Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1993:8 - SFS 1993:1741[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1993:8 Tillkännagivande (1993:8) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1993:63 Förordning (1993:63) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mauritius  
  SFS 1993:64 Förordning (1993:64) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexico  
  SFS 1993:65 Förordning (1993:65) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana  
  SFS 1993:72 Förordning (1993:72) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal  
  SFS 1993:73 Förordning (1993:73) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för exklusiva inköpsavtal  
  SFS 1993:74 Förordning (1993:74) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon  
  SFS 1993:75 Förordning (1993:75) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för specialiseringsavtal  
  SFS 1993:76 Förordning (1993:76) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling  
  SFS 1993:78 Förordning (1993:78) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för know-howlicensavtal  
  SFS 1993:79 Förordning (1993:79) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för franchiseavtal  
  SFS 1993:80 Förordning (1993:80) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för kedjor i detaljhandeln  
  SFS 1993:100 Högskoleförordning (1993:100)  
  SFS 1993:117 Förordning (1993:117) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Belgien  
  SFS 1993:136 Förordning (1993:136) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike  
  SFS 1993:149 Förordning (1993:149) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning vid Odontologiska fakulteten vid Universitet i Göteborg;  
  SFS 1993:167 Förordning (1993:167) om skolindex;  
  SFS 1993:168 Förordning (1993:168) om intermisstyrelse för avveckling av högskolorna i Sundsvall/ Härnösand och Östersund samt inrättande av en ny högskola;  
  SFS 1993:185 Förordning (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter  
  SFS 1993:198 Tillkännagivande (1993:198) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1993:206 Lag (1993:206) om ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav  
  SFS 1993:221 Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet  
  SFS 1993:222 Förordning (1993:222) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1993/94  
  SFS 1993:228 Förordning (1993:228) om hantering av skjutvapen och ammunition som lämnats in till en polismyndighet;  
  SFS 1993:233 Tillkännagivande (1993:233) av ändring i EFTA-konventionen  
  SFS 1993:234 Tillkännagivande (1993:234) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen  
  SFS 1993:237 Lag (1993:237) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter  
  SFS 1993:243 Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring  
  SFS 1993:291 Förordning (1993:291) om upphävande av vissa kungörelser om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel  
  SFS 1993:305 Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund  
  SFS 1993:332 Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade  
  SFS 1993:335 Lag (1993:335) om Barnombudsman  
  SFS 1993:353 Förordning (1993:353) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1993/94  
  SFS 1993:384 Rennäringsförordning (1993:384)  
  SFS 1993:386 Riksbankens föreskrifter (1993:386) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;  
  SFS 1993:387 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 1993:388 Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 1993:440 Lag (1993:440) om privat arbetsförmedling  
  SFS 1993:527 Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.  
  SFS 1993:528 Förordning (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning  
  SFS 1993:581 Tobakslag (1993:581)  
  SFS 1993:584 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter  
  SFS 1993:645 Lag (1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal  
  SFS 1993:674 Förordning (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor  
  SFS 1993:739 Bostadsbidragsförordning (1993:739)  
  SFS 1993:778 Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994  
  SFS 1993:787 Fiskelag (1993:787)  
  SFS 1993:792 Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina  
  SFS 1993:795 Förordning (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office;  
  SFS 1993:876 Förordning (1993:876) om medicintekniska produkter  
  SFS 1993:891 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.  
  SFS 1993:931 Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande  
  SFS 1993:951 Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;  
  SFS 1993:960 Förordning (1993:960) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz;  
  SFS 1993:985 Tillkännagivande (1993:985) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1993:986 Förordning (1993:986) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Ungern om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1993:1048 Förordning (1993:1048) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om sjukvård åt tillfälliga besökande  
  SFS 1993:1053 Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter  
  SFS 1993:1057 Förordning (1993:1057) om viss uppgifts- skyldighet inom hälso- och sjukvården  
  SFS 1993:1058 Förordning (1993:1058) om sjukvårds- register hos Socialstyrelsen för forskning och statistik  
  SFS 1993:1066 Förordning (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon  
  SFS 1993:1069 Förordning (1993:1069) om förnyat erbjudande att få aktier vid utskiftning av vissa medel ur förutvarande löntagarfonderna  
  SFS 1993:1072 Förordning (1993:1072) om behörig myndighet för informationsutbyte rörande domar och andra beslut enligt EES-avtalet  
  SFS 1993:1088 Tillkännagivande (1993:1088) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1993:1090 Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 1993:1091 Förordning (1993:1091) om assistansersättning  
  SFS 1993:1096 Skogsvårdsförordning (1993:1096)  
  SFS 1993:1103 Riksbankens föreskrifter (1993:1103) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor  
  SFS 1993:1105 Förordning (1993:1105) om bevarande av deklarationer m.m.  
  SFS 1993:1127 Förordning (1993:1127) om prövning av bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag enligt vissa äldre bestämmelser  
  SFS 1993:1138 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar  
  SFS 1993:1148 Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst  
  SFS 1993:1153 Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor  
  SFS 1993:1162 Förordning (1993:1162) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Estland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1993:1163 Lag (1993:1163) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland  
  SFS 1993:1164 Lag (1993:1164) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland  
  SFS 1993:1166 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1993:1199 Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199)  
  SFS 1993:1212 Upphovsrättsförordning (1993:1212)  
  SFS 1993:1218 Förordning (1993:1218) om ränta på studielån för år 1994  
  SFS 1993:1229 Indrivningsförordning (1993:1229)  
  SFS 1993:1270 Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.  
  SFS 1993:1274 Lag (1993:1274) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen  
  SFS 1993:1278 Förordning (1993:1278) om upphävande av vissa författningar  
  SFS 1993:1284 Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering  
  SFS 1993:1301 Lag (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland  
  SFS 1993:1303 Lag (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring  
  SFS 1993:1322 Förordning (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror  
  SFS 1993:1334 Förordning (1993:1334) med bemyndigande för Sjöfartsverket att fastställa avgifter för viss kanaltrafik  
  SFS 1993:1341 Förordning (1993:1341) om basbelopp för år 1994  
  SFS 1993:1360 Förordning (1993:1360) om ränta för år 1994 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1993:1362 Lag (1993:1362) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1992  
  SFS 1993:1371 Förordning (1993:1371) om tillfälligt undantag från kravet på visering  
  SFS 1993:1372 Förordning (1993:1372) om försöksverksamhet med grupptalan vid Allmänna reklamationsnämnden  
  SFS 1993:1389 Förordning (1993:1389) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Estland  
  SFS 1993:1390 Förordning (1993:1390) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Lettland  
  SFS 1993:1391 Förordning (1993:1391) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Litauen  
  SFS 1993:1392 Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument  
  SFS 1993:1397 Lag (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela  
  SFS 1993:1398 Lag (1993:1398) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Namibia  
  SFS 1993:1434 Förordning (1993:1434) om tillämpning i förhållande till andra stater av lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter  
  SFS 1993:1467 Förordning (1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall  
  SFS 1993:1503 Lag (1993:1503) om generellt anställningsstöd  
  SFS 1993:1530 Förordning (1993:1530) om tillämpning av en överenskommelse den 18 augusti 1993 om tillämpning av den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet  
  SFS 1993:1617 Ordningslag (1993:1617)  
  SFS 1993:1631 Förordning (1993:1631) om avgifter för vissa ärenden enligt ordningslagen (1993:1617)  
  SFS 1993:1632 Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)  
  SFS 1993:1633 Förordning (1993:1633) om besiktning av samlingstält  
  SFS 1993:1634 Förordning (1993:1634) om besiktning av tivolianordningar  
  SFS 1993:1637 Förordning (1993:1637) om tillämpning av artikel 8 i bilaga 1 till lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES)  
  SFS 1993:1646 Förordning (1993:1646) om ikraftträdande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)  
  SFS 1993:1651 Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning  
  SFS 1993:1652 Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi  
  SFS 1993:1678 Statistiska centralbyråns kungörelse (1993:1678) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 1993:1682 Finansinspektionens tillkännagivande (1993:1682) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1993:1711 Förordning (1993:1711) om upphävande av vissa författningar på postområdet  
  SFS 1993:1741 Förordning (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen