Detaljerad information om författningarna
  SFS 1992:6 Tillkännagivande (1992:6) av överenskommelser som avses i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet  
  SFS 1992:7 Tillkännagivande (1992:7) av överenskommelse som avses i lagen (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m. fl.  
  SFS 1992:17 Lag (1992:17) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna  
  SFS 1992:18 Produktansvarslag (1992:18)  
  SFS 1992:30 Tillkännagivande (1992:30) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1992:47 Tillkännagivande (1992:47) av ändring i EFTA-konventionen  
  SFS 1992:48 Tillkännagivande (1992:48) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen  
  SFS 1992:62 /r1/ Förordning (1992:62) om bevarande av registret rörande vissa alkoholbrott m. m.;  
  SFS 1992:63 /r1/ Förordning (1992:63) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Australien den 6 december 1991 i fråga om arbetstillstånd m. m.;  
  SFS 1992:98 Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten  
  SFS 1992:101 Lag (1992:101) om jämkning och återbetalning i vissa fall av preliminär skatt för inkomståret 1991  
  SFS 1992:118 Tillträdesförordning (1992:118)  
  SFS 1992:128 Förordning (1992:128) om hovrätternas domkretsar  
  SFS 1992:154 Förordning (1992:154) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Frankrike  
  SFS 1992:160 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.  
  SFS 1992:182 Förordning (1992:182) om beredskapslagring av olja och kol m. m. under lagringsåret 1992/93  
  SFS 1992:185 /r1/ Förordning (1992:185) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Örebro och Östergötlands län;  
  SFS 1992:191 Avgiftsförordning (1992:191)  
  SFS 1992:202 Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse  
  SFS 1992:203 /r1/ Förordning (1992:203) om avgifter för ärenden enligt permutationslagen (1972:205);  
  SFS 1992:208 Förordning (1992:208) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.  
  SFS 1992:284 Förordning (1992:284) om tillfälliga stödåtgärder till vissa yrkesfiskare  
  SFS 1992:285 Mineralförordning (1992:285)  
  SFS 1992:287 Riksbankens föreskrifter (1992:287) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor;  
  SFS 1992:289 Förordning (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.  
  SFS 1992:308 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.  
  SFS 1992:314 Lag (1992:314) om tystnadsplikt i verksamhet i Samhallgruppen  
  SFS 1992:318 Lag (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde  
  SFS 1992:320 /r1/ Lag (1992:320) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter;  
  SFS 1992:322 Lag (1992:322) om ungdomspraktikanter  
  SFS 1992:339 Lag (1992:339) om proportionellt valsätt  
  SFS 1992:360 Förordning (1992:360) om avgifter för vissa ärenden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar  
  SFS 1992:390 Förordning (1992:390) om förberedelser för leverans av varor och tjänster  
  SFS 1992:391 Förordning (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov  
  SFS 1992:395 Förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet  
  SFS 1992:425 Förordning (1992:672) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1992/93  
  SFS 1992:497 Lönegarantilag (1992:497)  
  SFS 1992:501 Lönegarantiförordning (1992:501)  
  SFS 1992:524 Lag (1992:524) om upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av värnpliktiga  
  SFS 1992:589 Förordning (1992:589) om ikraftträdande av lagen (1992:138) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart m.m.  
  SFS 1992:654 Lag (1992:654) med särskilda bestämmelser om bostadsbidrag för år 1993  
  SFS 1992:672 Lag (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993  
  SFS 1992:699 Förordning (1992:699) om avgift för bevis om organisationsnummer  
  SFS 1992:815 Förordning (1992:815) om upphävande av författningar som kungjorts i Universitets- och högskoleämbetets författningssamling  
  SFS 1992:824 Förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.  
  SFS 1992:849 Förordning (1992:849) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel m.m. för tiden den 1 juli 1992--den 30 juni 1993  
  SFS 1992:854 Förordning (1992:854) om stöd för att främja användningen av biobränsle  
  SFS 1992:858 Lag (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike  
  SFS 1992:860 Lag (1992:860) om kontroll av narkotika  
  SFS 1992:863 Lag (1992:863) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring och hälso- och sjukvård  
  SFS 1992:925 Förordning (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning  
  SFS 1992:945 Förordning (1992:945) om dubbelbeskattningsavtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige beträffande skatter på arv och på gåva  
  SFS 1992:946 Förordning (1992:946) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Nederländerna  
  SFS 1992:950 Tillkännagivande (1992:950) om höjning av riddarhuskapitationsavgiften  
  SFS 1992:973 Förordning (1992:973) om ikraftträdande av viss lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen  
  SFS 1992:995 Förordning (1992:995) om försöksverksamhet i vissa hovrätter med delegering av arbetsuppgifter  
  SFS 1992:996 /r1/ Förordning (1992:996) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Kroatien;  
  SFS 1992:1003 Tillkännagivande (1992:1003) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1992:1007 /r1/ Förordning (1992:1007) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;  
  SFS 1992:1016 Tillkännagivande (1992:1016) av ändring i EFTA-konventionen  
  SFS 1992:1017 Tillkännagivande (1992:1017) av ändring i avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen  
  SFS 1992:1035 Lag (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmanna- kommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK);  
  SFS 1992:1036 Förordning (1992:1036) om avgiftsbefrielse enligt lagen (1992:1035) om immunitet och privilegier för ministerrådsmöten och ämbetsmannakommittémöten inom Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK)  
  SFS 1992:1083 Förordning (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.  
  SFS 1992:1089 Förordning (1992:1089) om basbelopp för år 1993  
  SFS 1992:1094 Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten  
  SFS 1992:1140 Lag (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon  
  SFS 1992:1171 Förordning (1992:1171) om ränta för år 1993 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1992:1172 /r1/ Förordning (1992:1172) om ränta på studielån för år 1993;  
  SFS 1992:1193 Lag (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tyskland  
  SFS 1992:1196 Lag (1992:1196) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Mexiko  
  SFS 1992:1197 Lag (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana  
  SFS 1992:1199 Förordning (1992:1199) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Värmlands och Kopparbergs län  
  SFS 1992:1226 Förordning (1992:1226) om Sveriges ekonomiska zon  
  SFS 1992:1299 Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.  
  SFS 1992:1300 Lag (1992:1300) om krigsmateriel  
  SFS 1992:1303 Förordning (1992:1303) om krigsmateriel  
  SFS 1992:1328 Lag (1992:1328) om farliga livsmedelsimitationer  
  SFS 1992:1331 Lag (1992:1331) om arbetslivsutveckling  
  SFS 1992:1333 Förordning (1992:1333) om arbetslivsutveckling  
  SFS 1992:1402 Lag (1992:1402) om undanförsel och förstöring  
  SFS 1992:1403 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap  
  SFS 1992:1433 Sametingslag (1992:1433)  
  SFS 1992:1434 Högskolelag (1992:1434)  
  SFS 1992:1461 /r1/ Lag (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet som tillhör staten, m. m.;  
  SFS 1992:1512 Lag (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet  
  SFS 1992:1514 Lag (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon  
  SFS 1992:1554 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika  
  SFS 1992:1586 Lag (1992:1586) om slutavräkning av kommunalskattemedel för år 1991  
  SFS 1992:1587 Lag (1992:1587) om undantag från lagen (1992:672) om begränsning av kommuners rätt att ta ut skatt för år 1993  
  SFS 1992:1590 Lag (1992:1590) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1993  
  SFS 1992:1602 Lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering  
  SFS 1992:1631 Lag (1992:1631) om lämplighetsprövning av större ägare i bankaktiebolag  
  SFS 1992:1684 Lag (1992:1684) om EG-gödselmedel  
  SFS 1992:1685 Lag (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter  
  SFS 1992:1717 Finansinspektionens tillkännagivande (1992:1717) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1992:1774 /r1/ Statistiska centralbyråns kungörelse (1992:1774) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;