009:1116 Lag (2009:1116) om avtal mellan Sverige och Brittiska Jungfruöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2009:1117 Lag (2009:1117) om avtal mellan Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter  
  SFS 2009:1118 Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2009:1119 Lag (2009:1119) om avtal mellan Sverige och Bermuda för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2009:1120 Lag (2009:1120) om avtal mellan Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2009:1121 Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2009:1122 Lag (2009:1122) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2009:1123 Lag (2009:1123) om avtal mellan Sverige och Jersey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik  
  SFS 2009:1124 Lag (2009:1124) om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden  
  SFS 2009:1125 Lag (2009:1125) om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap  
  SFS 2009:1126 Lag (2009:1126) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer  
  SFS 2009:1127 Lag (2009:1127) om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik  
  SFS 2009:1151 Förordning (2009:1151) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2011 års taxering  
  SFS 2009:1165 Barlastvattenlag (2009:1165)  
  SFS 2009:1170 Förordning (2009:1170) om fullgörande av underrättelseskyldighet i vissa fall när ett beslag har hävts  
  SFS 2009:1173 Förordning (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten  
  SFS 2009:1174 Förordning (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan  
  SFS 2009:1175 Förordning (2009:1175) med vissa bemyndiganden för Pensionsmyndigheten  
  SFS 2009:1209 Förordning (2009:1209) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2010  
  SFS 2009:1221 Förordning (2009:1221) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2010  
  SFS 2009:1237 Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet  
  SFS 2009:1240 Förordning (2009:1240) om omskärelse av pojkar  
  SFS 2009:1248 Förordning (2009:1248) om balanstal för år 2010  
  SFS 2009:1249 Förordning (2009:1249) om balansindex för år 2010  
  SFS 2009:1251 Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin  
  SFS 2009:1254 Lag (2009:1254) om officiella veterinärer  
  SFS 2009:1263 Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn  
  SFS 2009:1285 Lag (2009:1285) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna för att främja ekonomiska förbindelser  
  SFS 2009:1286 Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter  
  SFS 2009:1287 Lag (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter  
  SFS 2009:1288 Lag (2009:1288) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba för att främja ekonomiska förbindelser  
  SFS 2009:1289 Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner  
  SFS 2009:1295 Förordning (2009:1295) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner  
  SFS 2009:1299 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk  
  SFS 2009:1386 Förordning (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård  
  SFS 2009:1390 Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer  
  SFS 2009:1393 Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen  
  SFS 2009:1394 Förordning (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt  
  SFS 2009:1395 Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget  
  SFS 2009:1396 Förordning (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader  
  SFS 2009:1397 Förordning (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse  
  SFS 2009:1424 Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel  
  SFS 2009:1425 Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel  
  SFS 2009:1426 Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket  
  SFS 2009:1427 Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen  
  SFS 2009:1428 Förordning (2009:1428) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen  
  SFS 2009:1456 Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010  
  SFS 2009:1462 Förordning (2009:1462) om vissa frågor inom premiepensionssystemet  
  SFS 2009:1464 Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk  
  SFS 2009:1474 Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer  
  SFS 2009:1483 Förordning (2009:1483) om ränta på återbetalning för år 2010 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd  
  SFS 2009:1491 Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010  
  SFS 2009:1514 Lag (2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom  
  SFS 2009:1518 Förordning (2009:1518) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010  
  SFS 2009:1533 Förordning (2009:1533) om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting  
  SFS 2009:1561 Förordning (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden  
  SFS 2009:1562 Förordning (2009:1562) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2010 års val  
  SFS 2009:1577 Förordning (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning  
  SFS 2009:1593 Förordning (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet