Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1998:7 - SFS 1998:1785[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1998:7 Förordning (1998:7) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna  
  SFS 1998:8 Förordning (1998:8) om röjningsbidrag till äppel- och päronodlare  
  SFS 1998:30 Lag (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler  
  SFS 1998:31 Lag (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler  
  SFS 1998:32 Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler  
  SFS 1998:52 Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning  
  SFS 1998:58 Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar  
  SFS 1998:68 Förordning (1998:68) om tillfällig avvikelse från en bestämmelse i förordningen (1991:1395) om försäkring mot kostnader för sjuklön enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön  
  SFS 1998:112 Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor  
  SFS 1998:117 Förordning (1998:117) om uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden  
  SFS 1998:140 Donationsförordning (1998:140)  
  SFS 1998:159 Förordning (1998:159) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg  
  SFS 1998:166 Förordning (1998:166) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga  
  SFS 1998:178 Förordning (1998:178) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1998/99  
  SFS 1998:185 Förordning (1998:185) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om sjukvård åt tillfälliga besökande  
  SFS 1998:186 Förordning (1998:186) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland om sjukvård åt tillfälliga besökande  
  SFS 1998:188 Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor  
  SFS 1998:189 Lag (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor  
  SFS 1998:200 Förordning (1998:200) om statliga utställningsgarantier  
  SFS 1998:209 Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl  
  SFS 1998:230 Förordning (1998:230) om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annant land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd  
  SFS 1998:258 Lag (1998:258) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien  
  SFS 1998:277 Förordning (1998:277) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Slovakien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1998:281 Lag (1998:281) om skydd för beteckningen Svensk författningssamling  
  SFS 1998:284 Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.  
  SFS 1998:293 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige  
  SFS 1998:305 Förordning (1998:305) om försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet  
  SFS 1998:318 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott  
  SFS 1998:345 Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen  
  SFS 1998:358 Lag (1998:358) om Brysselkonventionen  
  SFS 1998:488 Körkortslag (1998:488)  
  SFS 1998:489 Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse  
  SFS 1998:492 Lag (1998:492) om biluthyrning  
  SFS 1998:493 Lag (1998:493) om trafikskolor  
  SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter  
  SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter  
  SFS 1998:525 Lag (1998:525) om omräkningstal för 1999 års taxeringsvärden  
  SFS 1998:527 Lag (1998:527) om det statliga personadressregistret  
  SFS 1998:532 Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  
  SFS 1998:543 Lag (1998:543) om hälsodataregister  
  SFS 1998:562 Förordning (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan  
  SFS 1998:587 Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun  
  SFS 1998:603 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård  
  SFS 1998:620 Lag (1998:620) om belastningsregister  
  SFS 1998:621 Lag (1998:621) om misstankeregister  
  SFS 1998:641 Förordning (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård  
  SFS 1998:642 Förordning (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder  
  SFS 1998:646 Lag (1998:646) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1999  
  SFS 1998:676 Lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift  
  SFS 1998:714 Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder  
  SFS 1998:775 Lag (1998:775) om rätt för Stiftelsen Norrlandsfonden att besluta i frågor om förvaltningen av regionala utvecklingslån  
  SFS 1998:780 Förordning (1998:780) om biluthyrning  
  SFS 1998:786 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)  
  SFS 1998:796 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning  
  SFS 1998:808 Miljöbalk (1998:808)  
  SFS 1998:811 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken  
  SFS 1998:812 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet  
  SFS 1998:813 Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet  
  SFS 1998:814 Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
  SFS 1998:896 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden  
  SFS 1998:898 Förordning (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn  
  SFS 1998:899 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
  SFS 1998:901 Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  
  SFS 1998:903 Förordning (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  
  SFS 1998:904 Förordning (1998:904) om anmälan för samråd  
  SFS 1998:915 Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket  
  SFS 1998:928 Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter  
  SFS 1998:929 Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning  
  SFS 1998:930 Förordning (1998:930) om miljöriskområden  
  SFS 1998:938 Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga  
  SFS 1998:940 Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken  
  SFS 1998:944 Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter  
  SFS 1998:958 Lag (1998:958) om vilotid för sjömän  
  SFS 1998:962 Förordning (1998:962) om vilotid för sjömän  
  SFS 1998:972 Tillkännagivande (1998:972) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1998:978 Förordning (1998:978) om trafikskolor  
  SFS 1998:980 Körkortsförordning (1998:980)  
  SFS 1998:1184 Förordning (1998:1184) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 1999  
  SFS 1998:1218 Förordning (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria  
  SFS 1998:1229 Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga  
  SFS 1998:1234 Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret  
  SFS 1998:1238 Förordning (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna  
  SFS 1998:1250 Förordning (1998:1250) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)  
  SFS 1998:1252 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.  
  SFS 1998:1270 Förordning (1998:1270) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999  
  SFS 1998:1276 Trafikförordning (1998:1276)  
  SFS 1998:1314 Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna  
  SFS 1998:1318 Förordning (1998:1318) om övervakningsnämndernas verksamhetsområden m.m.  
  SFS 1998:1338 Tandvårdsförordning (1998:1338)  
  SFS 1998:1340 Förordning (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension  
  SFS 1998:1341 Förordning (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.  
  SFS 1998:1343 Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården  
  SFS 1998:1355 Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg  
  SFS 1998:1357 Förordning (1998:1357) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering  
  SFS 1998:1368 Förordning (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet  
  SFS 1998:1369 Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik  
  SFS 1998:1370 Förordning (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder  
  SFS 1998:1375 Förordning (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt  
  SFS 1998:1379 Förordning (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.  
  SFS 1998:1387 Förordning (1998:1387) om fonogramersättning  
  SFS 1998:1388 Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  
  SFS 1998:1394 Förordning (1998:1394) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999  
  SFS 1998:1404 Lag (1998:1404) om valutapolitik  
  SFS 1998:1443 Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi  
  SFS 1998:1474 Kommittéförordning (1998:1474)  
  SFS 1998:1476 Lag (1998:1476) om skattereduktion på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering  
  SFS 1998:1477 Lag (1998:1477) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2000 års taxering, m.m.  
  SFS 1998:1479 Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument  
  SFS 1998:1512 Förordning (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m.  
  SFS 1998:1519 Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m  
  SFS 1998:1544 Förordning (1998:1544) om ränta på studielån för år 1999  
  SFS 1998:1580 Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999  
  SFS 1998:1590 Finansinspektionens tillkännagivande (1998:1590) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1998:1591 Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan  
  SFS 1998:1592 Lag (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan  
  SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund  
  SFS 1998:1620 Lag (1998:1620) om beskattning av valutakursreserv  
  SFS 1998:1635 Förordning (1998:1635) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999  
  SFS 1998:1636 Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet  
  SFS 1998:1652 Lag (1998:1652) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Albanien  
  SFS 1998:1673 Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen  
  SFS 1998:1698 Statistiska centralbyråns kungörelse (1998:1698) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1998:1702 Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar  
  SFS 1998:1705 Lag (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring  
  SFS 1998:1707 Lag (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner  
  SFS 1998:1709 Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner  
  SFS 1998:1719 Lag (1998:1719) om riksdagsledamöternas arvode  
  SFS 1998:1721 Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela  
  SFS 1998:1739 Förordning (1998:1739) om Stiftelsen Norrlandsfondens förvaltning av lokaliseringslån och regionala utvecklingslån  
  SFS 1998:1757 Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet  
  SFS 1998:1773 Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning  
  SFS 1998:1778 Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999  
  SFS 1998:1785 Förordning (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.