Detaljerad information om författningarna
  SFS 1997:1 Tillkännagivande (1997:1) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1997:2 Finansinspektionens tillkännagivande (1997:2) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1997:9 Förordning (1997:9) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden  
  SFS 1997:25 Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:25) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1997:30 Förordning (1997:30) om översyn av statliga myndigheters informationssystem inför år 2000  
  SFS 1997:40 Förordning (1997:40) med instruktion för Delegationen för främjande av miljöanpassad teknik  
  SFS 1997:83 Förordning (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land  
  SFS 1997:121 Förordning (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m.  
  SFS 1997:127 Förordning (1997:127) om bidrag till resor från Sverige för bosättning i annat land för utlänningar som vägrats uppehållstillstånd  
  SFS 1997:139 Förordning (1997:139) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid tingsrätterna  
  SFS 1997:143 Förordning (1997:143) om biverkningsregister angående läkemedel  
  SFS 1997:146 Hemvärnsförordning (1997:146)  
  SFS 1997:147 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater  
  SFS 1997:153 Förordning (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum  
  SFS 1997:156 Riksbankens föreskrifter (1997:156) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor  
  SFS 1997:159 Lag (1997:159) om brevröstning i vissa fall  
  SFS 1997:176 Förordning (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål  
  SFS 1997:190 Förordning (1997:190) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1997/98  
  SFS 1997:191 Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner  
  SFS 1997:192 Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling  
  SFS 1997:223 Lag (1997:223) om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
  SFS 1997:238 Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring  
  SFS 1997:239 Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor  
  SFS 1997:240 Lag (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor  
  SFS 1997:263 Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur  
  SFS 1997:265 Förordning (1997:265) om tillämpning av konventionen den 21 mars 1996 mellan Sverige och Österrike om social trygghet  
  SFS 1997:288 Elberedskapslag (1997:288)  
  SFS 1997:294 Förordning (1997:294) om elberedskap  
  SFS 1997:297 Lag (1997:297) om försöksverksamhet med samtjänst vid medborgarkontor  
  SFS 1997:306 Växtförädlarrättslag (1997:306)  
  SFS 1997:379 Lag (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister  
  SFS 1997:383 Växtförädlarrättsförordning (1997:383)  
  SFS 1997:400 Förordning (1997:400) om taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter  
  SFS 1997:404 Rättshjälpsförordning (1997:404)  
  SFS 1997:405 Förordning (1997:405) om offentligt biträde  
  SFS 1997:406 Förordning (1997:406) om offentlig försvarare m.m.  
  SFS 1997:407 Förordning (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning  
  SFS 1997:408 Förordning (1997:408) om målsägandebiträde  
  SFS 1997:409 Förordning (1997:409) om särskild utlänningskontroll  
  SFS 1997:441 Lag (1997:441) om omräkningstal för 1998 års taxeringsvärden  
  SFS 1997:484 Lag (1997:484) om dröjsmålsavgift  
  SFS 1997:576 Lag (1997:576) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas hemkommuner  
  SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall  
  SFS 1997:596 Förordning (1997:596) om tillfällig avvikelse från vissa bestämmelser i förordningen (1994:523) om förmåner för frivilliga  
  SFS 1997:620 Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar  
  SFS 1997:642 Förordning (1997:642) om försöksverksamhet med lokala styrelser inom gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen  
  SFS 1997:671 Riksbankens föreskrifter (1997:671) om sedlar på tjugo kronor  
  SFS 1997:678 Förordning (1997:678) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 1998  
  SFS 1997:684 Lag (1997:684) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1998  
  SFS 1997:686 Förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken  
  SFS 1997:691 Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna  
  SFS 1997:698 Förordning (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska resehandling  
  SFS 1997:710 Förordning (1997:710) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1998  
  SFS 1997:716 Förordning (1997:716) om statsbidrag till anläggande av allmän skoterled m.m.  
  SFS 1997:724 Lag (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem  
  SFS 1997:735 Lag (1997:735) om riksfärdtjänst  
  SFS 1997:736 Lag (1997:736) om färdtjänst  
  SFS 1997:748 Förordning (1997:748) om begränsning av rätten att bedriva linjesjöfart på Gotland  
  SFS 1997:761 Förordning (1997:761) om fastställande av omräknade belopp för alkoholskatt för år 1998  
  SFS 1997:825 Lag (1997:825) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land  
  SFS 1997:835 Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring  
  SFS 1997:836 Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor  
  SFS 1997:857 Ellag (1997:857)  
  SFS 1997:902 Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden  
  SFS 1997:903 Förordning (1997:903) om register över förelägganden av ordningsbot  
  SFS 1997:908 Förordning (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar  
  SFS 1997:909 Förordning (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner  
  SFS 1997:918 Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien  
  SFS 1997:919 Lag (1997:919) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Kazakstan  
  SFS 1997:929 Tillkännagivande (1997:929) i fråga om konventionen den 20 maj 1980 om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn  
  SFS 1997:969 Förordning (1997:969) om import- och exportreglering  
  SFS 1997:982 Lag (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar  
  SFS 1997:1024 Lag (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet  
  SFS 1997:1121 Förordning (1997:1121) om farledsavgift  
  SFS 1997:1124 Förordning (1997:1124) om ränta på studielån för år 1998  
  SFS 1997:1135 Förordning (1997:1135) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1998  
  SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon  
  SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon  
  SFS 1997:1144 Lag (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län  
  SFS 1997:1157 Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna  
  SFS 1997:1158 Förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar  
  SFS 1997:1205 Förordning (1997:1205) om tillfälligt driftsstöd  
  SFS 1997:1223 Förordning (1997:1223) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1998  
  SFS 1997:1293 Lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet  
  SFS 1997:1328 Lag (1997:1328) med anledning av bildandet av Västra Götalands län  
  SFS 1997:1337 Finansinspektionens tillkännagivande (1997:1337) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1997:1338 Statistiska centralbyråns kungörelse (1997:1338) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag