Detaljerad information om författningarna
  SFS 2004:1 Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2004:5 Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg  
  SFS 2004:12 Tillkännagivande (2004:12) om den EG-förordning som avses i lagen (1992:1684) om EG-gödselmedel  
  SFS 2004:13 Förordning (2004:13) om EG-gödselmedel  
  SFS 2004:16 Förordning (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 2004:17 Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter  
  SFS 2004:27 Förordning (2004:27) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik  
  SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder  
  SFS 2004:47 Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder  
  SFS 2004:100 Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande  
  SFS 2004:105 Förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.  
  SFS 2004:114 Lag (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet  
  SFS 2004:146 Förordning (2004:146) om utredning angående rätt att ingå äktenskap enligt lagen i annan stat  
  SFS 2004:168 Smittskyddslag (2004:168)  
  SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel avtobaksvaror  
  SFS 2004:255 Smittskyddsförordning (2004:255)  
  SFS 2004:260 Förordning (2004:260) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål  
  SFS 2004:283 Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd  
  SFS 2004:297 Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse  
  SFS 2004:298 Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse  
  SFS 2004:299 Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet  
  SFS 2004:329 Förordning (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse  
  SFS 2004:330 Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet  
  SFS 2004:331 Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet  
  SFS 2004:332 Förordning (2004:332) om utgivning av säkerställda obligationer  
  SFS 2004:347 Prisinformationslag (2004:347)  
  SFS 2004:375 Förordning (2004:375) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05  
  SFS 2004:451 Produktsäkerhetslag (2004:451)  
  SFS 2004:469 Produktsäkerhetsförordning (2004:469)  
  SFS 2004:484 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden  
  SFS 2004:487 Lag (2004:487) om sjöfartsskydd  
  SFS 2004:491 Lag (2004:491) om konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet  
  SFS 2004:505 Lag (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål  
  SFS 2004:506 Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål  
  SFS 2004:519 Järnvägslag (2004:519)  
  SFS 2004:526 Järnvägsförordning (2004:526)  
  SFS 2004:540 Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)  
  SFS 2004:543 Lag (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor  
  SFS 2004:559 Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag  
  SFS 2004:575 Lag (2004:575) om europabolag  
  SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt  
  SFS 2004:636 Tillkännagivande (2004:636) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn  
  SFS 2004:660 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  
  SFS 2004:675 Förordning (2004:675) om omgivningsbuller  
  SFS 2004:687 Tillkännagivande (2004:687) av uppgft om Riksbankens referensränta  
  SFS 2004:694 Förordning (2004:694) om särskild redovisning av allmän försäkringskassas tillgångar och skulder m.m.  
  SFS 2004:695 Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005  
  SFS 2004:703 Förordning (2004:703) om europabolag  
  SFS 2004:724 Riksbankens föreskrifter (2004:724) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2004:726 Förordning (2004:726) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005  
  SFS 2004:752 Lag (2004:752) om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus  
  SFS 2004:773 Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning  
  SFS 2004:863 Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel  
  SFS 2004:864 Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel  
  SFS 2004:865 Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.  
  SFS 2004:869 Förordning (2004:869) om avgift under år 2005 för Luftfartstyrelsens verksamhet  
  SFS 2004:874 Lag (2004:874) om skatteavtal mellan Sverige och Malaysia  
  SFS 2004:875 Lag (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar  
  SFS 2004:881 Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning  
  SFS 2004:982 Lag (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst  
  SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt  
  SFS 2004:1006 Lag (2004:1006) om skadeståndsansvar vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering  
  SFS 2004:1015 Förordning (2004:1015) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2005  
  SFS 2004:1016 Förordning (2004:1016) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2005  
  SFS 2004:1024 Förordning (2004:1024) om pris till Per Angers minne  
  SFS 2004:1047 Förordning (2004:1047) om inkomstindex för år 2005  
  SFS 2004:1048 Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005  
  SFS 2004:1049 Förordning (2004:1049) om balanstal för år 2005  
  SFS 2004:1050 Förordning (2004:1050) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2005  
  SFS 2004:1051 Lag (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile  
  SFS 2004:1058 Förordning (2004:1058) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2006 års taxering i vissa fall  
  SFS 2004:1061 Förordning (2004:1061) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005  
  SFS 2004:1062 Automatspelsförordning (2004:1062)  
  SFS 2004:1100 Lag (2004:1100) om luftfartsskydd  
  SFS 2004:1101 Förordning (2004:1101) om luftfartsskydd  
  SFS 2004:1160 Förordning (2004:1160) om ränta på studielån för år 2005  
  SFS 2004:1167 Lag (2004:1167) om vägtransportledare  
  SFS 2004:1169 Förordning (2004:1169) om vägtransportledare  
  SFS 2004:1172 Lag (2004:1172) om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder  
  SFS 2004:1192 Lag (2004:1192) om konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet  
  SFS 2004:1199 Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter  
  SFS 2004:1205 Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter  
  SFS 2004:1222 Förordning (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt  
  SFS 2004:1265 Åklagarförordning (2004:1265)  
  SFS 2004:1310 Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005  
  SFS 2004:1318 Finansinspektionens tillkännagivande (2004:1318) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2004:1319 Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.  
  SFS 2004:1333 Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget  
  SFS 2004:1360 Tillkännagivande (2004:1360) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  SFS 2004:1365 Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2004:1365) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2004:1379 Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor